Show simple item record

dc.contributor.authorLanda, Arild
dc.contributor.authorUlvund, Kristine
dc.contributor.authorMiller, Andrea
dc.contributor.authorEide, Nina E.
dc.contributor.authorMeås, Roger
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-06-20T13:27:00Z
dc.date.available2019-06-20T13:27:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3434-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601583
dc.description.abstractLanda, A., Ulvund, K., Miller, A., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R. & Flagstad, Ø. 2019. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2018. NINA Rapport 1685. Norsk institutt for naturforskning. Avlsprogrammet vart oppretta i nåverande form i 2005 som eit tiltaksbasert FoU-prosjekt for å bidra til bevaring av den sterkt utrydningstruga fjellreven i Noreg. Programmet driftar ein avlsstasjon på Sæterfjellet (Oppdal), med åtte store hegn i eit naturleg fjellrevhabitat. Minst mogleg handtering av avlsdyra og maksimering av trivsel er vektlagt. Programmet vart bygd på villfanga kvalpar med ei geografisk spreiing som spegla den genetiske variasjonen som var att i Noreg og Sverige. I 2018 vart det rekruttert éin kvalp frå avlsstasjonen og to frå Saltjellet til avlsstasjonen. Totalt er det henta inn 28 villfødde kvalpar og 27 kvalpar frå eigen avl som avlsdyr til avlsstasjonen. Rekruttering av villfødde kvalpar er viktig for å oppretthalde avlslinene i stasjonen og av omsyn til å unngå negative effektar av avl i fangenskap. Å drive avlstasjonen med store hegn gir utfordringar i å halde dagleg tilsyn med kvart einskild individ. Spesielt gjeld dette på seinvinteren og om sommaran. Ei god overvaking er spesielt viktig for å oppdage dyr som er sjuke eller som døyr, slik at ein kan finna dei raskt og treffa eventuelle tiltak. Vi må truleg akseptere at ein ikkje kan ha dagleg tilsyn med alle individa i deler av året, men vi arbeider aktivt med å betre overvakingsmetodikken, innanføre gitte økonomiske ramer. For å følgje opp krava til forsøk med dyr er veterinærtenester i større grad tatt inn i prosjektet. Dette vil styrkje prosjektet med tanke dyrevelferd og dyrehelse, og på sikt truleg gi færre avvikshendingar. Dette gir grunnlag for betre opplæring av personell som skal arbeide med dyra, forberingar av eksiterande potokollar og utvikling av nye. I 2018 vart det fødd minimum 48 kvalpar i stasjonen, der to døydde mellom merking i juli og utsetjing i februar. Med éin kvalp inn i avl på stasjonen vart tal kvalpar til utsetjing dermed 45. Desse vart sett ut på Hardangervidda (n=19) og Varangerhalvøya (n=26). Med årets produksjon er det sett ut totalt 408 kvalpar frå Avlsprogrammet i perioden 2006–2019. Sommaren 2018 vart det på landsbasis registrert 58 ynglingar i det fri. Det vart utført fangst og merking i Dovrefjell (13 kull), på Hardangervidda (1 kull) og på Finse (4 kull), der minst 17 av desse 18 kulla hadde opphav i utsette revar frå Avlsprogrammet. Det vart også dokumentert eitt kull på Varangerhalvøya der ein av foreldra var frå utsetjinga i februar 2018. Truleg var revar med opphav i Avlsprogammet involverte i mange fleire yndlingar, men det vart kun utført merking og DNA-analysar i fjellområde med følgeforsking. Utsetjingar frå Avlsprogrammet har så langt resultert i reetablering av fjellrevbestandane i Snøhetta/Dovrefjell, Finse og Junkeren, mens det er for tidleg å seie om utsetjingane på Hardangervidda og Varangerhalvøya vert ein suksess. Nokre utsette revar har vandra ut og etablert seg i nær og fjerntliggande fjellområde i Noreg og Sverige. I 2018 vandra fleire fjellrevar frå Varangerhalvøya til Indre Troms, Finnmark og Finland. Programmet har såleis bidrege til styrking av fleire delbestandar, óg med det spreiing av gener som er viktige i små restbestandar. Du kan følgje fjellrevane i eit hegn via «live streaming». Link til videostrøyming er: http://www.nina.no/Forskning/Fjellrev/Avlsprogrammet-for-fjellrevnb_NO
