Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.date.accessioned2019-04-11T10:02:50Z
dc.date.available2019-04-11T10:02:50Z
dc.date.created2019-04-01T11:30:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-426-2551-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594202
dc.description.abstractBrandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2013. Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus. - NINA Rapport 946. 67 s. Skjøtselsplanen gjelder for de tre verneområdene Løkeneshalvøya landskapsvernområde, samt Løkenesskogen og Spirodden naturreservater, og er delt inn i totalt 25 ulike skjøtselsområder, i hovedsak organisert etter ulike naturtyper med ulike skjøtselstiltak. De tre verneområdene dekker store deler av Løkeneshalvøya, og utgjør tilsammen et intakt småskala kultur- og naturlandskap; et kalkrygglandskap med unike verdier knyttet til geologi og biologisk mangfold. Området huser en samling av spesielle, forvaltningsviktige naturtyper; kalklindeskog, kalkfuru-skog, åpen kalkmark, lundpreget eik-hasselskog med hule eiker, alm-askeskog, kortvokst strandeng og kalkrik isdam. Flere av disse er eller er kandidater til utvalgte naturtyper, flere er truete, flere er hotspot-habitater med ansamlinger av rødlistede/truete arter, og flere representerer mer eller mindre unike utforminger knyttet til Norge/Oslofjordsområdet. Naturtypen grunnlendt kalkmark huser her også nasjonalt viktige forekomster av de to truete, prioriterte arter hvitmure og dragehode. Det er utarbeidet egne bevaringsmål for alle de nevnte naturtypene. Felles for disse naturtypene er at de er preget av flere hundre år med ekstensiv hevd, og at de er mer eller mindre avhengige av skjøtsel for å kunne bevares med sine habitatkvaliteter og tilhørende, spesialiserte mangfold av truete arter. Følgende utviklingstrekk gir viktige skjøtsels-utfordringer: utfordringer: - ekspansjon av gran, særlig i rik edellauvskog - tilgroing omkring gamle/hule edellauvtrær - tilgroing av busk/kratt i seminaturlig åpen kalkmark med forekomster av hvitmure og dragehode - framvekst av takrør i kortvokst strandeng - ekspansjon av fremmede arter, særlig edelgran, arter i åpen kalkmark, samt suter/-rødgjellet solabbor i Spiradammen. De ekstremt tørre kalkryggene med åpen kalkmark, kalklindeskog og kalkfuruskog krever lite skjøtsel. Disse naturtypene har etter alt å dømme flere 1000 år gamle forekomster på Løkenes. Samtidig ser en at flere forekomster i dag langsomt taper areal og habitatkvaliteter, og disse typene med tilhørende biomangfold har hatt en så sterk tilbakegang regionalt-nasjonalt at det er viktig å bruke alle skjøtselsmidler for å sikre, optimalisere og om mulig ekspandere disse forekomstene. NØKKELORD : skjøtselsplan, verneområder, Løkeneshalvøya, kalklindeskog, hule eiker, åpen kalkmark, edellauvskog, KEY WORDS : Management plan, protected areas, the Løkenes peninsula, cal-careous lime forests, hollow oaks, open, calcareous, natural grass-lands, thermophilous deciduous forestsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;946
dc.titleSkjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershusnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.identifier.cristin1689396
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Oslo og Akershusnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record