Show simple item record

dc.contributor.editorPedersen, Bård
dc.contributor.editorAarrestad, Per Arild
dc.date.accessioned2020-02-20T14:14:22Z
dc.date.available2020-02-20T14:14:22Z
dc.date.created2017-05-05T09:22:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2456-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643028
dc.description.abstractPedersen, B. & Aarrestad, P.A. (red.) 2012. Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011 – NINA Rapport 861. 113 s. I forbindelse med etableringen av metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Aure kommune i Møre og Romsdal ble det i 1993 satt i gang grunnlagsundersøkelser for miljøovervåking. Hensikten med overvåkingen er å kunne oppdage eventuelle negative konsekvenser av utslipp fra bedriften på terrestriske og akvatiske naturmiljøer. Det er siden 1993 utført to gjenanalyser av de terrestriske undersøkelsene. Her rapporteres endringer fra 1993 til siste gjenanalyse i 2011 for overvåking av jord, markvegetasjon og epifyttvegetasjon. Gjenanalysenes omfang og metodikk er utført som ved tidligere analyser, med unntak av undersøkelse av jordvann som er tatt ut av overvåkingsprogrammet fra 2011. Overvåkingsområdet ligger på hard og sur berggrunn som gir næringsfattig jordsmonn og lite næringskrevende vegetasjon. Nedbøren i den viktigste delen av vekstsesongen har vært relativt høy og konstant, mens middeltemperaturen har økt noe. Overvåkingsområdet var før oppstart av fabrikken lite påvirket av luftforurensninger. Årlige utslipp av NOX fra bedriften er redusert siden oppstart i 1997, og målte verdier av våtavsetning av NOX har avtatt i perioden fra 1993 til 2011, mens det totale nitrogennedfallet, basert på målinger fra statlige målestasjoner, har vist en svak økning. Dagens avsetning ligger imidlertid fortsatt under nitrogentålegrensen for de undersøkte naturtypene. Utslipp av svovelgasser fra metanolfabrikken har avtatt de siste årene, og bakgrunnsnivået for svovel er så lavt at det ikke forventes forsuringseffekter på økosystemene. Utslipp av tungmetaller er små, men det har skjedd en økning i avsetningen av Zn fra 2003 til 2010. Jordprøver ble samlet inn på et 25 m x 30 m stort felt, tre km øst for industriområdet på Tjeldbergodden. Prøvene ble tatt fra ulike organiske- og mineraljordsjikt. Resultatene fra undersøkelsene var som forventet for dette området med fuktig klima og harde, næringsfattige bergarter. Innholdet av utbyttbare kationer som Ca, Mg, K og Na var størst i de organiske sjiktene og avtok nedover i jorda. pH i jorda lå mellom 4,1 og 4,8, lavest verdi ble målt i 2011. Innholdet av total nitrogen i jorda var lavere enn for andre områder i Norge med større konsentrasjoner av nitrogen i nedbøren. Avsetningen av nitrogen fra metanolanlegget tas sannsynligvis opp av trær og markvegetasjon og benyttes til økt plantevekst. Dermed vil ikke den nåværende deposisjon og opptak av nitrogen føre til økt behov for andre næringsstoffer som Ca, Mg og K. For Ca og Mg er tilgangen uansett god i forhold til eksisterende vegetasjon og skogproduksjon, mens tilgangen av K kan synes noe begrenset. Markvegetasjonen ble kartlagt i 12 overvåkingsfelter, seks på Tjeldbergodden og seks på Terningvatn, som dekker en vegetasjonsgradient fra fattig til middels rik furuskog. To felter på Tjeldbergodden var ødelagt av skogshogst og ble erstattet med to nye felter i 2011. Vegetasjon ble analysert i fem ruter á 1m2 i hvert felt ved frekvensmetodikk og prosent dekning av alle arter. Jordprøver av humuslaget ble samlet utenfor hver analyserute for kjemisk analyse av pH, ammoniumnitratekstraherbare elementer og total nitrogen. Industriutbygging, forurensing, overvåking, jord, næringsstoff, nitrogen, markvegetasjon, epifytter, karplanter, bladmoser, levermoser, lav, alger, sopp, artssammensetning, gradientanalyser, klimaendring, beitepåvirkning, Industrial development, pollution, monitoring, soil, nutrients, nitrogen, vegetation, epiphytes, vascular plants, mosses, liverworths, lichens, algae, fungi, species composition, gradient analyses, climate change, herbivorynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;861
dc.titleProgram for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO
dc.identifier.cristin1468295
dc.relation.projectAndre: Statoil Petroleum ASnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameBergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record