Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorSelvaag, Sofie
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorBredin, Yennie
dc.contributor.authorSandal, Reidar Johan
dc.contributor.authorHermansen, Peter
dc.coverage.spatialSetesdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-06-12T13:13:57Z
dc.date.available2019-06-12T13:13:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3423-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600646
dc.description.abstractGundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R. J. & Hermansen, P. 2019. Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. NINA Rapport 1676. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten oppsummerer data på ferdsel i Setesdal Ryfylkeheiene villreinområde (SVR) i perioden 2012 til 2018. Det ble tidlig i prosjektet bestemt at ferdselsregistreringene ikke skal omfatte hele villreinområdet, men derimot konsentrere innsatsen til to utvalgt fokusområder: Blåsjøområdet inkludert vegen inn til Store Urevatn og Brokke-Suleskardområdet (Fv45/337/987). Ferdselsundersøkelsene har gått parallelt med hovedprosjektet, og det er lagd årsrapporter og formidlet underveis i prosjektet. Det er utfordrende å registrere ferdsel på store fjellområder med ganske lav bruk. Vi har derfor valgt å bruke ulik metodikk for å skaffe til veie denne kunnskapen, og som dels utfyller hverandre til å gi en så langt som mulig komplett beskrivelse av ferdselen i fokusområdene. Dataene omfatter bruk av automatiske tellere på stier (2012-2018, fottur), samt på hovedveger (2013 -2014, biler, Statens Vegvesen) og grusveger (2012-2018, biler, syklister). Det er gjennomført spørreundersøkelser med skjema inne på turisthytta Øyuvsbu (2012-2015) og med manuell utdeling og 4 svarkasser langs vegen inn til Store Urevatn (2012). Det er registrert parkerte biler langs vegen over Brokke-Suleskard i 2013, 2014 og 2016. Det ble delt ut GPS sporloggere inn vegen til Store Urevatn i 2012. Observasjonsstudier er gjennomført langs Brokke-Suleskardvegen og vegen inn til Store Urevatn. I tillegg er det brukt sekundære data som for eksempel overnattingsstatistikk og STRAVA. Brokke – Suleskarvegen: Datasettene viser at det er i gjennomsnitt over 600 kjøretøy per døgn på vegen i løpet av sommersesongen. Mye er knyttet til feriereiser, og de reisende holder seg i stor grad til veien. Rasteplassen på Håhelleren brukes flittig til korte stopp. Det er mange små parkeringsplasser langs vegen, men det er noen få som er spesielt mye brukt slik som dammen Rosskreppfjorden og ved Øyuvsbu. Ferdselen i terrengene langs vegen er på et ganske lavt nivå (50 personer/dag inn til Øyuvsbu) i forhold til den trafikken som vegen genererer (5000-6000 biler). De som ferdes i terrenget er svært konsentrert til merka stinett. Ferdselen er konsentrert til områder rundt Håhelleren, og ikke minst ved Øyuvsbu. Øyuvsbu genererer mye ferdsel, fra parkeringsplassen og inn til hytta, og ellers ut på stinettet i retning øst, sør og vest fra hytta. Det er mange tilreisende besøkende til Øyuvsbu, og enkel tilgang gjør at det er en stor andel barnefamilier og ungdom. Brukerne er svært positive til tilrettelegging. I tillegg er mange på flerdagerstur og overnatter på Øyuvsbu, samt at de nesten utelukkende følger merka stier. De fleste besøker hytta/området for første gang. Blåsjøområdet: Det er mest omfattende data fra brukerne av vegen inn til Store Urevatn. Denne vegen har en stor overvekt av nordmenn, og 2/3 av alle brukere kommer også fra Agderfylkene. De aller fleste kjenner vegen fra før og har vært mange turer innover, og spesielt gjelder dette de lokale. Over 90 % er på dagstur inn vegen og nesten 70 % holder seg i nærheten av bilen eller innen 1 km fra bilen. Over 60 % svarer at vegen betyr svært mye for dem. Ferdselsmønsteret med at folk holder seg nær bilen bekreftes av observasjoner og GPS sporing av de som reiser innover med bil. Når det gjelder volum biler på vegen er denne ganske stabilt fra sesong til sesong, og ligger på ca. 3000-3500 biler som kjører inn og ut i løpet av sesongen eller ca. 30 biler om dagen i gjennomsnitt. Dette er et ganske høyt tall sammenlignet med andre tilsvarende fjellveger i Sør-Norge. Vegen inn til Førrevassdammen og Storevassdamen viser at det er en del syklister og gående som bruker disse, selv om det er langt inn i fjellet. Tilgangen til Storevassdammen med sykkel gir adgang videre inn i fjellet på merka stinett. Det er moderat ferdsel på stinettet rundt Storsteinen, men det er et tett stinett i den trange trekkpassasjen ved Steinbuskaret/Storsteinen. Overnattingsstatistikken på hyttene fanger ikke opp dagsturtrafikk og også i liten grad de som jakter, fisker eller ligger i telt i området.nb_NO
