Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Arne Johan
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorHavn, Torgeir Børresen
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.date.accessioned2019-05-08T13:25:43Z
dc.date.available2019-05-08T13:25:43Z
dc.date.created2015-04-27T09:23:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2751-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597007
dc.description.abstractArne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2014. Fiskebiologiske under-søkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014. - NINA Rapport 1129. 51 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøørret i Auravassdraget. Rapporten gir primært resultater fra 2014, men inkluderer også eldre data der det er hensiktsmessig. Resultatene danner grunnlag for å evaluere tiltak som gjennomføres som kompensasjon for negative effekter av de tre store kraftutbyggingene som har berørt vassdra-gets nedbørfelt (i 1953, 1962 og 1975). Vann ble ført bort fra vassdraget i alle tre tilfellene, og middelvannføringen ved utløpet av Eikesdalsvatnet er nå 44 % av den opprinnelige. Reguleringene førte til at bestandene av laks og sjøørret gikk kraftig tilbake. For å kompensere for dette, har regulanten pålegg om årlig å sette ut 50 000 laksesmolt og 2500 sjøørretsmolt i vassdraget. I de fleste år siden 1960 har en del av disse blitt merket med nummererte Carlin-merker. Siden 2009 er også PIT-merker tatt i bruk. Undersøkelsene i 2014 har bestått av følgende hovedelementer: 1) Fangst av utvandrende smolt for å beregne utvandringstidspunkt og naturlig produksjon av smolt, 2) Analyse av skjellprøver av voksen laks og sjøørret fra sportsfisket, 3) Registrering av gytefisk i Eira og Aura, 4) Kvanti-tativt elfiske etter ungfisk på utvalgte prøveflater i Eira og Aura, og 5) Overvåking av skjulkapa-sitet og ungfisktetthet på to prøveflater i Eira der det er utført habitatforbedrende tiltak (fjerning av finsubstrat for å øke skjulmulighetene for større laks- og ørretunger). I 2014 ble det estimert en naturlig produksjon på 20 549 smolt av laks i vassdraget. Produksjonen har tidligere variert mellom 14 192 og 20 675 individ, med unntak av 2007, da antallet ble estimert til 30 476. Mediantidspunktet for utvandring har oftest ligget mellom 13. og 20. mai. Andelen oppdrettslaks basert på skjellprøver innsamlet i løpet av fiskesesongen var 4,7 % i 2014. Når en ser bort fra rømt laks, så bestod 35 % av fangsten i 2014 av utsatt laks fra Statkrafts settefiskanlegg, mens resten var naturlig produsert laks. På slutten av 1980-tallet var andelen utsatt laks under 20 %. Siden har den steget betydelig, og har i alle tidligere år siden 2000 vært over 40 %. Ved gytefiskregistreringene, som har pågått siden 2007, er det årlig registrert mellom 121 og 449 gytelaks i Eira. I 2014 var antallet 153. Beskatningsraten for laks ble estimert til 54 % i 2014, og noe høyere for stor enn for små laks. Gjenutsatt fisk er ikke inkludert i disse beregningene. Gytebestandsmålet for Eira (694 kg hunnfisk, tilsvarende 1 006 300 rognkorn) ble ikke oppnådd i 2014. Kvantitativt elfiske på 15 stasjoner i Eira viste at gjennomsnittlig tetthet av laksunger (utenom årsyngel) var relativt høy i 2014, sammenliknet med de foregående årene, mens tettheten av ørretunger var omtrent som tidligere. I Aura var tettheten av ørret omtrent som de foregående årene, mens det som før var lite laks. Aura, Eira, kraftutbygging, etterundersøkelse, laks, sjøørret, merkeforsøk, sjøvannstoleranse, smoltutvandring, ungfisktetthet, smoltproduksjon, gytefiskregistreringer, gytegropregistreringer, Aura, Eira, hydropower regulation, Atlantic salmon, anadromous brown trout, tagging experiments, sea-water challenge tests, smolt migration, fish density, smolt productionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1129
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1129.pdf
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.identifier.cristin1239168
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record