Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.coverage.spatialTønsberg municipality, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2020-01-17T11:44:45Z
dc.date.available2020-01-17T11:44:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3382-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636821
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2019. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018. NINA Rapport 1639. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2015, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den listet på vedlegg til EUs habitatdirektiv, i vedlegg II i Bernkonvensjonen og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2018, som ble definert gjennom to deloppdrag; A) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård) og B) Avls-pilot og utsetting. Etter en undersøkelse av de aktuelle trærne på Tønsberg gamle kirkegård ble det funnet spor etter eremitt i 20 trær. Antall trær på kirkegården med påvist yngling i perioden 2009–2018 er dermed fortsatt 23. Vintersprekkene, langsgående sprekker som åpner seg i veden under sterk kulde, var i sesongen 2018/2019 dårlig utviklet på tross av noen kalde dager i januar og februar; kuldeperioden var trolig ikke langvarig nok. Etter utsetting av individer i eikehagen ved Berg fengsel, var det ved inngangen til sommersesongen 2018 fem larver igjen i fangenskap. To av disse klekte til voksne individer i juni samme år (en hann og en hunn). Disse ble satt ut i eikehagen ved Berg fengsel 1. juli 2018, sammen med de resterende tre larvene fordi vi var usikre på om de ville overleve en sesong til i fangenskap på grunn av vekttap. Det ble ytterligere samlet inn to voksne individer (en hann og en hunn), samt fem larver fra Tønsberg gamle kirkegård 31. juli–1. august 2018. En av larvene døde, mens de to voksne individene og de resterende fire larvene ble satt ut i det samme eiketreet i eikehagen som de foregående individene (i 2017 og 2018) 1. august 2018. Dette markerer samtidig slutten på avls-piloten som vi har hatt gående siden 2012. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård, samt ytterligere utsetting av individer på den nye lokaliteten ved Berg i 2019. Man bør dessuten i 2019 undersøke hvorvidt det er voksne individer og/eller spor etter larver på Berg, noe som vil bekrefte at de har overlevd, og som i så fall vil være et viktig skritt for å sikre arten en langsiktig overlevelse i Norge.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2019. Mapping and monitoring of the Hermit Beetle Osmoderma eremita in Norway 2018. NINA Report 1639. Norwegian Institute for Nature Research. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family Scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2015 and is protected by law in Norway. In addition, it is listed in Appendix II and IV of the EU Habitat Directive, on the Appendix II in the Bern Convention, and is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by The Norwegian Environment Agency in 2011. On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «PrioritizedSpecies» according to the «Biodiversity Act» i Norway. This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2018. The project was divided into two subprojects; A) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality) and B) Breeding under controlled conditions and introduction. After searching the trees on Tønsberg old cemetery in 2018, traces of the Hermit Beetle were found in 20 trees. It is therefore still proven to be breeding in 23 trees in total during 2009–2018. The wintercracks, longitudinal cracks that opens in the wood under periods of strong cold, were poorly developed in the winter season 2018/2019 despite some cold days in January and February; the cold periode was probably not long enough. After introducing individuals to the locality at Berg penitentiary, five larvae were left in captivity at the beginning of summer 2018. Two of these hatched as adult individuals in June 2018 (one male and one female). These were introduced to the locality at Berg penitentiary on July 1, 2018, along with the remaining three larvae because we were unsure whether they would survive another season in captivity due to weight loss. Two adult individuals (one male and one female) were also collected, as well as five larvae, from Tønsberg old cemetery on July 31–August 1, 2018. One of the larvae died, while the remaining two adult individuals and four larvae were introduced to the same oak tree at Berg penitentiary as the previous individuals (in 2017 and 2018) on August 1, 2018. This also marks the end of the breeding pilot that we have had going since 2012. We recommend further monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, as well as a continuation of the release of additional beetle individuals at the new location at Berg in 2019. In 2019, one should also examine whether there are adult individuals or larvae at Berg, which will confirm that they have survived and which will further be an important step to ensure the species a long-term survival in Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1639
dc.subjectEremittnb_NO
dc.subjectOsmoderma eremitanb_NO
dc.subjectHule trærnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectutsetting/flyttingnb_NO
dc.subjectHollow treesnb_NO
dc.subjectHermit beetlenb_NO
dc.subjectDistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectintroduction/relocatingnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record