Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialAkershus, Nittedalnb_NO
dc.date.accessioned2020-01-20T05:13:27Z
dc.date.available2020-01-20T05:13:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4510-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636891
dc.description.abstractBendiksen, E. 2020. Undersøkelse av naturverdier i området Sørli – Sagerud, Nittedal (Romerike) i forbindelse med reguleringsplan for idrett, friluftsliv og naturområder. NINA Rapport 1755. Norsk institutt for naturforskning. Oppdraget gjelder kartlegging av naturverdier etter metoden i DN-Håndbok 13 for et område som Nittedal kommune ønsker å regulere til idretts-/ friluftsformål og der naturområder skal inngå. Det er et gjenværende skogsområde mellom kraftledning langs markagrensa i vest og Ørfiskebekken, som grenser til tettbebyggelsen sør for Nittedal stasjon i øst (Myrerskauen – Kruttverket). Nordligste og sørligste punkter er henholdsvis Sørli og Vågedammen. Området har rik berggrunn, og en stor del av det består av rike skogtyper med næringskrevende planter og sopp. Bortsett fra et svært rikt parti helt i nord ved Sørli, er den nordlige delen imidlertid dominert av sure skogtyper. Det aller meste av skogen er flatehogd i perioden etter andre ver-denskrig og består i dag av plantet ungskog, men det er igjen noen små partier med gammel-skog. Det meste av dette arealet er beskrevet som verdifulle naturtypelokaliteter i hht. DN-Håndbok 13, tre av sju med høyeste verdi, svært viktig. De tre minste er beskrevet her som nye. De øvrige er revidert og oppdatert. Det er også pr. i dag et tett nett av turveier/stier/løyper. På den tidligere husmannsplassen Nordre Sagerud er det skiskytteranlegg. Det er gitt anbefaling om at man unngår å påvirke arealene der det er påviste naturverdier og at det også tas hensyn til øvrige rikarealer i søndre del.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1755
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfunganb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectturstinb_NO
dc.subjectskiløypenb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.titleUndersøkelse av naturverdier i området Sørli –Sagerud, Nittedal (Romerike) i forbindelse med reguleringsplanfor idrett, friluftsliv og naturområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record