Show simple item record

dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.coverage.spatialMandalsvassdraget, Vest-Agder, Norge, Noreg, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-04-25T10:32:26Z
dc.date.available2019-04-25T10:32:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3354-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595458
dc.description.abstractHesthagen, T. 2019. Fiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018. NINA Rapport 1612. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten omhandler vannkvalitet og bestandsforholdene hos ørreten i Store og Lille Kverne-vatn i øvre deler av Mandalsvassdraget. Store Kvernevatn har en reguleringshøyde på 25,8 m, mens Lille Kvernevatn er påvirket av reguleringen ved tilførsel av vatn fra Store Kvernevatn. Begge innsjøene ble prøvefisketmed nordisk oversiktsgarn i september 2018. Utbyttet blir uttrykt som fangst pr. 100 m2 garnareal pr. natt (Cpue). Garna ble satt på standard dyp; 0-3, 3-6 og 6-12 m. Fiskebestanden og vannkvaliteten i Store Kvernevatn ble også undersøkt i 2003, 2009 og 2014. Lille Kvernevatn ble undersøkt i 2014. Utsettingene i Store Kvernevatn kom i gang i 2006 med 3000 énsomrig individ. I 2010 og 2015 ble de årlige utsettingene redusert til henholdsvis 2000 og 1000 individ. I Lille Kvernevatn startet utsettingene i 2011 og siden har det vært satt ut 200-250 individ hvert år. Innsjøene i øvre deler av Mandalsvassdraget er fremdeles påvirket av forsuring. I perioden 2003-2018 har imidlertid vannkvaliteten i Store Kvernevatn blitt betydelig bedre. I tre tilløpsbekker og i selve magasinet varierte pH i 2003 og 2018 mellom henholdsvis 4,91-5,16 og 5,57-5,63. Inn-holdet av giftig labilt aluminium (Ali) var henholdsvis 53-72 μg/L og <10-25 μg/L. I 2003 var sy-renøytraliserende kapasitet (ANC) negativ med -3 til -8 μekv/L. I 2018 viste alle prøvene positive verdier med +4 til +11 μekv/L. Lille Kvernevatn (utløpet) hadde i 2014 pH 5,27, mot 5,52 i 2018. Innholdet av Ali og ANC i de to årene var henholdsvis 29 vs. 16 μg/L og -6 vs. -2 μekv/L. Store Kvernevatn var i 2003 nærmest fisketom, idet prøvefisket ga et utbytte på bare ett individ. I 2009 og etter tre år med utsettinger ble det fanget 93 individ (Cpue=12,9). I 2014 og 2018 var utbyttet noe mindre med Cpue på henholdsvis 7,2 og 8,5 individ. I 2009 bestod ørretbestanden i hovedsak av utsatt fisk (97,9 %). I 2014 og 2018 var denne andelen henholdsvis 69,2 og 77,1 %. Nedgangen i fangstutbyttet fra 2009 og fram til 2014/2018 skyldes med stor sannsynlighet de reduserte utsettingene i seinere år. Produksjonsgrunnlaget er kraftig redusert pga. reguleringen på 25,8 m og en fortsatt noe marginal vannkvalitet. Og fiskens tilvekst og størrelse tilsier at næ-ringsgrunnlaget er relativt dårlig. Fisket i Store Kvernevatn er ubetydelig. Fordi den naturlige rekrutteringen fortsatt er svært begrenset, anbefaler vi å opprettholde en årlig utsetting på 1000 individ. Det er ukjent om villfisken som ble fanget under prøvefiske stammer fra én eller flere av tilløpsbekkene, innsjøgyting eller om den har vandret ned fra ovenforliggende lokaliteter. Vann-kvaliteten i tilløpsbekkene antas nå å være tilfredsstillende mht. reproduksjon hos ørret. De fy-siske forholdene blir imidlertid vurderte som marginale for gyting. I Lille Kvernevatn var fangstutbyttet noe høyere enn i Store Kvernevatn, både i 2014 (Cpue=12,2) og 2018 (Cpue=13,9). Det tilsier en middels tett ørretbestand, med en andel settefisk på hen-holdsvis 45,5 og 76,0 %. Fisken er småvokst og har relativt dårlig vekst. Det blir drevet noe sportsfiske blant hytteeierne i området. En bør tilstrebe å ha en bestand med så storvokst fisk som mulig. Høsten 2018 ble det påvist yngel, eldre ungfisk og gytefisk både på inn- og utløpet av Lille Kvernevatn. Det antas at den naturlige rekrutteringen vil øke ytterligere i årene framover. Vi anbefaler derfor at utsettingene avsluttes for en periode på fire år.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1612
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvannkvalitetnb_NO
dc.subjectfisknb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectutsettingernb_NO
dc.subjectetterundersøkelsernb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringernb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i de to regulerte innsjøene Lille og Store Kvernevatn i Mandalsvassdraget høsten 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder©Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.relation.projectAgder Energi Vannkraftnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record