Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.date.accessioned2020-02-19T14:10:43Z
dc.date.available2020-02-19T14:10:43Z
dc.date.created2012-03-15T10:14:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2259-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642649
dc.description.abstractHagen, D., Erikstad, L., Moe, B. & Eide, N. 2011. Nytt oppdatert geodetisk observatorium i NyÅlesund, Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv. - NINA Rapport 675, 58 s. Statens kartverk har drevet observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1994 og planlegger nå å etablere en oppdatert geodesistasjon på Brandalssletta, ca 1,5 km nordvest for dagens anlegg. Dette omfatter etablering av instrumentpark med to nye antenner og tilhørende teknisk bygg, samt adkomstvei. Tiltaket krever konsekvensutredning etter Svalbardmiljøloven. Denne rapporten omfatter utredning av miljøtema (i) landskap, inkludert inngrepsfrie områder (INON), (ii) vegetasjon og (iii) dyreliv. Utredningen er basert på eksisterende kunnskap og på innhenting av ny kunnskap. Viktige tekniske forutsetninger har vært: a) antennene må fundamenteres i fast fjell og plasseres så de har videst mulig horisont, b) vegen skal ha enkel bredde med 15-20 cm bærelag og det skal ikke hentes masse fra sideterreng, og c) tiltaket ligger innenfor grensene for Ny-Ålesund planområde. Landskapet i influensområdet har elementer av stor og middels stor verdi (Bayelvas vifte, Brandalslaguna og strandvollene fra bukta og opp mot Knudsenheia). Totalt sett vurderer vi at landskapet i influensområdet har stor lokal verdi. Brandalslaguna blir ikke fysisk berørt av anlegget. Bayelva med vifte må krysses med en bro og hvis dette gjøres skånsomt vil ikke dette systemet bli berørt. Strandvollene er svært sårbare og vil bli påvirket av anlegget. Veitraseene er lagt slik at de i størst mulig grad går på langs av strukturene. Dette fører til en bedre landskapstilpassing og begrenser påvirkningen slik at tiltaket får middels negativ konsekvens. INON er ikke etablert på Svalbard enda, og vurderingen i rapporten er basert på kriteriegrunnlaget fra fastlandet. Det planlagte tiltaket vil flytte den tyngre forskningsinfrastrukturen inn i nye områder som ikke tidligere har hatt tyngre inngrep og vil berøre INON-statusen i området. Området mellom Bayelva og Brandalspynten vil som en følge av dette endre karakter fra urørt til berørt av infrastruktur. Dette vil ved siden av den formelle endringen av INON-status, først og fremst påvirke Ny-Ålesunds by- og landskapskarakter. Tiltaket vil ha middels til stor negativ konsekvens avhengig av hvor stor vekt det legges på den formelle siden av INON. Verdien av vegetasjon i influensområdet er allerede redusert de siste tiårene som resultat av kraftig overbeite fra rein. Det er ikke påvist at inngrepene vil påvirke forekomster av rødlistearter eller artsmangfoldet i området. De planlagte inngrepene har lav negativ konsekvens for vegetasjon. Det viktigste avbøtende tiltaket for vegetasjon er å begrense arealbruken, gjennom god planlegging og høy bevissthet hos byggherre og entreprenør gjennom hele prosjektet. I tillegg kan toppmasser og vegetasjon som fjernes langs veitraseen gjenbrukes for å bedre gjenvekst i overgangssoner mot inngrepene. Brandalslaguna har stor verdi som hotspot for fuglelivet i influensområdet og dekker mange funksjonsområder. De planlagte inngrepene kan medføre forstyrrelse som har middels-stor konsekvens på fuglelivet. Konsekvensene reduseres dersom instrumentparken trekkes lengre unna laguna. Det fysiske inngrepet som vegen utgjør vil påvirke hekkelokaliteter for tyvjo og vadefugl som hekker lang den planlagte traseen, og dette er vurdert til å ha middels-lav konsekvens. Det er også næringssøkende og mytende hvitkinngjess i området, men det planlagte tiltaket vil ha lav konsekvens for gjess. Tiltaket vil også ha lav konsekvens for pattedyr og invertebrater. Utredningen skisserer avbøtende tiltak som kan redusere negative konsekvenser av tiltaket for alle tema som er omfattet av denne rapporten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;675
dc.titleNytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesundnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.identifier.cristin915141
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record