Show simple item record

dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.coverage.spatialNorge, Noreg, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-15T14:11:43Z
dc.date.available2019-11-15T14:11:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3473-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628755
dc.description.abstractÅström, J., May, R. 2019. Tap av insekt i vindkraftanlegg under drift - Kort vurdering av problem-stilling og kunnskapsnivå for Norge. NINA Rapport 1721. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir en kort vurdering av problemstillingen knyttet til tap av insekter i vindkraft-anlegg i drift. Rapporten vurderer fremst en kjent studie fra 2017 som angir tapet av insekter i Tyskland til 1 200 tonn årlig (Trieb 2018). Den inkluderer ikke noen vurdering av effekten på insekter av arealbeslag ved utbygging av vindenergianlegg. Vurderingen er spesielt interessant med tanke på arbeidet med en Nasjonal ramme for vindkraft. Norges vassdrags- og energidirek-torat nevner insekter i sitt forlag til ramme for vindkraft kun i forbindelsen som mat for flaggermus, samt som en påvirkningsfaktor for sesongmigrasjon hos reinsdyr. Vindkraft kan imidlertid også potensielt påvirke insektpopulasjoner direkte, selv om dette tradisjonelt har blitt sett bort ifra. Internasjonalt er dokumentert tilfeller av tidvis store antall kollisjoner mellom insekt og rotorbla-der. Mengdene drepte insekter kan her være så store at det kan kreves manuell rengjøring av rotorbladene for å unnvike betydende tap i energiproduksjon (Wilcox & White 2016, Bla-deCleaning 2018). Dette er så vidt vi vet ikke observert i Norge. Den tyske studien fra 2018 er i prinsippet en enkel modelleringsøvelse, der resultatene er helt avhengig av hvilket tallgrunnlag som brukes. Flere av disse er usikre, særlig verdien på tetthet av insekter i luften. Vi mener at dette tallet sannsynligvis er for høyt. Hvis man aksepterer resul-tatene fra Trieb sin studie uten korrigering av tallgrunnlaget, utgjør likevel de beregnete tapene av insekter en liten del av Tysklands hele insektfauna. En grov overslagsberegning viser at det kan utgjøre omkring 0,1 – 0,2 % av den totale populasjonen. For Norge er den samlede påvirkningen sannsynligvis enda mindre enn i Tyskland, fordi om-fanget av utbygd vindkraft er mindre. I tillegg er vindkraftanlegg i Norge mer perifert plassert i landskapet. En lignende beregning for Norge, gitt nivået på den etablerte vindkraften i dag og Trieb sine antakelser, antyder at det årlige tapet i Norge kan utgjøre mellom 0.01 – 0.02 % av alle insekter. Vår vurdering er at dette sannsynligvis utgjør en liten påvirkning for insektbestan-dene på landsbasis, men at påvirkningen lokalt kan være av betydning og derfor interessant å undersøke videre. Det råder en nærmest total mangel på empiriske data på temaet, og det er derfor svært vanskelig å estimere effekten av vindkraft på insekter på en robust måte. Vi mener det er mulig å gjennom-føre en undersøkelse på den potensielle effekten av vindkraft på insekter empirisk. Vi anbefaler at man måler tetthetene av insekter i relevante luftsjikt gjennom sesongen og setter dette i sam-menheng med lokale og regionale bestandsstørrelser for å få et bedre mål på den potensielle påvirkningen. Den realiserte effekten av vindkraft kan i prinsipp også testes ved å sammenligne områder med og uten vindturbiner. Ved nyetablering vil det i tillegg være mulig å gjennomføre såkalt føre-etter/kontroll-effekt studier (BACI) for å måle effektene med større sikkerhet. Disse undersøkelser vil kreve utvikling av innsamlingsmetodikk for innsamling av insekter høyt opp i luften, men Lidar eller Radar er en mulig løsning for å unngå en fysisk innsamling. Gitt insekters store variasjon i antall over sesongen og respons på vindforhold er det trolig at man kan identi-fisere tidspunkter med særlig høy risiko og dermed muliggjøre effektive tiltak for å redusere om-fanget av drepte insekter. En vurdering av effekten på særlig sårbare lokale insektpopulasjoner bør også inngå i konsekvensvurderinger ved utbygging av vindkraftanlegg. Det finnes indikasjoner på at vindkraftverk kan virke tiltrekkende på insekt, men at dette til dels kan reduseres med hensiktsmessig maling av turbinene. Dette bør ses i spesiell sammenheng med kunstig belysing av vindmøllene som visibilitetstiltak for fly. Ugunstige kombinasjoner av plassering, farge og belysing kan potensielt føre til stor tiltrekking av flygende insekter, spesielt på sensommeren, noe som potensielt kan ha negative konsekvenser for populasjonene. Vi mener at det bør til utføres norske undersøkelser av tettheter og artstilhørighet av flygende insekter i de luftsjikt og forhold som er relevante for vindkraftproduksjon, samt undersøkelser av 4 tiltrekkingen av insekter ved vindkraftverk. Uten slike undersøkelser er det vanskelig å vurdere nåværende og fremtidig påvirkning fra vindkraftverk på insektbestander. Likevel vurderer vi det som lite sannsynlig at vindkraftverk forårsaker en generell betydelig nedgang i insektbestander på nasjonalt nivå i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1721
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectVindkraftnb_NO
dc.subjectInsekternb_NO
dc.subjectKonsekvensnb_NO
dc.subjectKunnskapsnivånb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectWindpowernb_NO
dc.subjectInsectsnb_NO
dc.subjectConsequencesnb_NO
dc.subjectState of knowledgenb_NO
dc.titleTap av insekt i vindkraftanleggnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2059]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record