Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorOlsen, Siri Lie
dc.coverage.spatialTelemark, Bamblenb_NO
dc.date.accessioned2019-03-15T12:06:20Z
dc.date.available2019-03-15T12:06:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3386-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590238
dc.description.abstractBrandrud, T.E. & Olsen, S.L. 2019. Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018. NINA Rapport 1643. Norsk institutt for naturforskning. I 2017 ble det igangsatt skjøtselstiltak i form av gjerding og storfebeite i den nordøstre delen av Røsskleiva naturreservat, Bamble, Telemark. Reservatet, som i hovedsak består av rik kalkfuruskog, var tidligere beitet og har siden opphør av hevd hatt en gjengroing/fortetning både i tre- og busksjikt. Skjøtseltiltaket er igangsatt for å motvirke denne tilgroingen, som antas å kunne ha en negativ effekt på en del lys- og varmeelskende kalkfuruskogsarter. For å danne grunnlag for evaluering av skjøtselstiltakene, samt bidra med kunnskap om endringer i vegetasjonen i reservatet over tid, re-analyserte vi i 2017 ti fastruter etablert på 1980-tallet for overvåking av den rødlistede orkidéen flueblom Ophrys insectifera. Rutene ble opprinnelig lagt ut i rike flueblom-habitater. Re-analysene, samt ettersøk utenfor rutene, viste at flueblom nærmest har forsvunnet fra reservatet siden 1980-tallet. Nedgangen i flueblom, og tilsvarende trender for andre orkidéarter, skyldes sannsynligvis økt dekning av tre- og busksjikt i den samme perioden. Skjøtselstiltak er trolig helt nødvendig for å bedre situasjonen for flueblom og andre lyskrevende arter. I tillegg til vegetasjonsanalysene ble det igangsatt en overvåking av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i den nordre delen av reservatet (beiteområde + referanse-område uten beiting). Det er så langt foretatt registrering av sopp her i 2016 (før oppstart av beite), 2017 og 2018. Den foreliggende rapporten presenterer registreringer i 2018. På grunn av den ekstreme sommertørken i 2018, ble det en under middels soppsesong, og det ble registrert få kalksopper her dette året. I alt ble det registrert 11 overvåkingsarter, herunder 7 rødlistearter. Av disse var praktrødspore Entoloma madidum = E. bloxamii (VU, i beiteområdet) og kopperrød slørsopp Cortinarius cupreorufus (NT, i referanseområdet) nye for overvåkingsområdet. Til sammen er det nå registrert 39 overvåkingsarter (kalksopper + noen ytterligere rødlistearter) innenfor registreringsområdet. Oppfølging av vegetasjonsanalysene og fortsatt soppovervåking de neste årene vil vise om skjøtselstiltakene har ønsket effekt.nb_NO
dc.description.abstractBrandrud, T.E. & Olsen, S.L. 2019. Røsskleiva NR, Bamble: Re-analyses of permanent vegetation plots for Ophrys insectifera 2017, and monitoring of terricolous fungi 2018. NINA Report 1643. Norwegian Institute for Nature Research. In 2017 a cattle grazing management regime was started in the northeastern part of Røsskleiva nature reserve in Bamble, Telemark. The reserve consists mainly of rich, calcareous pine forest, which recently has become denser in the tree and shrub layer due to ceased traditional forest grazing. The management measures are initiated to counteract this densification, which is believed to have a negative effect on a number of xerothermous calcareous pine forest species. As a basis for evaluating the management measures, as well as contributing to our understanding of vegetation changes in the reserve over time, ten permanent plots established in the 1980s for monitoring the redlisted orchid Ophrys insectifera, were re-analysed in 2017. The plots were originally placed in O. insectifera-rich habitats. The re-analyses, as well as surveys outside of the plots, showed that O. insectifera has almost disappeared from the reserve since the 1980s. The decline of O. insectifera, and similar trends for other orchid species, is most likely due to the increased tree and shrub layer cover in the same period. Management measures are probably crucial for improving the situation for O. insectifera and other light-demanding species. In addition to the vegetation analyses, a monitoring program for terricolous calcareous forest/grassland fungi was initiated in the northern part of the Røsskleiva nature reserve (grazing area + reference, non-grazed area). So far, the terricolous fungi element has been recorded in 2016 (prior to onset of grazing), 2017 and 2018, of which the latter is reported here. Due to the extreme summer drought in 2018, the fungal season was suboptimal, and few calcareous fungi were recorded this year. Altogether 11 monitoring species, including 7 red-listed species, were recorded. Of these, Entoloma madidum = E. bloxamii (VU, in the grazed part) and Cortinarius cupreorufus (NT, in reference) were new to the monitoring area. Per 2018, 39 monitoring species (calcareous fungi + some additional redlisted species) are recorded within the monitoring area. Follow-up of the vegetation analyses and continued fungi monitoring in the coming years will show whether the management measures have the intended effect.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1643
dc.subjectflueblom Ophrys insectiferanb_NO
dc.subjecttidsserie/fastruternb_NO
dc.subjectkalkfuruskogssoppernb_NO
dc.subjectbeitemarksoppernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectskjøtsel/beitingnb_NO
dc.subjecttime series/permanent plotsnb_NO
dc.subjectcalcareous pine forest funginb_NO
dc.subjectgrassland funginb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectmanagement/grazingnb_NO
dc.titleRøsskleiva NR, Bamble: Re-analyser av vegetasjonsruter for flueblom Ophrys insectifera 2017, og overvåking av jordboende sopp 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2329]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel