Show simple item record

dc.contributor.authorStange, Erik
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.date.accessioned2020-02-19T14:28:22Z
dc.date.available2020-02-19T14:28:22Z
dc.date.created2012-03-21T10:32:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2266-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642663
dc.description.abstractStange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for furupraktbille Chalcophora mariana. – NINA Rapport 682. 21 s. Målsetning Målsetningen med en handlingsplan må være å bidra til å sikre langsiktig overlevelse av furupraktbille i Norge. Furupraktbillen er en karakteristisk art som er tilknyttet døde trær, primært av furu. Arten er vurdert som kritisk truet (CR) i den norske rødlisten (2010). Utbredelse og bestandsutvikling Furupraktbillens kjente nåværende utbredelse er begrenset til Telemark fylke (Drangedal), men gamle funn viser at arten tidligere har hatt en videre utbredelse i sørøst-Norge. Funn og observasjoner av arten er fåtallige og tilfeldige og det er vanskelig å bedømme bestandsutvikling på grunnlag av den kunnskapen vi har. Arten er vurdert som kritisk truet (CR) i den svenske rødlisten og betraktet som regionalt utdødd (RE) i Finland. Ellers i Europa er arten ofte betraktet som sjelden. Negative påvirkningsfaktorer Den viktigste trusselen for furupraktbillen er reduksjon i arealet av naturskog, der naturlig dynamikk skaper skogbildet. Slik skog vil generelt være mer heterogen enn produksjonsskogen; den vil ha en mer variert alderssammensetning og store mengder død ved av ulike dimensjoner og grader av nedbrytning. Både skogbrannbekjempelse og de siste hundreårenes skogsdrift er av betydning for å forklare overgangen fra en slik naturskogspreget skog til dagens skogbilde, der mengden død ved nå er på vei opp, men likevel ligger langt under det man finner i naturskog. Tiltak Siden vår kunnskap om furupraktbillens utbredelse og forekomster er begrenset, vil kartlegging være et viktig tiltak. Kartlegging er ment å omfatte både kjente og potensielle nye lokaliteter. Etter en første fase med kartlegging for å få oversikt over forekomstene, bør det iverksettes en overvåking der populasjonene inventeres jevnlig for å vurdere artens utvikling lokalt og nasjonalt. Sikring av lokaliteter vil være et viktig tiltak. En forsvarlig ivaretakelse av leveområdene er en forutsetning for artens overlevelse. Det kan være aktuelt med biotopforbedrende tiltak på lokaliteter der arten er kjent. Dette kan bestå i å skape ynglevirke ved å felle levende furu. Slike tiltak må vurderes og følges opp for hver lokalitet som en del av kartleggings- og overvåkingsarbeidet. Informasjon om furupraktbillen og dens krav til levesteder i løpet av planperioden er et viktig tiltak. Sentrale målgrupper vil være grunneiere, skogforvaltere og offentlig forvaltning, spesielt skogbrukssektoren på kommunenivå. Det er også klare forskningsbehov knyttet til blant annet furupraktbillens spredningsevne og detaljerte habitatkrav. Fullskala gjennomføring av slik forskning krever antagelig midler ut over det en eventuell handlingsplan kan dekke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;682
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/682.pdf
dc.titleFaglig grunnlag for handlingsplan for furupraktbille Chalcophora mariananb_NO
dc.title.alternativeFaglig grunnlag for handlingsplan for furupraktbille Chalcophora mariananb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.identifier.cristin916197
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record