Show simple item record

dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.contributor.authorMolia, Anne
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.date.accessioned2020-02-21T08:24:03Z
dc.date.available2020-02-21T08:24:03Z
dc.date.created2015-01-21T13:50:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2722-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643127
dc.description.abstractBakkestuen, V., Stabbetorp, O., Molia, A. & Evju, M. 2014. Hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKOprosjektet. – NINA Rapport 1102. 46 s. Rapporten beskriver arbeidet med hotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet i ARKO-prosjektet (Arealer for rødlistearter – kartlegging og overvåking) gjennom perioden 2009−2014. Rapporten er en videreføring og avslutning av arbeidet i 2009 og 2010 rapportert i Wollan et al. (2011). Hotspot-habitatet åpen grunnlendt kalkmark finnes spredt i områder med kalkrike/næringsrike bergarter og sedimenter, der tørke og erosjon bidrar til en naturlig åpen naturtype. Gjennom prosjektet har vi foretatt en beskrivelse og avgrensing av hotspot-habitatet, dokumentert utbredelse og artsmangfold av karplanter og dels andre artsgrupper (sopp og invertebrater) tilknyttet habitatet, vurdert habitatets utbredelse og forekomstfrekvens, vurdert arealenes relative betydning for de tilstedeværende rødlisteartene, og identifisert de viktigste miljøvariabler og påvirkningsfaktorer. Med utgangspunkt i dette foreslår vi et overvåkingsopplegg for hotspot-habitatet åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. I denne rapporten har vi avgrenset hotspot-habitatet til marine avsetningsbergarter direkte avhengig av landhevning etter siste istid i kystnære områder. Arealrepresentativ datainnsamling er foretatt i tre regioner: indre, midtre og ytre Oslofjord. Regionene ble inndelt (griddet) i 500 × 500 m-ruter, og et tilfeldig utvalg av ruter ble tatt for feltundersøkelser (hhv. 48, 55 og 50 i indre, midtre og ytre). Forekomster av naturtypen innenfor rutene er avgrenset som polygoner. Alle karplanter er registrert i alle polygoner, og viktige tilstandsvariabler/påvirkningsfaktorer er skåret. I tillegg er sopp systematisk ettersøkt i alle avgrensede polygoner i ytre Oslofjord i to sesonger, og 20 utvalgte polygoner i én sesong i indre Oslofjord. Forholdet mellom artsrikdom og miljøvariabler er analysert. I alt 136 polygoner av åpen grunnlendt kalkmark er avgrenset, og den gjennomsnittlige forekomstfrekvensen av naturtypen i rutenettet er 28,8 %. Noe over halvparten av det avgrensede arealet ligger innenfor verneområder. De viktigste truslene mot hotspot-habitatet er arealtap pga. nedbygging, fremmede arter, slitasje og gjengroing. Om lag en av 10 polygoner har sterk eller betydelig grad av slitasje, og andelen er høyest i indre Oslofjord. Analysene viser at artsmangfoldet av karplanter, både av habitatspesialister og av rødlistede habitatspesialister, i hovedsak er knyttet til polygonenes størrelse, men at tettheten av rødlistearter er spesielt høy i indre Oslofjord. Tettheten av fremmede arter er også høyest i indre Oslofjord, og slitasje ser ut til å virke positivt for etablering av fremmede arter. Det overordnede formålet med overvåking av hotspot-habitatet er å få oversikt over status og tidsutvikling for antallet og arealet av forekomster, den økologiske tilstanden til forekomstene og karplantene knyttet til hotspot-habitatet. Vi har brukt data innsamlet i arbeidet med dokumentasjon av hotspot-habitatet og artene der som grunnlag for å vurdere utvalgsmetode, relevante overvåkingsindikatorer og registrering av disse indikatorene. Fordi forekomstfrekvensen av hotspot-habitatet er relativt høy innenfor definisjonsområdet i Oslofjordområdet, vil tilfeldig utvalg av overvåkingslokaliteter være en godt egnet metode som sikrer arealrepresentative estimater for forekomstenes areal og økologiske tilstand. Valg av indikatorvariabler og metoder for registrering av disse beskrives i kapittel 4, og en kort oppsummering av foreslått overvåkingsopplegg presenteres i kapittel 5. Overvåking, åpen grunnlendt kalkmark, Oslofjorden, rødlistearter, habitatspesialister, karplanter, sopp, Monitoring, dry calcareous grasslands, the Oslo fjord area, redlisted species, habitat specialists, vascular plants, funginb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1102
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1102.pdf
dc.titleHotspot åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet. Beskrivelse av habitatet og forslag til overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.identifier.cristin1204094
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record