Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJokerud, Mari
dc.contributor.authorBargmann, Tessa
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.coverage.spatialGossa, Harøya, Fræna, Møre & Romsdal fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-03-29T09:52:54Z
dc.date.available2019-03-29T09:52:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3357-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2592414
dc.description.abstractJokerud, M., Bargmann, T., Bjerke, J.W., & Aarrestad, P.A. 2019. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og oppretting av ny referanselokalitet i Lomstjønna naturreservat, Harøya. NINA Rapport 1615. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske Shell sitt landanlegg i Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune mottar ubehandlet gass og lettolje (kondensat) fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Ved produksjon av salgs-gass og kondensat slipper landanlegget ut CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (inklusive BTEX), SO2 og mindre mengder tungmetaller etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Utslipp av nitro-gen og svovelholdige gasser kan generelt påvirke terrestriske økosystemer ved forsuring og gjødsling av jordsmonn og vegetasjon. For å kunne dokumentere eventuelle effekter av utslipp til luft av forurensende stoffer, ble det i 2008 etablert en overvåking av vegetasjon og jord i influensområdet fra Ormen Lange landanlegg. Overvåkingen er videreført med noen justeringer i metodikk siden oppstart. Det ble opprettet to overvåkingsområder, ett med relativt høy avsetning av nitrogen nord for anlegget innenfor Gule-Stavikmyrane naturreservat i Fræna kommune (lokalitet Gulmyran), og ett sør for landanlegget på øya Gossa (lokalitet Aukra). Etter siste analyseår (2016) ble det anbefalt nedleggelse av lokalitet Aukra, fordi den ikke lengre egnet seg som referanseområde med minimale avsetninger fra utslipp fra prosessanlegget på Nyhamna. I samråd med oppdragsgiver etablerte vi derfor i 2018 en ny referanselokalitet innenfor Lomstjønna naturreservat på Harøya i Sandøy kommune. Lokaliteten ligger 26 km vest-sørvest for landanlegget, og nedfallet fra landanlegget er særdeles lite. Innen hvert område utføres en integrert overvåking av vegetasjonens artssammensetning og kjemisk innhold i planter, jord og jordvann i tre ulike næringsfattige vegetasjonstyper: 1) tørr røsslynghei, 2) tuemyr og 3) fastmattemyr, begge de to siste på nedbørsmyr. Disse vegetasjonstypene anses å ha lave tålegrenser for forurensing og er følsomme for forsuring og eutrofiering. I tillegg har oppdragsgiver for 2018 bedt om undersøkelser av eventuelle effekter av utslipp av NOx på planter fra en dieseldrevet brannvannspumpe og utslipp av NMVOC ved lasting fra kai i Nyhamna. Det ble derfor utført flere målinger av økofysiologiske egenskaper som samlet gir et godt grunnlag for å vurdere helsetilstanden til omkringliggende vegetasjon. Her rapporteres grunnlagsundersøkelsen på den nye referanselokaliteten Lomstjønna og resultater fra de kjemiske målingene av jord og jordvann på Gulmyran. Vegetasjonen, samt plante-, jord- og vannkjemi på de to lokalitetene er også blitt sammenlignet for å vurdere om Lomstjønna er et velegnet referanseområde. For tuemyr og fastmattemyr viser analysene av vegetasjon at artssammensetningen på disse to lokalitetene er ganske like. Kystlyngheiene er imidlertid noe ulike ved at Lomstjønna representerer en tørr utforming av naturtypen og Gulmyran en fuktigere utforming. Vi anbefaler derfor å etablere ett nytt felt i et tørrere område på Gulmyran. Analysen av plantekjemi viser at nivåene for de fleste grunnstoffene er omtrent like på begge lokalitetene. Innholdet av tungmetaller er generelt noe lavere i plantevevsprøver fra Lomstjønna, som er et bra utgangspunkt for referanselokaliteten. Det ser således ut til at utvalget av de nye analysefeltene på Lomstjønna er representative, og at området er en velegnet referanselokalitet til Gulmyran. Kjemiske analyser av jordvann og humusjord fra lokaliteten Gulmyran viser kun små endringer 2008 til 2018, og det er foreløpig liten grunn til å tro at disse endringene skyldes utslipp fra Ormen Lange landanlegg. Utslipp av forsurende stoffer fra landanlegget kan imidlertid ha bidratt til en svak forsuring av jordhumus og jordvann. Vi kan heller ikke se bort fra at utslippene fra prosessanlegget kan være årsak til at mengden av kvikksølv og nikkel i jordvann fra Gulmyran har økt etter landanleggets oppstart. Økningene er imidlertid relativt beskjedne og i siste overvåkingsperiode (2016 -2018) har konsentrasjonene vært relativt stabile. De plante-fysiologiske forskjellene mellom Nyhamna og Lomstjønna var svært beskjedne. Det er svært liten grunn til å anta at disse forskjellene er forårsaket av utslipp av NOx og NMVOC og dannelse av ozon ved landanlegget.nb_NO
