Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.date.accessioned2020-02-20T13:57:57Z
dc.date.available2020-02-20T13:57:57Z
dc.date.created2012-08-17T10:21:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2434-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643015
dc.description.abstractFollestad, A. 2012. Konsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarksfugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalpark. - NINA Rapport 839. 50 s. Sjunkhatten nasjonalpark - Barnas nasjonalpark - ble vedtatt vernet av Kongen i statsråd 5. februar 2010 ved fastsettelse av egen verneforskrift og vernegrense inntegnet i kart. Det fore-ligger en forvaltningsplan, som skal konkretisere verneforskriftene og ligge til grunn for praktiseringen av dem. Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) benytter store deler av Øvre Valnesfjord i forbindelse med ulike aktiviteter gjennom året i sine habilitering- og rehabiliteringsopplegg for ulike pasientgrupper. Senteret arbeider målrettet for å bli et nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge. VHSS har flere planer for å utvide tilbudet for disse pasientgruppene gjennom bedre tilrettelegging for friluftsliv i områder Hømmervatnet - Halsvatnet - Sætervatnet. Dette er et viktig viltområde, særlig for en rekke hekkende våtmarksfugler. Denne rapporten vurderer mulige effekter eller konsekvenser økt tilrettelegging, som forventes å medføre økt menneskelig aktivitet og tilstedeværelse i området, for først og fremst hekkende våtmarksarter (lommer, andefugler og vadere). Det er foretatt en vurdering av både eksisterende tiltak og nye, planlagte tiltak. Det foreligger en rekke forskningsresultater på og erfaringer med effekter av menneskelig atferd på fugler, også i tilknytning til rekreasjon og friluftsaktiviteter. Det foreligger imidlertid flest studier på effekter av ferdsel som ikke følger oppmerkede stier eller gangveier. Det er langt færre studier av effekter av ferdsel langs stier og gangveier, herav oppbygde gangbroer over våtmark eller andre terrengtyper som er vanskelige å ferdes i eller som er sårbare for tråkkskader og slitasje. Rapporten summerer det som er kjent om forekomster av fugler i det aktuelle området. Det mangler gode registreringer av fuglelivet de siste årene, men det er indikasjoner på at mange arter har gått tilbake i antall i dette området de siste 10-20 (?) årene. Dette er blitt forklart med økende ferdsel og forstyrrelse i området, men det er ikke belegg for å konkludere med dette. Det synes imidlertid klart at området har et godt potensiale som hekkelokaliteter for flere arter, og med noen forebyggende tiltak kan det kanskje være mulig å ha flere arter hekkende i både de store vatnene så vel som i de mange mindre vatn og dammer i store deler av området. Stor-lommen er en viktig hekkende art i dette området, og det legges spesiell vekt på denne artens biologi og sårbarhet for forstyrrelser som følge av menneskelig aktivitet. NØKKELORD : Sjunkhatten, nasjonalpark, forstyrrelser, universell utforming, tilgjengelighet, storlom, andefugler, vadere, Sjunkhatten, national park, disturbance, black-throated Diver, ducks, wadersnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;839
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/839.pdf
dc.titleKonsekvensvurdering av tilrettelegging for friluftsliv på bestanden av hekkende våtmarks-fugler i området Hømmervatnet - Sætervatnet i Sjunkhatten nasjonalparknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.identifier.cristin939220
dc.relation.projectAndre: Midtre Nordland nasjonalparkstyrenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record