dc.description.abstractLanda, A., Ulvund, K., Miller, A., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R. & Flagstad, Ø. 2019. The arctic fox captive breeding program – Annual report 2018. NINA Report 1685. The captive breeding programme was established in 2005 as part of an action-based FoU (Research and Development; R&D) project with the goal to support ongoing efforts for the conservation of the the critically endangered Arctic fox (Vulpes lagopus) in Norway. The programme runs a breeding station with eight large enclosures in natural Arctic fox habitat situated on Sæterfjellet outside of Oppdal. Emphasis is put on minimizing handling and maximizing animal welfare. The breeding stock is built from individuals captured from the remnant wild populations, representing the remaining genetic variation in Scandinavia. In 2018, one pup from the year’s captive breeding and two pups from Saltfjellet were recruited as new breeding animals. In total, 28 pups have been recruited from the wild, and 27 have been recruited from litters born within the captive breeding programme. Recruitment from the wild is carried out to maintain genetic variation in the breeding lines and to avoid any negative effects of, or adaptation to, captivity. The placement of the breeding station in the mountains and the large enclosures present some challenges, particularly with regard to the daily care of each individual. This is especially true in the late winter and during the summer. Good surveillance is nonetheless important for good animal welfare and ensuring good health for the foxes at the station. We probably have to accept that it is not possible to have control over every animal every day. We are, however, actively working to improve our surveillance potential within the economic framework we have been given. Veterinary services have been phased into the project to a larger degree than before in order to meet the legal requirements for the use of animals in research. This is advantageous particularly in regard to educating those who will work with the animals and the improvement of existing animal handling/health and biosecurity protocols, and the development of new such protocols. This will also improve our focus on animal welfare, animal health and, in the long term, reduce our breaks in protocol and potentially unwanted happenings with our animals. In 2018 at least 48 pups were born in the breeding station. Two pups died between marking in July and release in February, and one pup was recruited to the breeding stock at the station. In total, 45 total pups were released. Including this year’s production, a total of 408 pups from the breeding program have been released between 2006 and 2019. Fifty-eight litters were documented in the wild in Norway in 2018. Capture and marking occurred in Dovrefull (13 litters), on Hardangarvidda (1 litter) and in Finse (4 litters). At least 17 of these 18 litters were descendants from released Arctic fox individuals bred at the station. At least one of the parents of the one documented litter in Varangerhalvøya is likely one of the foxes released in 2018. Captive-bred individuals have most likely established themselves in other areas in Norway, but our marking and surveillance has been limited to prioritized areas. Captive-bred individuals have so far resulted in the re-establishment of Arctic fox populations in Snøhetta/-Dovrefjell, Finse, and Junkeren. Some released individuals have wandered both near and far in other areas of the mountains throughout Norway and Sweden. The program has so far contributed to the strengthening of several sub-populations and also to the spreading of new and healthy genes important to the remaining population fragments. Follow the foxes via live streaming: http://www.nina.no/Forskning/Fjellrev/Avlsprogrammet-for-fjellrev Arild Landanb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1685
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.subjectbevaringnb_NO
dc.subjectavl og utsetjingnb_NO
dc.subjectoverleving og reproduksjonnb_NO
dc.subjectarctic foxnb_NO
dc.subjectcaptive breedingnb_NO
dc.subjectreintroductionnb_NO
dc.subjectannual report 2018nb_NO
dc.subjectsurvivalnb_NO
dc.subjectreproductionnb_NO
dc.titleAvlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siterast fritt med kjeldetilvisingnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.relation.projectM-1393|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record