Show simple item record

dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.contributor.authorHalvorsen, Gunnar
dc.date.accessioned2020-02-19T11:42:48Z
dc.date.available2020-02-19T11:42:48Z
dc.date.created2017-04-25T11:33:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2209-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642556
dc.description.abstractErikstad, L., Stabbetorp, O. E. & Halvorsen, G. 2010. Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune.– NINA Rapport 630, 64s. Elstad landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon med primært formål å bevare kvartærgeologiske formelementer og hydrologiske forekomster som kan knyttes til avsmeltningsperioden etter siste istid. Denne rapporten er et utkast til skjøtsel av landskapsvernområdet, med utgangspunkt i vernebestemmelsene for området, og ut fra overordnete bevaringsmål som også foreslås i denne rapporten. Som kunnskapsgrunnlag for skjøtselstiltakene er det be-nyttet eksisterende rapporter om naturfaglige forhold i området. Det er videre laget georeferer-te orthofoto av flyfoto fra 1960-tallet, og disse er sammenholdt med dagens orthofoto for å vurdere endringer i landskapet. Dessuten er det foretatt flere befaringer i området. For at skjøtselsplanen lettere skal kunne operasjonaliseres, er landskapsvernområdet delt inn i 3 hoved-enheter og mange nummererte underenheter, og for hver underenhet er det i stikkordsmessig form angitt detaljerte forvaltningsmål og viktigste skjøtselstiltak. Målene for forvaltningsplanen er at man innen verneområdet skal bevare alle terrengformer intakt; skal unngå endring i hydrologiske forhold; opprettholde god vannkvalitet og -tilstand i alle vannforekomster; opprettholde (eventuelt reetablere) viktige kulturbetingede naturtyper som naturbeitemark og slåttemark; kulturlandskapets særpreg, opprettholde levebetingelser for forekommende rødlistede arter og unngå etablering av introduserte arter og fremmede genotyper. En viktig endring fra 1960-tallet fram til i dag er et økt skogsareal, dels som resultat av grøfting av kildepåvirkede områder, dels på grunn av opphør av husdyrhold og derved opphør av beite. Kunnskapen om effekten av grøfting i de mest kildepåvirkede områdene er usikker. Foreslåtte skjøtselstiltak er i hovedsak knyttet til spørsmålet om gjengroing, både med tanke på å etablere bedre kunnskap, overvåking, nyetablering av beite og tynning av busk- og treoppslag. En viktig del av dokumentasjonen i rapporten er de gamle og nye flyfotoene som vil kun-ne fungere som et støttemateriale i forbindelse med detaljerte forvaltningsspørsmål og som referansemateriale for videre overvåking. Ellers er anbefalinger til forvaltning angitt kortfattet i tabeller for hvert enkelt delområde. ØKKELORD Elstad landskapsvernområde, Ullensaker, Akershus, forvaltningsplan, kvartærgeologi, hydrologi, vegetasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;630
dc.titleUtkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.identifier.cristin1466394
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Oslo og Akershusnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record