Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorNilsen, Erlend B.
dc.date.accessioned2019-06-06T11:47:34Z
dc.date.available2019-06-06T11:47:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3427-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600158
dc.description.abstractTovmo, M., Odden, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2019. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019. NINA Rapport 1679. Norsk institutt for naturforskning. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, viltkamera-bilder og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I 2019 er det estimert 55 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer en bestand på omkring 323 dyr (95 % CI = 267–379) i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2019 og før reproduksjonssesongen, som er en nedgang på 5 % sammenlignet med fjoråret. For sjuende året på rad ligger gaupebestanden under det fastsatte nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger. Tre av sju forvaltningsregioner med mål om yngling av gaupe ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2019. Dette er regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 3 (Oppland) og 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag). Regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under de regionale bestandsmålene. Også når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år ligger regionene 2, 3 og 6 over bestandsmålet. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 59 (75 % CI = 50–68) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2020.nb_NO
dc.description.abstractTovmo, M., Odden, J., Brøseth, H. & Nilsen, E. B. 2019. Number of family groups, population estimate and population development of lynx in Norway for 2019. NINA Report 1679. Norwegian Institute for Nature Research. The national monitoring program for large carnivores follows the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups from snow tracking, observations and dead kittens. The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In 2019 there are estimated 55 family groups, which correspond to a total population size of approximately 323 (95 % CI = 267–379) lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to hunting- and reproduction in 2019, which is a decrease of 5 % compared to last year. For the seventh year in a row the lynx population is below the national management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004. Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold), 3 (Oppland) and 6 (Møre og Romsdal and Trøndelag) is at or above the regional management goal in 2019. Also when looking at the average number of family groups the last three years, these three regions have achieved their regional management goal. Based on a prognosis model we predict a slightly increasing population from 55 family groups this year to 59 family groups (75 % CI = 50–68) before hunting starts in 2020.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1679
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectnasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel