Show simple item record

dc.contributor.authorHavn, Torgeir B.
dc.contributor.authorUlvan, Eva M.
dc.contributor.authorAmbjørndalen, Vegard
dc.contributor.authorBækkelie, Knut A.E.
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorSollien, Vegard P.
dc.contributor.authorSira, Inger H.H.
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.date.accessioned2020-02-27T11:40:28Z
dc.date.available2020-02-27T11:40:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4542-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2644153
dc.description.abstractHavn, T.B, Ulvan, E.M., Ambjørndalen, V., Bækkelie, K.A.E, Berg, M., Holthe, E., Sollien, V.P., Sira, I.H.H. & Solem, Ø. 2020. Gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019. NINA Rapport 1785. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestandene i Driva og Usma er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og sammen med to andre nærliggende elver (Litldalselva og Batnfjordelva) utgjør disse de infiserte elvene i Drivaregionen. I forbindelse med planlagte utryddelsestiltak mot parasitten er deler av Driva og Usma stengt for oppvandring av all fisk. I Driva er mer enn 70 % av anadrom strekning stengt av ei fiskesperre ved Snøvasmælan, og i Usma er fisketrappa litt over midtveis i elva stengt. Bestandsstatus for sjøørret og laks har vært uklare, og det ble derfor gjennomført gytefisktellinger i begge elver høsten 2019. Resultatene fra tellingene vil være viktig i forvaltningen av vassdragene, og kan også eventuelt brukes til å utforme tiltak for å styrke sjøørretbestandene i god tid før elvene skal behandles mot G. salaris. Driva I begynnelsen av oktober 2019 ble gytefisk i Driva registrert ved drivtelling fra fiskesperra ned til Skjøllandneset, drøye to km fra elvemunningen. Det ble registrert tilsammen 832 sjøørret og 105 laks på den 23 km lange strekningen. Av sjøørreten ble 40 % vurdert til å være små (0,5-1 kg), 47 % som mellomstore (1-3 kg) og 14 % som store individ (> 3 kg). Laksen fordelte seg i 42 % smålaks (< 3 kg), 47 % mellomlaks (3-7 kg) og 11 % storlaks (> 7 kg). Få utgytte fisk ble observert, og tellingen ble trolig utført på et gunstig tidspunkt hvor store deler av gytebestandene var i elva. Tettheten av sjøørret og laks var høyere i øvre halvdel av den undersøkte strekningen enn i nedre halvdel, og det var indikasjoner på opphopning av fisk nedenfor fiskesperra i områdene rundt Driva kraftverk. Så mye som 41 % av totalt antall registrert sjøørret befant seg i området mellom Driva kraftverk og Falefallene, og en stor andel av denne fisken sto i hølen nedenfor kraftverkutløpet. Inkludert fisk som ble flyttet forbi fiskesperra er det registrert totalt 993 sjøørreter i vassdraget i 2019. Total gytebestand er trolig større enn dette siden man ikke klarer å observere all fisk som faktisk er til stede i elva under drivtelling. Basert på tidligere erfaringer og undersøkelser var trolig andelen observert gytefisk ved drivtellingen omtrent 50-60 %. Gitt disse forutsetningene var estimert gytebestand av sjøørret i Driva høsten 2019 et sted mellom 1548 og 1825 individer. Sportsfiskefangstene av sjøørret i Driva på 1990-tallet lå årlig på 3,5-10 tonn, men sank utover 2000-tallet, og etter 2009 er det ikke fanget mer enn maksimalt 1,5 tonn i året. I 2011 ble det fanget og avlivet 1,4 tonn sjøørret i ordinær fiskesesong, og ut fra drivtellinger samme år ble det estimert at restgytebestanden inneholdt et sted mellom 2825 og 5550 individer. Sammenlignet med disse tallene fremstår estimert gytebestand i 2019 som kritisk lav. Beskatningen av laks i 2019 har vært svært høy, og gytebestanden av laks ble estimert til kun 336-896 kg hunnfisk. Totalt ble det fisket 2,6 tonn under ordinært fiskesesong og tatt ut omtrent1,4 tonn laks i fangsthuset ved fiskesperra. Selv uten høsting ville trolig gytebestandsmålet (6073kg hunnfisk) være langt fra nådd. Usma På omtrent halvparten av nåværende lakseførende strekning ble det registrert 52 sjøørret og sju laks ved gytefisktellingen i Usma høsten 2019. Av de 52 sjøørretene ble 19 (37 %) kategorisert som små ørret, 15 (29 %) som mellomstor ørret og 18 (35 %) som stor ørret. Videre ble 27 % klassifisert som hanner, 19 % som hunner og 54 % av sjøørreten ble satt til ukjent kjønn. Det ble tatt skjellprøver fra ti sjøørret fanget under lysfiske. Med bakgrunn i skjellanalysene av disse ti skjellene ble gjennomsnittlig smoltalder beregnet til 3 år og gjennomsnittlig sjøalder til 3,6 år. Av de ti individene var det seks (60 %) som hadde gytt tidligere, mens det for tre individer var usikkert om de hadde gytt tidligere eller ikke. Sjøørretfangstene i Usma har gått noe ned siden år 2000 (www.lakseregisteret.fylkesmannen.no), og gytefisktellingene høsten 2019 underbygger trenden ved at det ble registret relativt få gytefisk av sjøørret i vassdraget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1785
dc.subjectGytefisktellingnb_NO
dc.subjectLysfiskenb_NO
dc.subjectDrivtellingnb_NO
dc.subjectFiskesperrenb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectGyrodactylus salarisnb_NO
dc.titleGytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record