Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialNorge, Sør-Trøndelag, Gaula, Melhusnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-06T09:40:19Z
dc.date.available2019-02-06T09:40:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-3356-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584054
dc.description.abstractBergan, M. A. & Solem, Ø. 2019. Problemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018. NINA Rapport 1614. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging gjennomført på strekningen Gaulosen – Midtre Gauldal i 2018. Feltarbeidet for undersøkelsene ble gjennomført i perioden august-november 2018. Blant sidevassdragene er flere tidligere undersøkte stasjoner inkludert for årlig overvåking av ungfisktetthet, samt at flere nye sidevassdrag er inkludert for problemkartlegging. Omfanget i 2018 var 60 stasjoner eller avgrensede bekkeområder i 30 for-skjellige små vassdragsystemer/lokaliteter til Gaula. Samtidig ble strekninger problemkartlagt og befart for å avdekke risiko eller årsaker til bortfall av laks/ørret. De beregnede ungfisktetthetene er benyttet til å klassifisere økologisk tilstand med laksefisk som kvalitetselement, og registrerte eller potensielle påvirkningsfaktorer som kan medvirke til redusert tilstand, er forsøkt angitt dersom mulig. (Sjø-)ørret dominerer uten unntak foran laks i de undersøkte vassdragene i 2018, noe som skyldes at fokus er lagt på sjøørretbekker i overvåkingen. Det er varierende resultater og mindre positiv utvikling i ungfisktettheter for enkelte bekker der det er gjort tiltak, mens andre bekker (både tiltaksbekker og øvrige) har en mer positiv trend i utviklingen av ungfiskbestanden. Som tidligere år avdekkes og registreres nye, gamle, små og store inngrep og belastninger i mange viktige sjøørretvassdrag. Ungfisktellingene og problemkartleggingen i sidebekker til Gaula synliggjør store, konkrete be-hov for både små (utlegging av gytesubstrat) og mer omfattende tiltak (restaurering, gjenåpning og etablering av frie vandringsveier), i mange vassdrag i tiden framover. Etter hvert som nye vassdrag oppdages, inkluderes og problemkartlegges i undersøkelsene, avdekkes ytterligere inngrep, endringer og påvirkninger. Det må nå gis større fokus enn tidligere på tiltakssiden, for å ha realistiske forventninger om å nå fastsatte miljømål etter vannforskriften, samt for å ha mulighet til å bygge opp igjen en livskraftig og høstbar sjøørretbestand i Gaulavassdraget. Dette arbeidet starter i tilløpsbekkene, som er nøkkelområdene for sjøørreten i Gaula.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1614
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectbekkernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectproblemkartleggingnb_NO
dc.subjecttapt arealnb_NO
dc.subjectmiljøtilstandnb_NO
dc.subjectHydromorfologiske inngrep og endringernb_NO
dc.subjectvannforskriftennb_NO
dc.subjectvanndirektivetnb_NO
dc.subjectstreamsnb_NO
dc.subjectseatroutnb_NO
dc.subjectHYMOnb_NO
dc.subjectmigration barriernb_NO
dc.subjectpollutionnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectWFDnb_NO
dc.titleProblemkartlegging og ungfiskovervåking i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelser i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.relation.projectOppdragsnummer 13725000 Ungfiskundersøkelser i Gaulanb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1278|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2301]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record