Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.coverage.spatialHalden, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2019-04-23T11:13:55Z
dc.date.available2019-04-23T11:13:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3393-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595040
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2019. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. NINA Rapport 1649. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015, er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomster av sommerfuglen – med unntak av én ny lokalitet i Sponvika ved Svinesund i Halden kommune i 2017. Arten er også en prioritert art etter naturmangfoldloven. Rapporten oppsummerer funn av klippeblåvinge i Halden kommune i 2018. Det ble ikke gjort søk etter arten i Tvedestrand kommune i 2018. Til slutt i rapporten finnes et forslag til skjøtselsplan for klippeblåvinge i Halden kommune. Ved området Torpbukta og omegn i Halden ble det funnet 233 egg og 22 larver av klippeblåvinge, som er en liten økning i forhold til noen foregående år. I 2018 ble det langs Hovsveien funnet 47 egg og sju larver, mens ved Nokkedal ble det funnet hele 62 egg og fire larver. Vi påviste 64 egg og 10 larver av klippeblåvinge ved Monolittbruddet (inkludert Sveen) i 2018. Vi undersøkte i 2018 også noen områder som tidligere ikke er undersøkt, noe som resulterte i at vi nå har påvist arten omtrent sammenhengende fra Torp brygge til Nokkedal (Brottsholt). Ved den nye lokaliteten i Sponvika påviste vi kun 16 egg og tre larver, som var overraskende lite. Vi har også for 2018 talt opp smørbukkplanter og egg av klippeblåvinge innenfor to 25 m2-ruter. Totalt sett ser vi at antall planter varierer en del over år, mens antall egg generelt har gått ned. Vi mener for øvrig at dette ikke gir nok godt bilde av situasjonen i området totalt sett. I 2018 ble det samlet totalt 49 individer av maur på larver av klippeblåvinge (20 prøver totalt). To av artene var ikke tidligere registrert: henholdsvis skogeitermaur Myrmica ruginodis Nylander, 1846 fra Hov og Kjellvik, og myreitermaur Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 fra Monolittbruddet. Klimadata (temperatur og nedbør) ser ut til å være styrende for forekomsten av klippeblåvinge selv om vi ikke finner klare signifikante sammenhenger. Spesielt ser man det for 2015, da vi hadde tidenes laveste eggantall, samt at det var lave sommertemperaturer og unormalt mye nedbør. Den samme nedgangen i antall individer så man også på svenske lokaliteter for 2015. Vi anbefaler en oppfølging av overvåkingen av klippeblåvinge i Halden kommune, spesielt for området Torpbukta–«Steinbruddet [N]», som er totalkartlagt siden 2012. Samtidig mener vi det vil være hensiktsmessig å også kartlegge andre deler av Iddefjorden igjen, spesielt med tanke på at arten ble påvist i Sponvika i 2017, og at den finnes på svensk side (Krokstrand). Forslaget til skjøtselsplan lister opp aktuelle skjøtselstiltak for de to områdene Torpbukta–Hov (delt inn i 12 delområder) og Sponvika. Oppsummert gjelder de fleste tiltakene fjerning av vegetasjon (hovedsakelig busker og trær) av både naturlige og fremmede arter for å øke mengden åpne bergflater og legge til rette for økt innslag av nektarplanter og smørbukk.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2019. Mapping of the Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion in Norway 2018 – with a proposed management plan. NINA Report 1649. Norwegian Institute for Nature Research. The Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion is one of the rarest butterflies in Norway. According to The 2015 Norwegian Red List for Species, the Chequered Blue Butterfly is considered critically endangered (CR) in Norway. This is because a sharp decline in the species’ range in Norway has been observed, and that new surveys of old and other potential sites have not resulted in the discovery of new localities for the butterfly – except a new locality detected in Sponvika at Svinesund in Halden municipality in 2017. The species is a prioritized species according to the Nature Diversity Act. The report summarizes the findings of the Chequered Blue in the municipality of Halden in 2018. No search was made for the species in Tvedestrand municipality in 2018. Finally, the report contains a proposal for a management plan for the Chequered Blue in Halden municipality. In the area of Torpbukta and the surrounding area in Halden municipality, 233 eggs and 22 larvae of the Chequered Blue were found, which is a small increase compared to recent years. In 2018, 47 eggs and seven larvae were found along Hovsveien, while at Nokkedal a total of 62 eggs and four larvae were found. We found 64 eggs and 10 larvae of the Chequered Blue at the Monolith quarry (including Sveen) in 2018. In 2018, we also investigated some areas that have not previously been investigated, which resulted in an almost continuous distribution from Torp pier to Nokkedal (Brottsholt). At the new locality in Sponvika we only found 16 eggs and three larvae, which were surprisingly few. We have also counted the number of hostplants (Hylotelephium maximum) and eggs of the Chequered Blue within two 25 m2-areas for 2018. Overall, we see that the number of plants varies a lot over the years, while the number of eggs has generally decreased. However we believe that this does not give a good picture of the situation in the area as a whole. In 2018, a total of 49 individuals of ants were collected on larvae of the Chequered Blue (20 samples in total). Two of the species were not previously registered: respectively, Myrmica ruginodis Nylander, 1846 from Hov and Kjellvik, and Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 from the Monolith quarry. Climate (temperature and rainfall) seems to govern the occurrence of the Chequered Blue, although we do not find clear significant relationships. This was particularly evident in 2015, when the number of eggs found were at an all time low, while summer temperatures were low and precipitation was abnormally high. The same decrease in the number of individuals was also seen in Swedish localities in 2015. We recommend a follow-up of the monitoring of the Chequered Blue in Halden municipality, especially for the area Torpbukta–«Steinbruddet [N]», which has been surveyed since 2012. At the same time, we believe it will be appropriate to also survey other parts of the Iddefjorden again, especially, as the species was detected in Sponvika in 2017, and that it is found on the Swedish side of the fjord (Krokstrand). The proposal for a management plan lists relevant management measures for the two areas Torpbukta–Hov (divided into 12 sub-areas) and Sponvika. In summary, most of the measures consern removal of vegetation (mainly shrubs and trees) of both natural and alien species in order to increase the amount of open rock surfaces and facilitate the increase of nectar plants and the host plant H. maximum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1649
dc.subjectKlippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectskjøtselnb_NO
dc.subjectChequered Blue Butterflynb_NO
dc.subjectDistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjecthabitat maintenancenb_NO
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplannb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [1915]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel