Show simple item record

dc.contributor.authorKaczensky, Petra
dc.contributor.authorSalemgareyev, Albert R.
dc.contributor.authorZuther, Steffen
dc.contributor.authorSuttibayev, Mukhit
dc.contributor.authorAdilbekova, Fariza
dc.contributor.authorLinnell, John D.C.
dc.coverage.spatialKazakhstan, Kasakhstanen_US
dc.date.accessioned2020-04-03T07:54:05Z
dc.date.available2020-04-03T07:54:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4539-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650193
dc.description.abstractKaczensky, P., A. R. Salemgareyev, S. Zuther, M. Suttibayev, F. Adilbekova, and J. D. C. Linnell. 2020. Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019. NINA Report 1782. Norwegian Institute for Nature Research. (1) 2018, saw the continuation of the monitoring of kulan in the acclimatization enclosure at the Alibi field station by two veterinarian interns and the local staff. (2) In April 2018, the first group of nine translocated kulan were released from the acclimatization enclosure into the Torgai steppe. The animals first moved together, but subsequently split up. Although hormone analysis of faeces suggested that two mares were released pregnant, no newborn foals were seen during ground-checks in summer. December 2018, saw the loss of one collared mare due to poaching. The total area covered by all four collared kulan in 2018 was 55,000 km2. (3) Throughout the summer of 2018, field activities were directed at upgrading the Alibi field station, improving access, and preparing for the arrival of a new group of translocated kulan. In Altyn Emel National Park (NP) the capture infrastructure was upgraded based on last years’ experience. (4) A lot of preparation went into the planning and organization of the logistics for the new transport approach using a combination of an AN-12 transport plane and truck transport to and from the airports and the capture and release sites. (5) In October 2018, the team failed to chase any kulan into the capture corral in Altyn Emel NP, due to the unfortunate combination of a scarcity of kulan around the capture corral due to poor pasture availability and technical / logistical problems. (6) Outreach activities were organized on the Torgai steppe with the Kulanmobil in September and November 2018. In total, 1168 pupils and 629 adults from 20 different schools and/or villages participated in the activities games, plays) and/or attended presentations around steppe ecology and kulan conservation, and received kulan information material (the kulan comic from 2017, poster, booklet). (7) 2019 saw the continued monitoring of the translocated, free-ranging kulan on the Torgai steppe. The remaining two collared kulan kept moving separately, one alone and the other with an uncollared kulan (likely one of the foals from the 2017 transport). Ground-checks in summer again did not document newborn foals and we have no records of the other uncollared kulan. December 2019, saw the loss of a second collared mare due to poaching. The total area covered by the two collared kulan in 2019 was 69,000 km2. (8) In 2019, the overall focus of the translocation shifted from the capture of kulan in Altyn Emel NP, to capture in Baraa Kelmes State Nature Reserve (SNR). The latter is closer to Alibi field station (450 km straight line distance as compared to 1,200 km to Altyn Emel NP) and allows for a truck-only transport, rather than necessitating the logistically very challenging combined airplane and truck approach that was planned for 2018. The new workplan was the result of the pevious years’ experience and the original plan of aiming for kulan from Barsa Kelmes in the third year. Genetic analysis showed that Barsa Kelmes kulan were very similar to those in Altyn Emel NP and had a similar to slightly higher genetic diversity. (9) Field activities were concentrated on understanding the kulan situation in Barsa Kelmes SNR, with three preparatory trips in February, April, and July to initiate and clarify cooperation, GPS-collar three kulan to get a first understanding of their movements, and to plan the capture infrastructure necessary for the anticipated capture and transport of up to 30 kulan in fall. In July, a feed-in capture corral on Kaskakulan was built at one of the three artesian springs. (10) In August 2019 we held a two-day Animal Capture & Handling workshop for staff of the Okhozootprom Reintroduction Center and Almaty zoo staff in Almaty. The course was conducted by the core capture team and two international veterinarians. Furthermore, construction of the chase-in corral at Barsa Kelmes SNR was initiated. (11) In September/October 2019 the team successfully transported 2 kulan from Barsa Kelmes SNR to the acclimatization enclosure at the Alibi field station on the Torgai steppe. In addition, the team collared three more kulan in Barsa Kelmes SNR, initiated the first camera trapping survey at the three artesian springs on Kaskakulan and conducted a pilot drone survey. Although the number of translocated animals was well below the number originally hoped for, the team gained important experience on kulan capture at Barsa Kelmes and of truck-only transportation which will be the basis for future planning. (12) In November, the Kulanmobil supported by 17 rangers from Barsa Kelmes SNR organize kulan events in the Aral region. Meetings were held in four villages and five schools and reached more than 300 children and 22 teachers. Updated information material included a new kulan comic (kulan comic 2019).en_US