dc.description.abstractJokerud, M., Bargmann, T., Bjerke, J.W., & Aarrestad, P.A. 2019. The environmental monitoring program for the Ormen Lange Onshore Processing Plant – Nyhamna, Gossa. Monitoring of vegetation and soil – changes in chemical parameters from 2008 to 2018 and establishment of the new reference site Lomstjønna. NINA Report 1615. Norwegian Institute for Nature Research. Shell has an onshore processing plant in Aukra municipality which receives unprocessed gas and condensate from the Ormen Lange field in the Norwegian Sea. During processing of sales gas and condensate, the plant emits CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (including BTEX), SO2 and small amounts of heavy metals, as specified in the discharge permit issued by the Norwegian Environment Agency. In general, emissions of nitrogen and sulphur containing gasses may affect terrestrial ecosystems through acidification and fertilization of soil and vegetation. To be able to document the effects of emissions to air on terrestrial ecosystems, a monitoring program for vegetation and soil was established in 2008. Monitoring has continued with certain adjustments in methodology since the start of the program. In 2008 two monitoring sites were established, one with a relatively high deposition of nitrogen north of the plant within the Gule-Stavmyrane nature reserve in Fræna municipality (site Gulmyran) and one south of the plant on the island Gossa (site Aukra). After the last analyses in 2016, it was recommended that the Aukra site be shut down because it was no longer suitable as a reference site with minimal deposition levels due to emissions from the processing plant on Nyhamna. In consultation with Shell, we therefore established a new reference location in 2018 within the Lomstjønna nature reserve on Harøya in Sandøy municipality. The site is located 26 km west-southwest of the land plant, and the deposition from the land plant is extremely small. Within each site, an integrated monitoring of the species composition of the vegetation and chemical content in plants, soil and groundwater is carried out in three different nutrient-poor vegetation types: 1) dry oligotrophic Calluna vulgaris dominated heathland, 2) hummocks and 3) wet oligotrophic lawns, both on raised bogs. These types of vegetation are considered to have low critical loads for air pollution, and are sensitive to both acidification and eutrophication. In 2018 Shell requested that the potential effects on plants of NOx emissions from a diesel-driven fire pump, and emissions of NMVOC from loading activities at the Nyhamna quay be assessed. Various measurements of ecophysiological changes are therefore carried out, which together give indications about the vitality of plants at the study sites. This report presents the first data from the new reference site Lomstjønna, and reports results from the chemical analyses of soil and groundwater from Gulmyran. The vegetation, plant, soil and water chemistry of the two sites is also compared in order to determine if Lomstjønna is a suitable reference site. The hummocks and wet oligotrophic lawns at both sites have a relatively similar species compo-sition. The heathlands, however, are somewhat dissimilar in that Lomstjønna represents a relatively dry heath whereas the Gulmyran heath is a wet heath. We therefore recommend that a new plot is established in a drier area on Gulmyran. The analysis of plant chemistry shows that the concentration of most chemical elements is roughly similar between sites. The heavy metal content is generally lower in plant tissue samples taken from Lomstjønna, which is a good starting point for the reference site. Therefore It looks as though the new plots established on Lomstjønna are representative, and that the site is a suitable reference site for Gulmyran. The chemical analyses of soil and groundwater show small changes in the monitored parameters on Gulmyran from 2008 to 2018, but so far there is little reason to believe that these changes are due to emissions from the processing plant. However, emissions of acidifying substances may have contributed to a weak acidification of the soil and groundwater. Even though the changes in mercury and nickel content are relatively small and have remained relatively stable in recent years, it is also possible that emissions from the processing plant can have caused an increase in these metals in the groundwater after the beginning of production. There is little reason to assume that the plant physiological differences between Nyhamna and Lomstjønna are caused by emissions of NOx, NMVOC and ozone formation at the processing plant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1615
dc.subjectoljeindustrinb_NO
dc.subjectprosessanleggnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectluftforurensingnb_NO
dc.subjectnitrogengjødslingnb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectartssammensetningnb_NO
dc.subjectnedbørsmyrnb_NO
dc.subjectlyngheinb_NO
dc.subjectplantekjeminb_NO
dc.subjectjordanalysernb_NO
dc.subjectjordvannanalysernb_NO
dc.subjecttungmetallernb_NO
dc.subjectgjen-analysernb_NO
dc.subjectoil industrynb_NO
dc.subjectprocess plantnb_NO
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectair pollutionnb_NO
dc.subjectnitrogen fertilizationnb_NO
dc.subjecteutrophicationnb_NO
dc.subjectacidificationnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectspecies compositionnb_NO
dc.subjectbogsnb_NO
dc.subjectheathlandnb_NO
dc.subjectplant chemistrynb_NO
dc.subjectsoil analysesnb_NO
dc.subjectground water analysesnb_NO
dc.subjectheavy metalsnb_NO
dc.subjectre-analysesnb_NO
dc.titleMiljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2018 og og oppretting av ny referanselokalitet i Lomstjønna naturreservat, Harøyanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel