Show simple item record

dc.contributor.authorDervo, Børre K.
dc.contributor.authorZinke, Peggy
dc.contributor.authorNygård, Magnus
dc.contributor.authorStrømme, Anne-Sofie Bergene
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorVedum, Trond
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.coverage.spatialRingerike kommune, Hole kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-04-02T13:01:53Z
dc.date.available2019-04-02T13:01:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3383-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2592969
dc.description.abstractDervo, B.K., Zinke, P., Nygård, M., Strømme, A.-S.B., Often, A., Mjelde, M., Vedum, T. & Gjershaug, J.O. 2019. Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. NINA Rapport 1640. Norsk institutt for naturforskning. Dette prosjektet har utredet restaureringstiltak for kroksjøene Juveren, Synneren og Lamyra Busundevja ved Storelva i Ringerike og Hole kommuner i tidligere Buskerud fylke. De tre førstnevnte lokalitetene er vernet som naturreservat. Storelva med tilhørende elveslette og sandmoer representerer en geomorfologisk kontinuitet helt fra isen trakk seg tilbake for over 10 000 år siden og fram til i dag. Alderen til kroksjøen Lamyra er anslått til rundt 5 000 år, mens alderen til kroksjøene Synneren og Juveren er anslått til henholdsvis 1 700 og 1 100 år. De tre kroksjøene og evja i planområdet er i dag sterkt påvirket av vassdragsregulering. Flomregimet er endret. Medianvannstanden i Tyrifjorden om sommeren er redusert med ca. 20 cm siden 50-tallet og varigheten av flommene er halvert. Vassdragsreguleringen kan forklare mye av årsakene til at det «åpnet vannspeilet» i Juveren og Synneren er redusert. Det har ført til at busker har etablert seg lengre nede ved vannkanten enn før og beltet med elvesnelle og kvasstarr har fått større utbredelse. Gjengroingen av kroksjøene er også forsterket av endringer i landbruket med omlegging fra beitedyr til korn og grønnsakproduksjon. Gjengroing og eutrofieringen har økt i de tre kroksjøene. Med bakgrunn i begrensede data, har vi valgt å foreslå gjennomføring av noen tiltak og kun utprøving av andre med oppfølging gjennom overvåking. Man trenger med andre ord mer erfaring om hvilke tiltak som vil ha effekt, samtidig som nødvendig kunnskap skaffes for å kunne kalibrere innsatsen. Anbefalingene i denne rapporten tar utgangspunkt i gjeldene målsetninger, eksisterende kunnskapsgrunnlag og utprøving av de tiltakene vi ut fra en ekspertvurdering mener er fornuftig. Omfanget må imidlertid oppskaleres når status, mål og ressursene er mer klarlagt. Fjerning av elvesnelle og kvasstarr foreslås som indirekte tiltak gjennom beite og fangdammer. Ved Juveren er det foreslått å opprettholde eksisterende beite og opprette ett nytt beite. Ved Synneren er det foreslått å opprettholde eksisterende beite og opprette to nye beiter. Det er foreslått en forsiktig start med mudring i ett område i Juveren og ett område i Synneren. Det er ikke utredet ny terskel i Juveren eller vedlikehold av eksisterende terskel ved Lamyra NR. Bakgrunnen for dette er at kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Det trengs mer kunnskap om hvordan vanndybden og -nivået er i kroksjøene i dag. Det vil være behov for hydrologisk modellering for å forstå hvordan vannutskiftingen fungerer. En eventuell terskel i Juveren må konstrueres slik at fisk kan passere. For å stoppe gjengroingen rundt Mostjernet har vi foreslått å opprettholde og vedlikeholde eksisterende beite, opprette ett nytt beite med krattrydding og rydding av kratt og trær utenfor et beite. Eventuell rydding av kratt og trær utenfor beite må skje manuelt og skånsomt ift. den bevaringsverdige floraene i området. Sør for Mostjernet foreslår vi at det etableres demninger i en grøft og at det etableres fangdam i en sidebekk.nb_NO
dc.description.abstractDervo, B.K., Zinke, P., Nygård, M., Strømme, A.-S.B., Often, A., Mjelde, M., Vedum, T. & Gjershaug, J.O. 2019. Wetland restoration of ox-bow lakes and backwaters lengthwise the river Storelva in Ringerike and Hole municipalities. NINA Report 1640. Norwegian Institute for Nature Research. In this project we have assessed different restoration measures for the ox-bow lakes Juveren, Synneren, Lamyra and Busundevja close to the river Storelva in the county of Buskerud. Juveren, Synneren and Lamyra are protected as nature conservation areas. The floodplain of river Storelva represents a geomorphological continuum from the end of the last ice-age (10 000 years) to present time. The age of the ox-bow lake Lamyra is estimated to 5 000 years, whereas the ages of the ox-bow lakes Synneren and Juveren are estimated to 1 700 and 1 100 years, respectively. All the ox-bow lakes studied in this project are strongly affected by water regulation (for hydro-power production). The flood regime in the river system is altered. The median water level in the lake Tyridfjorden (downstream the study area) is reduced by approximately 20 cm since the 1950s and the duration of the floods is reduced by 50 %. The water regulation can explain the reduction in the water surface of the ox-bow lakes Juveren and Synneren. The increased distribution og vegetation and thereby reduction of the water surface area of the lakes are also af-fected by changes in the farming system in the area: Reduced grazing and an increase in the production of corn and vegetables. The knowledge of the system is limited (e.g. hydrology) and we suggested to carry out some restoration measures and to carefully test other measures. We recommend carefully monitoring of the ecological effects of the restoration measures. The restoration effort should be upscaled when we have increased knowledge of the ecological effects of the restoration measures, and when the ecological status of the area is better mapped. It is also important to define the future management goals for the area, which may be a challenge for a dynamic floodplain. We suggest to remove and reduce the distribution of Equisetum fluviatile and Carex acuta by increased grazing and by establishment of retaining dams. Further, we suggest to test carefully dredging of one area in both Juveren and Synneren. It is necessary with increased knowledge about the depths, the water levels and the hydrology (e.g. detention period) of the ox-bow lakes to plan further management actions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1640
dc.subjectkroksjøer og evjernb_NO
dc.subjectvåtmarksrestaureringnb_NO
dc.subjectskjøtselnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjecthydromorfologinb_NO
dc.subjectOx-bow lakes and swallowholenb_NO
dc.subjectWetland restorationnb_NO
dc.subjectManagementnb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectWater regulationnb_NO
dc.subjectHydromorphologynb_NO
dc.titleVåtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommunernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record