dc.description.abstractGundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R. J. & Hermansen, P. 2019. Recreational use and traffic in two focal areas in the Setesdal Ryfylke wild reindeer range. Brokke-Suleskardvegen and Blåsjø area. NINA Report 1676. Norwegian Institute for Nature Research. This report summarizes data on outdoor recreation and tourism in the Setesdal Ryfylkeheiene wild reindeer range (SVR) in the period 2012 to 2018. It was early in the project decided that the registrations of human use should not cover the entire wild reindeer range, but instead be concentrate to two selected focal areas: The Blåsjø area including the road to Store Urevatn and the Brokke-Suleskard area (Fv45 / 337/987). The surveys of human use have been done in parallel with the main project, and we have written annual reports and provide results to users during the project. It is challenging to register human use on large dispersed use mountain areas. We have thus focus on different methods to obtain this knowledge, and which partly complement each other to give as far as possible a complete description of the main human use of the areas. The data includes the use of automatic counters on trails (2012-2018, hiking), as well as counts on main roads (2013, 2014, 2017, cars,) and gravel roads (2012-2018, cars). Surveys have been carried out at the tourist cabin Øyuvsbu (2012-2015) and along the gravel road to Store Urevatn (2012). We monitored parked cars along the Brokke-Suleskard road in 2013, 2014 and 2016. GPS track logs were collected from the users of the road to Store Urevatn in 2012. Observation studies have been carried out along the Brokke-Suleskard road and the road to Store Urevatn. In addition, we use supplementary data such as overnight statistics at tourist cabins and STRAVA heatmaps. Brokke - Suleskarvegen: The datasets show that there are on average more than 600 vehicles a day passing on the road during the summer. Much is related to holiday vacations, and car-travellers largely used the road. The short picnic stop at Håhelleren is used intensively. There are many small parking spaces along the road, but there are a few that are particularly widely used such as the Rosskreppfjorden and in the Øyuvsbu area. The use of the terrain along the road is at quite low level compare to the heavily car-traffic that the road generates. Those who travel in the terrain mainly use marked trails. The traffic is concentrated in two areas: Håhelleren and Øyuvsbu. Øyuvsbu generates a lot of traffic, from the parking area and to the cabin, and on the trail network in different directions from the cabin. Øyuvsbu is intensively used, both daily visit and overnight stay, and is widely used by families with kids and youth. These users are in general positive about low amount of facilitation. The user of the cabin include both daytrips and multiday trip, and they almost exclusively follow marked trails. Most people visit the cottage / area for the first time. Blåsjø area: There a large majority of Norwegians who use the road to Store Urevatn, and 2/3 of all users also come from the Agder counties. The vast majority know abouot the road from before and have been visiting the area many times, and especially this applies to the locals. Over 90 % are on the day trip into the road and almost 70 % stay near the car or within 1 km of the car. In all, more than 60 % report that the road means a lot to them. The traffic pattern with people staying close to the car is confirmed by observations and GPS tracking. The volume cars are quite stable from season to season; approx. 3000-3500 cars during the season or approx. 30 cars a day on average. This is a fairly high figure compared to other similar mountain roads in southern Norway. The road to the Förrevassdammen and Storevassdammen shows that there are a number of cyclists and walkers who use these roads, even though it is far into the mountain. Access to Storevassdammen by bicyclist gives further access into the mountain on to use the marked trails. There is moderate traffic on the marked trail network around Storsteinen, but the marked trails are dense at the reindeer migration corridor at Steinbuskaret / Storsteinen. The overnight statistics on the cabins do not capture day-trip traffic and also to a small extent those who hunt, fish or lie in tents in the area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1676
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectferdselnb_NO
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectwild reindeernb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.titleFerdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record