Show simple item record

dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorUglem, Ingebrigt
dc.date.accessioned2020-02-19T11:37:04Z
dc.date.available2020-02-19T11:37:04Z
dc.date.created2017-04-25T13:16:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2203-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642551
dc.description.abstractFinstad, B., Hvidsten, N.A. & Uglem. I. 2010. Lakselusregistreringer i 2010: Vinterfiske etter sjøørret i Hardangerfjorden, Hitra og Flatanger og tråling etter laksesmolt I Namsenfjorden og Altafjorden. – NINA Rapport 624. 15 s. Lakselusproduksjonen i forkant av smoltutvandringen om våren er avgjørende i forhold til hvor høyt smittepress smolten blir utsatt for. Store mengder laks med larveproduserende lakselushunner kan øke infeksjonspresset betydelig i den mest kritiske perioden av året. Smittepresset fra oppdrett varierer imidlertid med sesong, område, oppdrettsintensitet og avlusningsrutiner. Forhold som har særlig betydning for forekomst av lakselus er saltholdighet, vannutskiftning, temperatur og forekomst av oppdrettsfisk i sjøen. I del 1 i dette prosjektet prøvefisket vi i 3 utvalgte systemer gjennom vinteren (februar-april). De utvalgte fjordsystemene var Hardangerfjorden (Hordaland), Hitra området (Sør-Trøndelag) og Flatanger (Nord-Trøndelag). Det ble foretatt to-tre prøvefiskeperioder i tidsrommet februar – april ved disse lokalitetene. I motsetning til prøvefisket i den nasjonale lakselusovervåkningen (mai - august) konsentrerte vi oss om én lokalitet per fjord i denne delen pga. utfordringer rent feltmessig på vinterstid. Del 2 i dette prosjektet var å evaluere effekten av lakselus på utvandrende postsmolt av laks i Namsenfjorden og Altafjorden. Trålingen foregikk vha. innleide fiskebåter og ved bruk av trål med FISH-LIFTsystemet. Vinterfisket fungerte godt i Hardangerfjorden og Flatanger og det ble fanget sjøørret i fjorden. For Hitra hadde vi store problemer med å fange fisk pga. strenge værforhold og islegging. For alle lokalitetene var lusepåslaget på ørreten lavt og hovedsakelig preget av halvvoksne og voksne lusestadier. Vi så også noe sår på fisken etter luseangrep. De to rømte oppdrettslaksene som ble tatt i Hardangerfjorden hadde høyt lusepåslag. Tilstedeværelse av rømt oppdrettslaks i fjorden på denne tiden av året kan utgjøre en betydelig smittekilde for lus. I Namsenfjorden ble det trålt etter utvandrende smolt i perioden 15. mai til 5.juni og her ble det totalt tatt 106 postsmolt. Det ble bare registrert en chalimuslarve hver på to postsmolt i uke 20 og 21. Resten av postsmolten var uten lus og det ser dermed ut til at postsmolten gikk lusefri ut av fjorden. Påslaget av lus i Namsenfjorden kom senere på året – noe som vi så fra prøvefisket etter sjøørret. I Altafjorden ble det trålt etter utvandrende postsmolt fra 2. til 15. juli. Hele transektet fra indre til ytre fjord ble trålt. Det var ekstremt mye sild i hele fjorden slik at trålen fyltes umiddelbart med sild og hindret fangst av postsmolt. Det ble derfor kun fanget 3 postsmolt (2 laks og 1 ørret) til tross for full innsats i hele perioden. Vi har tidligere trålt i denne fjorden og fanget mye postsmolt, men forholdene i år var svært vanskelige. Basert på tidligere resultater, og det vi også ser av prøvefisket etter sjøørret senere på sommeren, er det likevel grunn til å anta at postsmolten i dette fjordsystemet kom seg ut i havet uten nevneverdige påslag av lakselus. lakselus, Lepeophtheirus salmonis, overvåkning, vinterfiske, sjøørret, postsmolttråling, laks, Salmon lice, Lepeophtheirus salmonis, monitoring, winter fishing, sea trout, postsmolt trawling, Atlantic salmonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;624
dc.titleLakselusregistreringer i 2010: Vinterfiske etter sjøørret i Hardangerfjorden, Hitra og Flatanger og tråling etter laksesmolt i Namsenfjorden og Altafjordennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.identifier.cristin1466437
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record