Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Oppland, Hurdal, Grannb_NO
dc.date.accessioned2019-04-16T12:05:25Z
dc.date.available2019-04-16T12:05:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3407-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594821
dc.description.abstractBendiksen, E. 2019. Rognhaugen (Hurdal, Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog. NINA Rapport 1661. Norsk institutt for naturforskning. Biologiske undersøkelser er foretatt i Rognhaugen på grensa mellom Hurdal (Akershus) og Gran (Oppland). Formålet har vært å kartlegge om området har kvaliteter som gjør det aktuelt for å bli vernet under ordningen frivillig vern av skog. Selve Rognhaugen (720 m o.h.) er et høyereliggende kolleparti med gammel naturskog av gran. Kollen er omgitt av et flattliggende parti med store myrareal med mindre og større skogøyer, som har samme type kvaliteter. Dette utgjør til sammen et restareal hvor det er store områder med yngre produksjonsskog omkring. Et kjerne-område i selve kollen er fra tidligere avsatt som nøkkelbiotop etter MiS-registreringer (Miljøregistreringer i skog). Avgrenset areal framstår som et klart biologisk verdifullt område dominert av grov, gammel skog og høy score på naturskogskriterier, inkludert stedvis mye grov dødved av ulik nedbrytningsgrad. Flere arter indikerer kontinuitet bakover i tid. De truete artene huldrestry (Usnea longissima, EN) og gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU) utgjør spesielt verdifulle forekomster. Det er ellers rikelig med svartsonekjuke og gubbeskjegg (begge NT). Det er også klart potensial for å finne flere interessante, inkludert rødlistede, arter. Området er også et viktig areal i et økologisk nettverk av gammelskog på Romeriks-/Hadelands-åsene. Verdimessig vurderes arealet som et klart to-stjerners område; regional verneverdi (**).nb_NO
dc.description.abstractBendiksen, E. 2019. Rognhaugen (Hurdal, Gran). Mapping of nature values in connection with assessment of voluntary conservation of forest. NINA Report 1661. Norwegian Institute for Nature Research. Biological investigations have been carried out in the area Rognhaugen on the border between Hurdal (Akershus) and Gran (Oppland). The purpose has been to document if the area has qualities to be conserved under the scheme of voluntary conservation. Rognhaugen itself (720 m a.s.l.) is a higher-lying hill with old-growth natural spruce forest. It is surrounded by a flat area with large mires and smaller and larger islands with same type of forest. Together this constitutes a rest area surrounded by younger production forest. A core area in Rognhaugen is previously mapped as a woodland key biotope. The delimited area appeared to be clearly biologically valuable, dominated by old forest with a high score on criteria for natural forest, included dead logs of large dimensions and varying degree of degradation. Many species indicate dead-wood continuity in time. The threatened lichen Usnea longissima (redlisted as EN) and the wood-inhabiting fungus Antrodiella citrinella (VU) represent especially interesting species. There are also several occurrences of the fungus Phel-linus nigrolimitatus and the lichen Alectoria sarmentosa (both of them in category NT). There is also a high potential to find more of interesting and red-listed species. The area is also important in an ecological network of old forest in the forest region of Romerike/Hadeland. The area is evaluated as a clear two-star area, which means to have regional conservation value (**).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1661
dc.subjectgammelskognb_NO
dc.subjectfrivillig vernnb_NO
dc.subjectnaturtypelokalitetnb_NO
dc.subjectvedboende soppnb_NO
dc.subjectold forestnb_NO
dc.subjectvoluntary conservationnb_NO
dc.subjectnature type localitynb_NO
dc.subjectwood-inhabiting funginb_NO
dc.titleRognhaugen (Hurdal/Gran). Kartlegging av naturverdier i forbindelse med vurdering av frivillig vern av skog.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1915]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record