Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorSaksgård, Randi J.
dc.date.accessioned2020-02-20T08:11:37Z
dc.date.available2020-02-20T08:11:37Z
dc.date.created2012-03-20T09:50:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2305-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642714
dc.description.abstractLarsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. Aursunda, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i 2010 undersøkt på nytt. Aursunda hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt, men også i internasjonal sammenheng. Elvemusling utnytter om lag 8 km av Aursundavassdraget på strekningen fra Lille Langvatnet like nedenfor Høyfættdammen til utløpet i Fjalbotnet ved Sagmoen. Bestanden av elvemusling var tett og svært tallrik opp til Gjermundfossen. Tettheten av muslinger mellom Gjermundfossen og Høyfættdammen var imidlertid lav, og bidro lite til det totale antall individer i vassdraget. Det var om lag 19 muslinger pr. m² i gjennomsnitt på strekningen mellom Gjermundfossen og utløpet i sjøen i juni 2010, og dette ga en estimert bestand på noe over 1,4 millioner synlige elvemuslinger i Aursunda. Det ble i tillegg funnet et betydelig antall muslinger som var ned-gravd i substratet. Dette var vesentlig unge individer, og bekreftet at det var en god rekruttering til bestanden i vassdraget. Bestanden av elvemusling i Aursunda karakteriseres som livskraftig med en stor og årlig rekruttering, og ca 53 % av bestanden var yngre enn 20 år i 2010. Antallet store og gamle muslinger var lavere enn forventet. Det er sannsynlig at antall muslinger var redusert i mange år på grunn av tømmerfløtingen som ble drevet i vassdraget fram til 1963, og bestanden av elvemusling er fortsatt under reetablering i vassdraget etter dette. Store nedbørmengder førte til uvanlig stor flom i Aursunda i januar/februar 2006. På målestasjonen Øyungen ble denne flommen (350-400 m3/s) målt til å være den største siden observasjonene startet for ca 95 år siden. Dette førte til isgang og oversvømmelser. I Aursunda flyttet store steinblokker seg og elveløpet forandret seg mye i nedre del. Dette ga seg utslag i en om-fordeling av muslinger i Aursunda. Det var også høyere tetthet av tomme skall i hele vassdraget i 2010 sammenlignet med 2002, og dødeligheten var enkelte steder påfallende høy. Det var generelt en lavere andel levende muslinger i alle lengdegruppene opp til 35 mm i 2010 sammenlignet med 2002. Utvasking av substratet i forbindelse med flommen i 2006 kan ha medført økt dødelighet av de yngste årsklassene. Høy dødelighet også av eldre muslinger gjorde at antall muslinger i Aursunda ble redusert med ca 9 % fra 2002 til 2010. Bestanden av elvemusling i Aursunda består av to ulike populasjoner som har forskjellig krav til vertsfisk for muslinglarvene. Laks var primærvert for muslinglarvene opp til Gjermundfossen. Ovenfor Gjermundfossen var ørret tidligere eneste vertsfisk for muslingene, og de viser fortsatt en preferanse for ørret i de øvre delene av vassdraget. En god ørretbestand er derfor en forut-setning hvis man ønsker å opprettholde en god muslingbestand mellom Gjermundfossen og Høgfættdammen. I handlingsplanen for elvemusling er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Aursunda vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;718
dc.titleOvervåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.identifier.cristin915991
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel