Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie K.
dc.contributor.authorWold, Line C.
dc.coverage.spatialAgder fylke, Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Flekkefjord landskapsvernområdenb_NO
dc.date.accessioned2019-06-13T12:59:35Z
dc.date.available2019-06-13T12:59:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3395-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600766
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport 1651. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte forvaltningen i samarbeid med NINA brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder (LVO). Undersøkelsene retter seg i første rekke mot de som bruker landarealene, herunder ilandstigningssteder, innfallsporter og viktige besøksarealer. Undersøkelsene inkluderte et on-site spørreskjema som de besøkende ble oppfordret til å fylle ut mens de var i området. Spørreskjemaene var plassert i kasser på sju ulike lokaliteter i Flekkefjord og på ti ulike lokaliteter i Oksøy-Ryvingen; ved badestrender, langs stier, ved fyr og på de mest besøkte øyene i skjærgården. I spørreskjemaet ble brukerne oppfordret til å oppgi e-postadressen sin for i etterkant å delta i en internettbasert etterundersøkelse. I kasseundersøkelsene ble det samlet inn svar fra henholdsvis 554 brukere i Flekkefjord og 1468 i Oksøy-Ryvingen. I Flekkefjord ble det samlet inn for få e-postadresser til at en etterundersøkelse kunne gjennomføres, mens i Oksøy-Ryvingen deltok 46% av respondentene også i etterundersøkelsen. Representativiteten sammenlignet med kasseundersøkelsen var tilfredsstillende. I begge områder var i overkant av 1/3 av de besøkende bosatt lokalt, men det var høyere andeler utenlandske og førstegangsbesøkende i Flekkefjord enn i Oksøy-Ryvingen. Oksøy-Ryvingen hadde en høy andel norske brukere, og i tillegg til lokalt bosatte var mange av disse eiere av fritidsbolig/hytter i området. Dette er trolig noe av årsaken til at andelen førstegangsbesøkende var lavere her. I begge områder var i overkant av 80 % av de besøkende på dagstur da de fylte ut skjemaet, og andelen som var på dagstur til fots var størst. I Oksøy-Ryvingen var imidlertid også andelen som var på båttur ganske stor (45 %), mens denne var vesentlig lavere i Flekkefjord (8 %). Brukerne var generelt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv i begge områdene. Bare 2 % oppga at de var misfornøyde. I etterundersøkelsen i Oksøy-Ryvingen ble det spurt om hvor viktige ulike tilretteleggingstiltak i området var for brukerne. De besøkende verdsatte fysiske tilretteleggingstiltak, og spesielt søppelkasser ved de mest brukte områdene, informasjonstavler ved innfallsportene, fortøyningsbolter, brygger, tydelig merking av stier, skilt i stikryss og bruer over bekker/elver. Når det gjelder aktiviteter, var fottur, båttur, bading/svømming og fiske/fangst i sjøen de aktivitetene flest oppga at de hadde bedrevet i Oksøy-Ryvingen siste år. Å oppleve den flotte skjærgården, oppleve helt spesiell natur, de mange kulturminnene som finnes i kystområdet og at det er godt tilrettelagt med kyststier var de viktigste årsakene til å besøke Oksøy-Ryvingen. En relativt lav andel innhentet informasjon om Oksøy-Ryvingen før de besøkte området. Dette kan henge samme med at mange av de besøkende er godt kjent i området fordi de er bosatt eller har hytte nær verneområdet. De som innhentet informasjon fikk den hovedsakelig fra internett eller venner/slektninger/bekjente. Dersom de besøkende skulle motta mer informasjon fra forvaltningsmyndigheten, foretrekker de å få dette enten via app, informasjonstavler på parkeringsplasser/brygger eller i form av brosjyrer på kystledhyttene inne i selve området. 60 %, visste at Oksøy-Ryvingen er vernet som landskapsvernområde før besøket. Blant de som kjente til vernestatusen påvirket den i liten grad valget om å besøke området. Funnene som er beskrevet ovenfor blir mer utdypende presentert videre i rapporten og vi viser også hvordan utvalgte indikatorer varierer mellom de ulike kasselokalitetene. Til slutt i rapporten summerer vi kort enkelte funn opp mot føringer eller ambisjoner i forvaltningsplanene for hhv. Flekkefjord LVO og Oksøy-Ryvingen LVO.nb_NO
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Visitor surveys in Flekkefjord and Oksøy-Ryvingen Landscape Protection Areas. Summer 2018. NINA Report 1651. Norwegian Institute for Nature Research. In summer 2018, the protection area management authority - in cooperation with NINA - conducted visitor surveys in Flekkefjord and Oksøy-Ryvingen LPAs. The surveys included an on-site self-registration survey requesting visitors to fill in a short questionnaire about their visit. Altogether seven locations in Flekkefjord and ten locations in Oksøy-Ryvingen were equipped with questionnaire cards – the locations being a mix of beaches, popular islets in the small-archipelago areas, lighthouses and hiking trails. The respondents were asked to provide their e-mail addresses and participate in a more comprehensive web-based survey. In the on-site study, we collected responses from 554 respondents in Flekkefjord and 1468 respondents in Oksøy-Ryvingen. Whereas the number of e-mail addresses collected in Flekkefjord turned out to be insufficient with regard to a follow-up web-based survey, 46 % of the respondents in Oksøy-Ryvingen participated in the follow-up. The statistical representativeness was considered sufficient for comparable variables in both data sets. In both areas, about 1/3 of the visitors were local inhabitants living nearby the LPAs, but there were higher proportions of both foreign and first-time visitors in Flekkefjord than in Oksøy-Ryvingen. Oksøy-Ryvingen had a high proportion of Norwegian visitors, and in addition to those living nearby, many of these had access to a cabin/holiday home nearby the protection area. This is probably one explanatory factor for the finding that relatively few were first-time visitors. In both areas, 80% of the visitors were on a day trip when they filled in the on-site questionnaire. Hiking was the most popular activity. Whereas the proportion of those on a boat trip was also quite large in Oksøy-Ryvingen (45%), this was not the case in Flekkefjord (8%). In both areas the respondents were generally satisfied with the facilitation for outdoor recreation and only 2 % were dissatisfied. In the Oksøy-Ryvingen follow-up study, visitors were asked how important they found various facilitation measures in the area. Many of the visitors appreciated physical measures, especially garbage bins at the most popular locations, information boards at the entrance points, berths/anchoring possibilities, marked trails, signage in crossroads and bridges crossing rivers. When it comes to activities throughout the year, hiking, boat trips, swimming and fishing were the most common ones. The possibilities to visit the small-archipelago areas, experience special nature, the many traces of cultural heritage that are found in the coastal area and that it is well facilitated with coastal paths were the most important motives for visiting Oksøy-Ryvingen. A relatively low proportion obtained information about Oksøy-Ryvingen prior to the visit. A likely reason for this is that many visitors are local inhabitants or have a cabin nearby, and hence are familiar with the area. The most common sources of information were the Internet and friends/relatives. If the management authority were to provide more information, the preferred sources would either be through a mobile app, on information boards at the parking lots/entrance points/piers or in brochures at the self-service cabins inside the area. 60 % of respondents were aware that Oksøy-Ryvingen is s a landscape protection area. Among these respondents the protection status was generally not an important reason for visiting. The findings mentioned above are further described in the report. Also included are some selected comparable indicators to show possible geographic variations in the area. In the final section of the report, it is included a short discussion of some of the most important and relevant issues of the management plans for Flekkefjord and Oksøy-Ryvingen Landscape Protection Areas.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1651
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.titleBrukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1275|2019nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [1822]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel