Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle Werner
dc.contributor.authorKristiansen, Gunnar
dc.coverage.spatialNorge, Finnmark fylke, Hammerfest, Alta &, Kvalsund kommuner, Norway, Finnmark County, Hammerfest, Alta & Kvalsund municipalitynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-30T10:09:43Z
dc.date.available2019-12-30T10:09:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2634485
dc.description.abstractJacobsen, K.O. Bjerke, J.W. & Kristiansen, G. 2019. Kartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark. NINA Rapport 1758. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra Seiland nasjonalparkråd om å kartlegge vegetasjon i utvalgte områder i verneområdet. I tillegg skulle rovfuglfaunaen kartlegges ved bruk av helikopter, samt befaring av noen utvalgte områder øst for Seilandsjøkelen. Feltarbeidet for vegetasjon gikk over tre dager i august 2019. Vi fikk befart områder på øst-, nord- og vestsiden i løpet av disse tre dagene. Lokalitetene var: Lille Bekkarfjorden med dalen og fjellheimen innafor, Olderfjorden, Olderbukta, Straumnes-Kjosen-Breidhovdet ved Jøfjorden, og Hompavika. Vi oppsummerer i denne rapporten forekomster av viktige naturtypelokaliteter, da i hovedsak lokaliteter som rommer naturtyper som er listet i Norsk rødliste for truede naturtyper. Vi beskriver lokaliteter innen følgende naturtyper (tall i parentes gjelder antall lokaliteter): strandeng og seminaturlig strandeng (7), seminaturlig eng (6), slåttemark (1), boreal hei (4), seminaturlig våteng (3), flomskogsmark (1), åpen flomfastmark (1), fosse-eng (2), fjellhei, leside og tundra (3), rabbe (2), fugletopp (3), snøleie, snøleieberg og våtsnøleie og snøleiekilde (2). I tillegg omtaler vi på mer generelt grunnlag viktige forekomster av skog, samt av de rødlistede naturtypene snøleieblokkmark, rabbeblokkmark, og snø og is. Flere arter på Norsk rødliste for arter, samt regionalt sjeldne arter, ble registrert under feltarbeidet. Disse er listet under sine respektive naturtyper. Vi gjennomførte helikopterflyvningen den 15. juni og 8. juli 2019. Under kartleggingen ble det gjort 122 registreringer av fugl eller reir som er lagt inn i Artsobservasjoner. Disse er fordelt på 27 fuglearter. I tillegg resulterte kartleggingen i mer nøyaktige posisjoner på kjente og nye reir til kongeørn og havørn som nå er oppdatert i Rovbase. Vi kjenner til fem kongeørnterritorier i nasjonalparken, hvorav ett nytt ble funnet i 2019. Av disse var det to hekkinger i 2019. Videre kjenner vi til ni havørnterritorier innenfor parkgrensen, men det var bare én bekreftet hekking i 2019. Det er til nå registrert 60 fuglearter og åtte pattedyrarter i eller like utenfor grensene av Seiland nasjonalpark. Av de registrerte artene så er 21 Rødlistearter og ni er såkalte Ansvarsarter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1758
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectSeiland/Sievju nasjonalparknb_NO
dc.subjectornitologinb_NO
dc.subjectbotanikknb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectverneverdiernb_NO
dc.subjectSeiland national parknb_NO
dc.subjectornithologynb_NO
dc.subjectbotanynb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectconservation valuesnb_NO
dc.titleKartlegging av botaniske og ornitologiske verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalparknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record