Show simple item record

dc.contributor.authorNordén, Björn
dc.contributor.authorEvju, Marianne
dc.contributor.authorJordal, John Bjarne
dc.date.accessioned2019-04-15T08:19:27Z
dc.date.available2019-04-15T08:19:27Z
dc.date.created2015-08-31T08:56:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2793-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594598
dc.description.abstractNordén, B., Evju, M. & Jordal, J.B. 2015. Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. − NINA Rapport 1168. 91 s. Formålet med denne rapporten er å presentere arbeidet med delprosjekt Gamle edelløvtrær (utenom eik) i ARKO-prosjektet (Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking) fra 2011 til 2014. Rapporten omfatter karakterisering av habitatet, beskrivelse av utbredelse, artsmang-fold, regionale variasjoner, samt et forslag til overvåkingsprogram. Med gamle edelløvtrær (utenom eik) menes i denne rapporten edelløvtrær med en diameter i brysthøyde (130 cm over bakken) på minst 40 cm. Hotspot-habitatet gamle edelløvtrær har her blitt avgrenset til de treslagene som har de største forekomstene av rødlistearter og samtidig har størst utbredelse: alm, ask, lind og spisslønn. Analysene i rapporten er basert på undersøkelser av 690 trær i 65 lokaliteter, hvorav 200 styvete almetrær, 200 ustyvete almetrær, 140 styvete asketrær, og 150 ustyvete asketrær. De under-søkte trærne dekker hele den vegetasjonsgeografiske variasjonen for alm og ask. Flest rødlistearter knyttet til gamle edelløvtrær finnes innenfor organismegruppene lav, sopp, moser (med tyngdepunkt i vest) og biller (i sørøstlige områder). Vi har valgt å fokusere på lav, sopp og moser, som i de fleste tilfeller kan inventeres uavhengig av årstid og i mange tilfeller kan registreres i felt. Styvete trær hadde i gjennomsnitt større omkrets enn ustyvete trær. Barksprekkene var også i gjennomsnitt dypere på styvete enn på ustyvete; styvete trær er i gjennomsnitt eldre enn usty-vete trær. På styvete trær var en større del av stammen død og de hadde flere stammehull enn de ustyvete. Alm var det artsrikeste treslaget for rødlistete arter. Antallet rødlistete arter økte med trærnes diameter, og det ble funnet flere rødlistete arter på styvete trær enn på ustyvete trær. Det ble påvist 34 rødlistete lavarter på stående trær (675 funn). Av disse var tre i kategori CR (kritisk truet), sju i kategori EN (sterkt truet), 15 i kategori VU (sårbar), 22 i kategori NT (nær truet) og to i kategori DD (datamangel). Det ble funnet 14 rødlistete sopparter, hvorav én i kate-gori EN (sterkt truet), én i kategori VU (sårbar), 10 i kategori NT (nær truet) og to i kategori DD (datamangel). Kun én rødlistet mose i kategori NT ble funnet. I tillegg er det framskaffet mye ny kunnskap som bl.a. er brukt i forberedelsene til ny revidert rødliste (planlagt november 2015), herunder en ny art for vitenskapen og flere nye for Norge. Rødliste, truete arter, artsrikdom, kartlegging, overvåking, metode-utvikling, edelløvtrær, lav, sopp, moser, død ved Norwegian redlist, threatened species, species richness, survey, monitoring, temperate deciduous trees, lichens, fungi, bryophytes, dead wood, CWDnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1168
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1168.pdf
dc.titleGamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode IIInb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.source.issue1168nb_NO
dc.identifier.cristin1260762
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-399-2015nb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record