Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Nittedalnb_NO
dc.date.accessioned2019-05-22T08:40:27Z
dc.date.available2019-05-22T08:40:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3420-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598407
dc.description.abstractBendiksen, E. 2019. Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneundergang ved Lurslia i Nittedal (Akershus). NINA Rapport 1673. Norsk institutt for naturforskning. En usikret jernbaneovergang tjener i dag som viktig hovedinnfallsport til Nordmarka fra byggesonen i Nittedal ved Sørli. Denne er planlagt erstattet av en undergang/kulvert der det også kan kjøres løypemaskin. Fra Sørlitangen skiarena følges nåværende veitrasé nesten til dagens overgang, så lages en ny tursti/løypetrasé til punkt for kulvert lenger nordøst. På nordsida er det bare 10-15 m fram til eksisterende turvei. All skog som påvirkes på nevnte nye veistrekning og omkring punkt for kulvert på sørsida av jernbanen består av ung plantasjeskog dominert av gran og på fattig grunn. Vegetasjonen er triviell, og det er ikke gjort funn av rødlistearter eller andre interessante arter. På nordsida er det noe rikere med et smalt belte sumpskog langs sig ned mot bekk fra Høldippa-dammen, men det er først og fremst fra like øst for kulvert/riggområde og svært små areal, dessuten også her ungskog. Konklusjonen er at inngrepet ikke vil medføre konflikt med viktige naturverdier. Både på sør- og nordsida bør vises forsiktighet med unødvendig påvirkning av områdene mot øst, hvor det finnes rikere vegetasjonselementer.nb_NO
dc.description.abstractBendiksen, E. 2019. Investigation of nature values in connection with planned railroad underpass at Lurslia, Nittedal (Akershus). NINA Report 1673. Norwegian Institute for Nature Research. Today, an unsecured railway crossing serves as the main gateway to the forest in Nordmarka from the built-up areas in Nittedal by Sørli. This is planned to be replaced by an underpass/ culvert where it also can be run machines for making ski trails. From the ski arena the current walking trail is followed almost to the present railway crossing. Then a new trail is made further to the point of culvert more to the north east. At the northern side of the railway there is only a stretch of 10-15 m between the railway and a walking trail. All forest in the influence zone of the new walking trail and close to the planned culvert at the southern side of the railway consists of young plantations dominated by spruce on acid soil. The vegetation is of common types, and there are no finds of red listed species or other interesting species. At the northern side there is somewhat more rich ground with a narrow belt of swamp forest along a small brook down to a larger brook from Høldippadammen. However, this is primarily from just east of the culvert, covering very small areas. This is also young forest. The conclusion is that the intervention will not cause conflict concerning important nature values. Both at the south and north side care should be taken with respect to unnecessary influence on the areas towards east, where there are richer vegetation elements.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1673
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectjernbaneundergangnb_NO
dc.subjectnaturverdiernb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectrailroad underpassnb_NO
dc.subjectnature valuesnb_NO
dc.subjectenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.titleUndersøkelse av naturverdier i forbindelse med planlagt jernbaneundergang ved Lurslia i Nittedal (Akershus).nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record