Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2020-02-18T12:49:46Z
dc.date.available2020-02-18T12:49:46Z
dc.date.created2017-04-06T14:35:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2159-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642298
dc.description.abstractBendiksen, E. 2010. Naturverdier knyttet til vedboende sopp langs planlagt ny Gardervei (fylkesvei 279) i Fet (Akershus). – NINA Rapport 582. 18 s. I forbindelse med reguleringsplan for foreslått ny fylkesveg 279 i Fet, Akershus, ble det sommeren 2009 gjennomført en konsekvensutredning av naturverdier. Oppdraget ble utført for Statens vegvesen region Øst i regi av stiftelsen Norske Naturveiledere og med NINA som underleverandør. Rikelig med død ved indikerte at området kunne ha biologiske verdier knyttet til vedboende sopp, og det ble på seinhøsten gjennomført en tilleggsundersøkelse av denne soppgruppen. Til sammen ble det på de to undersøkelsestidspunktene funnet 76 arter med storsopp. Foruten vanlige og forventede arter ble det også funnet 6 rødlistearter og i tillegg 3 andre arter av spesiell biologisk interesse. Av rødlisteartene er én klassifisert som sterkt truet (EN), 3 som sårbare (VU) og 2 som nær truet (NT). Resultatene av soppinventeringen styrker inntrykket av området som en lokalitet med innslag av særegne og sjeldne skogtyper og et rikt og spesielt artsmangfold, som til sammen representerer høy naturverdi. Det inkluderer et intakt ravinesystem med eldre skog i en region som ellers er sterkt preget av bakkeplanering, som har ødelagt mesteparten av det opprinnelige ravinelandskapet. Som naturtypelokaliteter høynes delområde K1 til verdi A – svært viktig. K2 og K3 er klassifisert til verdi B – viktig. Det konkluderes med at det er svært viktig at ny veitrasé ikke berører eller påvirker naturtypelokalitetene. I dette ligger at man også unngår at arealene blir berørt på annen måte av anleggsarbeidet. Ideelt sett ville verdiene vært best beskyttet om veien ikke berørte noe av skogarealet, med tanke på at også skogen mellom K1 og K2 over tid kunne gjennomgå en naturlig restaurering tilbake mot en naturskog og knytte verdiene sammen til en helhet. Ut fra dagens tilstand er det likevel mulig å tenke seg at en trasé kan framføres mellom K1 og K2, for eksempel etter traséen for nevnte traktorvei og ned til dagens snuplass i enden av boligvei. Norge, Akershus, Fet, vedboende sopp, funga, edellauvskog, lågurtgranskog, lavurtgranskog, konsekvensutredning, veiutbygging, Norway, Akershus, Fet, wood-inhabiting fungi, funga, broadleaved deciduous forest, low herb forest, environmental impact assessment, road constructionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;582
dc.titleNaturverdier knyttet til vedboende sopp langs planlagt ny Gardervei (fylkesveg 279) i Fet (Akershus)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.identifier.cristin1464134
dc.relation.projectAndre: Stiftelsen Norske Naturveilederenb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record