dc.description.abstractKaczensky, P., A. R. Salemgareyev, S. Zuther, M. Suttibayev, F. Adilbekova, and J. D. C. Linnell. 2020. Reintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019. NINA Report 1782. Norwegian Institute for Nature Research. (1) I 2018 fortsatte overvåkningen av det asiatiske villeselet, kulan, i akklimatiseringsinn-hegningene på Alibi feltstasjon, utført av to veterinærpraktikanter og de lokalt ansatte. (2) I april 2018 ble den første gruppen, bestående av ni forflyttede dyr, sluppet ut på Torgai-steppen fra akklimatiseringsinnhegningen. I starten beveget dyrene seg sammen, men etter hvert delte gruppen seg opp. Selv om hormonanalyser av avføring tydet på at to av merrene som ble sluppet ut var drektige, ble ingen nyfødde føll sett da området ble undersøkt på sommeren. I desember 2018 døde en av merrene som var merket med klave, som en følge av snikskyting. (3) Gjennom sommeren i 2018 fokuserte feltaktiviteten på å oppgradere Alibi feltstasjon, forbedre tilgangen til feltstasjonen og forberede ankomsten av en ny gruppe forflyttede villesel. (4) Det gikk med mye tid på planleggingen og organiseringen av logistikken til den nye transportmetoden, som bruker en kombinasjon av et AN-12 transportfly og lastebiltransport til og fra flyplassene og stedene hvor dyrene fanges og slippes ut. (5) I oktober 2018 klarte ikke teamet å jage noen villesel inn i fangstinnhegningen i Altyn Emel nasjonalpark på grunn av den uheldige kombinasjonen av få dyr rundt innhegningen på grunn av dårlig beite og tekniske og logistiske problemer. (6) Formidlingsaktiviteter ble organisert på Torgai-steppen med Kulanmobil i september og november 2018. Totalt deltok 1168 elever og 629 voksne fra 20 ulike skoler og/eller landsbyer i aktivitetene (leker og spill) og/eller deltok på presentasjoner om steppeøkologi og bevaring av kulan, samt mottok informasjonsmateriell om kulan (kulantegneserien fra 2017, poster og hefte). (7) I 2019 fortsatte overvåkningen av forflyttede frittgående kulan på Torgai-steppen. De gjenværende merkede dyrene fortsatte å bevege seg hver for seg, én alene og den andre sammen med en umerket kulan (sannsynligvis ett av føllene fra transporten i 2017). Det ble ikke dokumentert nyfødte føll da området ble undersøkt på sommeren, og de andre umerkede dyrene ble ikke observert. I desember 2017 mistet vi den andre merkede merra på grunn av snikskyting. Det totale området de to merkede dyrene dekket i 2019 var 69 000 km2. (8) I 2019 var hovedfokuset flyttet fra fangst av kulan i Altyn Emel nasjonalpark til fangst i Basra Kelmes naturreservat. Sistnevnte er nærmere Alibi feltstasjon (450 km i luftlinje sammenlignet med 1200 km til Altyn Emel nasjonalpark), noe som muliggjør transport med kun lastebil i stedet for den logistisk utfordrende kombinasjonen av fly- og lastebiltransport som var planlagt i 2018. Den nye arbeidsplanen var et resultat av erfaringen fra foregående år og den opprinnelige planen med mål om flytting av kulan fra Barsa Kelmes det tredje året. Genetiske analyser viser at kulan i Barsa Kelmes er veldig like de i Altyn Emel nasjonalpark, og at de har en lignende til noe høyere høyere genetisk diversitet. (9) Feltaktivitetene konsentrerte seg om å forstå situasjonen til kulan i Barsa Kelmes naturreservat, med tre forberedende turer i februar, april og juli for å igangsette og avklare samarbeid, merke tre kulan med GPS-klaver for å få en forståelse av bevegelsene deres, og å planlegge den nødvendige infrastrukturen for den forestående fangsten og transporten av opp mot 30 kulan på høsten. I juli ble en fangstinnhegning på Kaskakulan bygget på en av de tre artesiske kildene. (10) I august 2019 arrangerte vi en todagers workshop om fangst og håndtering av dyr for de ansatte ved Ohotzooprom reintroduksjonssenter og Almaty dyrepark i Almaty. Kurset ble ledet av kjernefangstteamet og to internasjonale veterinærer. Arbeidet med å bygge en innhegning for innjaging av dyr i Barsa Kelmes naturreservat ble også igangsatt. (11) I september/oktober 2019 transporterte teamet to kulan fra Barsa Kelmes naturreservat til akklimatiseringsinnhegningen på Alibi feltstasjon på Torgai-steppen. I tillegg merket teamet tre dyr i Barsa Kelmes naturreservat med klaver, de satte i gang den første kamerafelleunder-søkelsen ved de tre artesiske kildene på Kaskakulan, og gjennomførte en pilotstudie med drone. Selv om antallet forflyttede dyr var godt under det antallet vi opprinnelig håpet på, fikk teamet viktig erfaring med fangst av kulan ved Barsa Kelmes og med lastebiltransport. Dette legger grunnlaget for framtidig planlegging. (12) I november organiserte Kulanmobil, støttet av 17 nasjonalreservatansatte fra Barsa Kelmes nasjonalreservat, arrangementer i Aral-området. Møtene ble arrangert i fire landsbyer og på fem skoler, og mer enn 300 barn og 22 lærere deltok. Oppdatert informasjonsmateriell inkluderte en kulantegneserie.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian Institute for Nature Reearch (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Report;1782
dc.subjectAsiatic wild assen_US
dc.subjectKulanen_US
dc.subjectEquus hemionusen_US
dc.subjectReintroductionen_US
dc.subjectAsiatisk villeselen_US
dc.subjectGjeninnføringen_US
dc.titleReintroduction of kulan into the central steppe of Kazakhstan: Field Report for 2018-2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited where the source is acknowledgeden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2280]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record