Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.date.accessioned2019-04-16T12:27:34Z
dc.date.available2019-04-16T12:27:34Z
dc.date.created2015-08-13T14:20:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2763-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594828
dc.description.abstractBergan, M.A. 2015. Fiskevandringer forbi veikrysninger i små vassdrag i Sør-Trøndelag, Vannregion Trøndelag. Gjennomgang av eksisterende kartlegging, kvalitetssikring og fremskaffing av nye data for små vassdrag som krysser Statens Vegvesens prioriterte veistrekninger i Sør-Trøndelag. NINA Rapport 1141. 93 s. + Vedlegg. Denne undersøkelsen har gått gjennom det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for 120 veikrysninger i små og mellomstore vassdrag i Midt-Norge, med hovedfokus på Sør-Trøndelag og Vannregion Trøndelag. De fleste er typiske sjøørretvassdrag, mens enkelte har kun ferskvannsstasjonære ørretbestander. Formålet med gjennomgangen har vært å kvalitetssikre eksisterende datagrunnlag og vurderinger, samt foreslå, prioritere og kost-nadsberegne tiltak. Gjennomgangen viser at 14 av 120 veikrysninger har fått statuskode grønn, der det ikke vurderes behov for tiltak per i dag. 33 av de 120 veikrysningene har fått gul statuskode, noe som indikerer mangelfullt eller fullstendig manglende kunnskaps- og datagrunnlag for å gi anbefalinger om at tiltak skal iverksettes. Veikrysningene er potensielt problematiske for fiskevandringer, men det forutsettes og anbefales et større datagrunnlag før relativt kostbare tiltak iverksettes. I to av veikrysningene med gul statuskode er det nylig utført tiltak, men det mangler dokumentasjon på om tiltaket har hatt ønsket effekt. I alt 55 veikrysninger har i dag så vidt endrede vandringsforhold for fisk og potensiell negativ økologisk effekt på vassdragets fiskebestander, at tiltak bør prioriteres. Av disse har 32 veikrysninger har fått statuskode oransje, og vurderes som så vidt vandringshindrende at det potensielt kan føre til tap av produksjonsareal for sjøvandrende laksefisk. Blant veikrysninger med oransje statuskode er 24 veikrysninger angitt som prioritert for tiltak (pri-oriteringsnummer 1 og 2), men de resterende åtte veikrysningene har lav eller ingen prioritet (prioriteringsnummer 3). Rød fargekode er angitt ved 41 veikrysninger. Disse klassifiseres som klart vandringsstoppende, dvs fungerer som vandringsbarrierer for oppgang av lak-sefisk. Av disse vurderes 10 veikrysninger, av ulike årsaker, å ha liten eller ingen effekt på eventuelle fiskebestander i vassdraget, slik at det ikke er formålstjenlig ut fra kost-nyttevurderinger å iverksette tiltak. De resterende 31 veikrysningene med oppgangstop-pende funksjon har fått prioriteringsnummer 1 eller 2, noe som betyr at tiltak anbefales og i de fleste tilfeller er påkrevd, med hjemmel i gjeldende lover og forskrifter. Rapporten viser at kartleggingen av veikrysninger og deres påvirkningsomfang i små vass-drag i Midt-Norge er mangelfull, men at konsekvensen for lokale sjøørretbestander potensi-elt kan være omfattende. Flere tiår med utbygging og opprusting av veinettet i Norge, med varierende kvalitetssikring av hensynet til fiskevandringer og/eller oppfølging/kartlegging av konsekvenser for fiskevandringer, har gitt et stort etterslep på kunnskapsgrunnlaget. Gjen-nomgangen i denne rapporten viser at det fortsatt gjenstår mye kartleggingsarbeid og behov for et større datagrunnlag for å få oversikt over Statens vegvesen sine veikrysninger og effekter på sjøvandrende fiskebestander i regionen. Flere veistrekninger er slik vi ser det dessuten ikke gjennomgått, og det eksisterer ingen kjennskap til vassdrag eller veikrysning-enes beskaffenhet. Allerede gjennomgåtte veistrekninger kan fortsatt mangle vurderinger av relevante veikrysninger i potensielt viktige sjøørretvassdrag. NINA anbefaler at dette kart-leggingsarbeidet fortsetter i årene som kommer, og at tiltak utføres fortløpende etter hvert som problemer avdekkes og fastslås. Denne kunnskapen kommer også godt med i tiden som kommer, når veikulverter må byttes eller endres som følge av økte nedbørsmengder og hyppigere flommer på grunn av klimaendringer. fiskevanding, sjøørret, veikrysninger, bekker, Sør Trøndelag, sea trout, fish migration, road culverts, streams, Sør-Trøndelag countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1141
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1141.pdf
dc.titleFiskevandringer forbi veikrysninger i små vassdrag i Sør-Trøndelag, Vannregion Trøndelag. Gjennomgang av eksisterende kartlegging, kvalitetssikring og fremskaffing av nye data for små vassdrag som krysser Statens Vegvesens prioriterte veistrekninger i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.identifier.cristin1257887
dc.relation.projectAndre: Statens vegvesennb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel