Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.date.accessioned2020-02-18T13:47:15Z
dc.date.available2020-02-18T13:47:15Z
dc.date.created2017-04-07T12:26:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2170-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642347
dc.description.abstractBrandrud, T.E. 2010. Kartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerø. – NINA Rapport 593. 38 s. Det er foretatt registreringer av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i 5 verneområder i Telemark i 2009. Fire av verneområdene ligger i kalkområdet i Grenland, og er vernet i hovedsak på grunn av kalkfuruskog: Røsskleiva naturreservat (NR), Nustad NR, Hellås NR og Langøya landskapsvernområde (LVO). I tillegg er kartlegging foretatt i tørrenger og hasseleikelunder i Jomfruland LVO, Kragerø. Det ble totalt funnet 38 jordboende rødlistearter i de 5 verneområdene i 2009, hvorav de fleste var nye for lokalitetene. I alt 15 rødlistearter var nye for kalkområdet i Grenland som helhet. Det ble funnet 5 nye arter for Norge; alle er kandidater til den reviderte rødlista. En av disse artene er trolig ny for vitenskapen. Omtrent halvparten av rødlisteartene i kalkområdet ble funnet i kalkfuru(gran)skog og halvparten i små forekomster av kalklindehasselskog. Til sammen er det nå registrert mer enn 100 jordboende rødlistesopper i kalkområdet i Grenland. Kalkområdet i Grenland, sammen med tilsvarende i Oslo-Asker, framstår som det aller rikeste området for jordboende rødlistesopper i Norge pga. sin unike samling av hotspot-habitater på kalk. På samme måte peker Røsskleiva NR seg ut som en av de nasjonalt rikeste hotspotlokalitetene for dette elementet. Røsskleiva NR skilte seg ut med klart flest rødlistearter (25 funnet i 2009). Til sammen er det pr. i dag registrert 28 rødlistearter her. Lokaliteten er imidlertid langt fra fullstendig kartlagt, og anslås i virkeligheten å huse 40-50 jordboende rødlistearter. Hovedårsaken til den ekstreme ansamlingen av rødlistearter er nok at reservatet huser sopprike forekomster både av kalkfuruskog og kalklindeskog, som er av våre viktigste hotspot-habitater for jordboende sopp. Nustad NR har ikke rike forekomster av kalklindeskog, men skiller seg ut ved forekomst av en del sjeldne kalkgranskogsarter, og totalt 10 rødlistearter registrert (13 til sammen med tidligere funn). Hellås NR (9 rødlistearter) og Langøya LVO (6 rødlistearter + 5 tidligere = totalt 11 RL-arter) skiller seg ut med dominans av mer bredspektrede kalkarter, som delvis synes mest knyttet til åpen kalkfuruskog og tørrenger, og det anbefales derfor skjøtsel med beite, slått og/eller rydding av deler av disse områdene. Inventaret av rødlistearter i Jomfruland LVO skilte seg markert fra de andre verneområdene (kun en art felles). Her ble det registrert 11 rødlistede jordboende sopparter i 2009 (inkl. arter registrert av SABIMA). Til sammen er det med dette registrert 23 rødlistede, jordboende sopparter i Jomfruland LVO (30 på hele øya). Av disse er 8 hassel-eikelundsarter, mens resten er knyttet til sandtørrenger/naturbeitemarker. Telemark, Bamble/Porsgrunn/Kragerø, verneområder, rødlistede, jordboende sopp, kalkfuruskog, kalklindeskog, hassel- eikelunder, skjøtselsbehov, Telemark, Bamble/Porsgrun/Kragerø, protection areas, terricolous, red listed fungi, calciphilous pine forest, calciphilous lime forests, hazel-oak woodlands, management considerationsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;593
dc.titleKartlegging av jordboende sopp med vekt på rødlistearter i utvalgte verneområder i Telemark 2009. Kalkområdet i Bamble-Porsgrunn, samt Jomfruland, Kragerønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.identifier.cristin1464348
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Telemarknb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel