Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.date.accessioned2020-02-27T13:46:55Z
dc.date.available2020-02-27T13:46:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4540-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644222
dc.description.abstractFollestad, A. 2020. Vurdering av planlagt tursti rundt Tjøsvollvatnet naturreservat i Karmøy kommune. NINA Rapport 1783. Norsk institutt for naturforskning. Karmøy kommune har utformet planer for en turvei rundt deler av Tjøsvollvatnet i Åkra by på Karmøy. Tjøsvollvatnet er vernet som naturreservat. Kommunen ba derfor NINA gjennomføre en vurdering av mulige virkninger på fuglelivet i reservatet av en planlagt turvei ved vatnet. NINA deltok sammen med representanter fra kommunen på en befaring langs den planlagte turveien og mulig trase for en forlengelse av turveien 27.8.2018. Langs deler av den befarte traséen er det flere mulige alternativer for bygging av turveien, men her er det bare snakk om mindre justeringer. Langs hele vestsiden av vatnet er turveien planlagt utenfor reservatgrensa. Langs deler av den er det også planlagt å la husdyr beite, slik at et gjerde vil hindre turgåere fra å gå helt ned til vatnet i disse områdene. Det foreligger en rekke forskningsresultater på og erfaringer med effekter av menneskelig atferd på fugler, også i tilknytning til rekreasjon og friluftsaktiviteter. Det foreligger imidlertid flest studier på effekter av ferdsel som ikke følger oppmerkede stier eller gangveier. Det er langt færre studier av effekter av ferdsel langs stier og gangveier, herav oppbygde gangbroer over våtmark eller andre terrengtyper som er vanskelige å ferdes i eller som er sårbare for tråkkskader og slitasje. Tilgjengeliggjøring av by- og tettstedsnære våtmarksområder blir nå sett på som viktig for bl.a. å bidra til bevisstgjøring av verneverdiene i områder som vernes, i tråd med anbefalinger i Ramsar-konvensjonen. Med bakgrunn i publiserte forskningsresultater, egne erfaringer og litteraturstudier, konkluderer denne rapporten med at det er lite trolig at den planlagte turveien rundt Tjøsvollvatnet vil føre til nevneverdige negative effekter på fuglelivet i området. De ulike traséalternativer langs store deler av vatnet vil være så langt fra de åpne vannflatene at ferdsel på stien neppe vil forstyrre fuglene som oppholder seg der. Turstien vil først og fremst kunne påvirke hekkebestanden av spurvefugler som hekker i tilknytning til takrørskogen. På grunn av sitt skjulte levesett antas det imidlertid at forstyrringsgraden for disse vil bli liten, med et mulig unntak dersom de reagerer på trafikk langs stien ved å ta en pause i sangen. Dette kan på sikt medføre at områdene tett inn til stien oppfattes som mindre egnede hekkeområder for noen arter. Ingen av de vanligst forekommende spurvefuglene er på den norske rødlista. Hekkeplassene på holmene for bl.a. hettemåke vil ikke bli berørt av turveien. Dersom turveien blir forlenget rundt nord- og vestsida av vatnet, vil den måtte gå gjennom det store takrørbeltet i nordøst-enden. Dette kan gi brukerne gode muligheter til å oppleve trekket av flere spurvefugler inn til overnattingsplassene i utkanten av denne takrørskogen. Da må turveien gå så langt øst at den ikke vil forstyrre fuglene som sitter i takrøret. Det anbefales å legge turstien i innerste del av takrørbeltet der dette er mulig, først og fremst for å skape litt avstand til arter som befinner seg ute på den åpne vannflata så lenge denne ikke er gjengrodd av vannplanter. For å bryte opp mulige lengre og åpne strekninger, også der stien kan gå gjennom takrørskogen i nordøst, anbefales at en vurderer å bryte opp disse noen steder, ved å legge turstien litt i sikksakk. Dette kan dempe en mulig barriereeffekt. Skjerming av turstien er vurdert, men det er ikke sett på som nødvendig eller hensiktsmessig langs Tjøsvollvatnet. Det er ikke planlagt utstikkere til rasteplasser eller tilrettelagte utkikkspunkter. Skjerming vil, avhengig av utforming, frata brukerne av turveien noen av mulighetene til å oppleve fuglelivet i vatnet, og skjermene vil i seg selv kunne bli effektive barrierer for flere dyrearter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1783
dc.subjectVerneområdenb_NO
dc.subjectVåtmarknb_NO
dc.subjectTilretteleggingnb_NO
dc.subjectFuglernb_NO
dc.subjectTurstinb_NO
dc.subjectConservation areanb_NO
dc.subjectWetlandsnb_NO
dc.subjectFacilitationnb_NO
dc.subjectBirdsnb_NO
dc.subjectHiking trailnb_NO
dc.titleVurdering av planlagt tursti rundt Tjøsvollvatnet naturreservat i Karmøy kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record