Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.coverage.spatialNord-Norge, Norhern Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2020-01-31T14:15:25Z
dc.date.available2020-01-31T14:15:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-3497-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639118
dc.description.abstractBergan, M.A & Aanes, K.J. 2020. Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger. NINA rapport 1742. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2019 er det gjennomført undersøkelser av ungfisk og uttak av rømt oppdrettslaks (ungfisk) i Vikelva ved Rognan i Saltdal kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av bærbart elektrisk fiskeapparat, der både anadrom og ferskvannstasjonær strekning har blitt undersøkt. Resultatene fra anadrom strekning fastslår at laks har gytt i Vikelva i 2018, for andre år på rad, og at eldre ungfisk av laks er tallrike i den anadrome strekningen i 2019. Ørretbestanden har alle forventede aldersklasser, med til dels høye tetthetsnivåer av årsyngel ørret. Nedre del av Vikelva er ei viktig sjøørretelv. Anadrom strekning av Vikelva er i dag i underkant av en kilometer lang, og har tidligere blitt vurdert som uproduktiv, uten særlig livsgrunnlag for laks og sjøørret. De siste års data viser at dette er en feilvurdering. Vassdraget har svært gode naturlige betingelser for å produsere en livskraftig bestand av anadrom laksefisk, med gode oppvekstområder og godt med skjul i et naturlikt elveløp. I tillegg viser resultatene fra 2019 at vassdraget kan være av betydning for ål. Ferskvannstasjonær elvestrekning har først et parti med fosser og stryk som stopper for oppgang av sjøvandrende laksefisk i dag, før det går over i en lengre strekning som med svært gode livsbetingelser for å holde en livskraftig og tallrik bestand av elvelevende ørret. I dette elveavsnittet ble det gjennomført ungfisktellinger som avdekker en fåtallig, svak ørretbestand. Resultatet er likevel en svak bedring sammenlignet tidligere år, og kan indikere at ørretbestanden er i en reetableringsfase og øker. Denne positive tendensen knyttes til tiltak og sanering av et kjent miljøskadelig utslipp til elva. Det vil fortsatt ta noen år før ørretbestanden er fullstendig reetablert på dette elveavsnittet, gitt at de mest omfattende belastningene er fjernet. Det er lite som tyder på at det har skjedd nye utslipp av miljøgiftige kjemikalier etter forrige kjente utslippsepisode høsten 2017. Som de to foregående årene, ble det også i 2019 registrert levende ungfisk av rømt laks (lengder fra 75-187 mm), ovenfor anadrom strekning. Dette er elvestrekninger der det ikke er mulig med oppgang av sjøvandrende laksefisk. En samlet fangst og uttak av 29 levende laksunger ble gjort på elvestrekninger omkring driftsbygningen til settefiskanlegget. God fang-barhet (lav vannføring, god sikt og optimal vanntemperatur) gjør at vi antar at mye av den rømte laksen ble tatt ut av elva i det avsøkte området. Opphavet til laksungene på denne strekningen er settefiskanlegget, noe som kan tyde på at strakstiltakene som ble gjort i etterkant av forrige undersøkelse ikke har hatt særlig effekt. Fangsten av rømt laks var høyere i 2019 (n=29) enn i 2018 (n=20) og 2017 (n=17). Videre overvåking i årene fremover vil avdekke om forbedrede rutiner, instrukser og ytterligere tiltak som bedriften nå skal innføre gir ønsket effekt. I tillegg til vannkjemisk prøvetaking og bunndyrundersøkelser tilsvarende de siste fire årene, bør den videre overvåkingen av Vikelva fortsatt inkludere ungfisktellinger, både i anadrom og ferskvann-stasjonær strekning av vassdraget. Med resultatene fra 2017- 2019 som bakteppe, blir det nå svært viktig å følge med på utviklingen for de stedegne fiskebestandene i hele vassdraget i 2020, og ha kontroll på rømningsituasjonen av laksunger fra anlegget. Samtidig vil dataene gi verdifulle tidsserier og kunnskap for denne typen vassdrag som er i en reetableringsfase etter miljøskadelig utslipp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1742
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectungfisknb_NO
dc.subjectelvnb_NO
dc.subjectforurensningnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectoppdrettslaksnb_NO
dc.subjectrømmingnb_NO
dc.subjectvannforskriftnb_NO
dc.subjectsalmonidsnb_NO
dc.subjectescaped salmonnb_NO
dc.subjectrivernb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectWater Frame Directivenb_NO
dc.titleUngfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksungernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2278]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record