Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.date.accessioned2020-02-20T08:29:47Z
dc.date.available2020-02-20T08:29:47Z
dc.date.created2012-03-19T14:07:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2309-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642728
dc.description.abstractBremset, G. og Johnsen, B.O. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010. – NINA Rapport 722, 32 sider. I perioden 2003-2010 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva for å bedre kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår også en evaluering og optimalisering av gjennomførte tiltak (terskler, biotopjusteringer i sidebekker, utsetting av én-somrige laksunger) samt tilrådinger om nye kompensasjonstiltak. Bestandene av laks og sjøaure i Daleelva er negativt påvirket av forsuring, vassdragsregulering, beskatning, ekstremflommer, flomsikringsarbeider og andre fysiske inngrep i vassdraget. I tillegg kommer bestandsreduserende faktorer utenfor vassdraget, slike som lusepåslag på utvandrende smolt, ugunstige temperatur- og næringsforhold i havet og sjøbeskatning. Det sammensatte trusselbildet gjør det vanskelig å isolere påvirkninger fra enkeltfaktorer. I 2010 ble det totalt fanget 505 kg laks i Daleelva, noe som er en viss økning i forhold til årene 2007-2009. I 2010 var elvefangsten av sjøaure 75 kg, noe som er det høyeste sjøaurefangsten siden 1996. All fanget sjøaure ble satt ut igjen, mens bare åtte av 164 fangete lakser ble satt ut igjen. Laksefangstene i Daleelva fordelte seg i 60 % smålaks, 33 % mellomlaks og 7 % storlaks. Gjennomsnittsvekta for laks var 3,1 kg, mens gjennomsnittsvekta for sjøaure var 1,4 kg. Høsten 2010 ble det registrert 184 lakser og 90 sjøaurer under gytefisktellingene i Daleelva. Mengden gytelaks er det nest høyeste som er registrert i perioden 2003-2010, mens mengden sjøaure er det nest laveste som er registrert i samme periode. Estimater basert på antall gytefisk og gjennomsnittlig størrelse på hunnlaks indikerer at gytebestandsmålet for laks på om lag 393 000 egg ble oppnådd i 2010. Imidlertid ble et tilsvarende gytebestandsmål for sjøaure på om lag 2 egg per m2 elvebunn mest trolig ikke oppnådd i 2010. I 2010 ble det funnet årsyngel av laks på sju av de tolv undersøkte stasjonene, mens det ble fun-net årsyngel av aure på ti av stasjonene. Det ble funnet om lag 113 laksyngel per 100 m2 på én av stasjonene, som er den høyeste yngeltettheten som er funnet i Daleelva i undersøkelsesperi-oden 2003-2010. Hovedmengden av laksyngel ble i likhet med tidligere år funnet i nedre del av vassdraget, mens hovedmengden av aureyngel ble funnet i øvre deler. På to av stasjonene ble det funnet henholdsvis 57 og 61 aureyngel per 100 m2, noe som er de høyeste yngeltetthetene som er funnet i undersøkelsesperioden. I likhet med tidligere år ble det i 2010 funnet vesentlig høyere tettheter av eldre laksunger enn av laksyngel. På halvparten av stasjonene var estimert tetthet av eldre laksunger høyere enn 50 in-divider per 100 m2, og spesielt i nedre deler var det jevnt over høye tettheter av eldre laksunger. På stasjonene 2-6 ble det funnet 87-168 eldre laksunger per 100 m2, noe som utgjør de desidert høyeste tetthetene av lakseparr i Daleelva i perioden 2003-2010. Det var bare på den øverste stasjonen at det ikke ble fanget lakseparr i 2010. Det foreslås etablering av fire nye stasjoner i øvre deler av lakseførende strekning for å fange opp eventuelle framtidige endringer i ungfiskproduksjon som følge av etablering av nytt kraftverk i Eiriksdalen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;722
dc.titleBestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.identifier.cristin915834
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record