Show simple item record

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie K.
dc.contributor.authorWold, Line C.
dc.coverage.spatialAust-Agder fylke, Raet nasjonalparknb_NO
dc.date.accessioned2019-01-31T08:22:27Z
dc.date.available2019-01-31T08:22:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3347-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583244
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018. NINA Rapport 1606. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Raet, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Undersøkelsen retter seg i første rekke mot de som bruker fastland, herunder ilandstigningssteder, innfallsporter og viktige besøksarealer i nasjonalparken. Undersøkelsen inkluderte en kasseundersøkelse der de besøkende i området ble oppfordret til å fylle ut et kortfattet spørreskjema da de var på tur. Spørreskjemaene var plassert i kasser på 21 ulike lokaliteter: ved badestrender, langs stier og på de mest besøkte øyene i skjærgården. I etterkant ble de av brukerne som hadde oppgitt e-postadresse på kassekortet invitert til å delta i en internettbasert etterundersøkelse. Det ble samlet inn svar fra 1667 brukere i kasseundersøkelsen og 235 av disse deltok også i etterundersøkelsen. Svarprosenten i etterundersøkelsen var 51 % og representativiteten sammenlignet med kasseundersøkelsen var relativt god. For gjennomsnittsalder, andel lokalt bosatte og andel nordmenn var det små forskjeller, men det var noe lavere andeler av førstegangsbesøkende og kvinner som besvarte etterundersøkelsen enn kasseundersøkelsen. Gjennomsnittsalderen var 47 år og kjønnsfordelingen var relativt lik – 57 % kvinner. Andelen utenlandske var lav – 8 %, og det var dermed en veldig høy andel nordmenn og spesielt mange som var bosatt i lokalkommunene (58 %). Det betyr at kun 42 % var tilreisende til området. Splitter vi ytterligere opp ser vi at hele 23 % hadde hytter/fritidsbolig i nærheten av Raet. Dette er trolig noe av årsaken til at det er relativt få førstegangsbesøkende og at så mange som 77 % hadde besøkt området tidligere. Med bakgrunn i disse funnene er det ikke overraskende at det er en relativt høy andel som føler en sterk tilknytning til Raet. I alt 76 % av de besøkende var på dagstur da de fylte ut kasseskjemaet. Å oppleve den flotte skjærgården, oppleve helt spesiell natur og fine badeplasser var de viktigste årsakene til å besøke Raet. De besøkende verdsatte fysiske tilretteleggingstiltak spesielt informasjonstavler og parkeringsplasser ved innfallsportene, søppelkasser i området og tradisjonelle tiltak for å lette fremkommeligheten. Fottur var den aktiviteten flest oppga at de hadde bedrevet i området siste år og en stor andel hadde også badet/svømt eller vært på båttur. Disse aktivitetene knyttet til sjøen, og at en større andel besøkende viste interesse for motoriserte utendørsaktivteter, skiller seg fra det man har funnet i verneområder fjell/skog. En relativt lav andel innhentet informasjon om Raet før de besøkte området. Dette kan henge samme med at mange av de besøkende er godt kjent i området fordi de er bosatt eller har hytte i nærheten. De som innhentet informasjon fikk den i hovedsak fra internett eller venner/slektninger/bekjente. Dersom de besøkende skulle motta mer informasjon fra forvaltningsmyndigheten er de foretrukne tidspunktene enten på parkeringsplasser/innfallsportene til området i form av informasjonstavler eller inne i selve området gjennom natursti eller mobiltelefon (app). En stor overvekt av brukerne, ca. 90 %, visste at Raet var vernet som nasjonalpark før de besøkte området. At området er vernet påvirket likevel i liten grad valget om å besøke Raet. Brukerne var relativt godt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv, men noen mente at stier er dårlig merket og at det burde plasseres ut flere søppelkasser på populære lokaliteter og lages flere båtplasser/ankringspunkt i Raet. Til slutt i rapporten presenterer vi hvordan utvalgte indikatorer varierer mellom de ulike kasselokalitetene, og vi summerer kort enkelte funn opp mot føringer eller ambisjoner i utkastet til forvaltningsplan for Raet nasjonalpark.
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Visitor survey in Raet National Park in summer 2018. NINA Report 1606. Norwegian Institute for Nature Research. In summer 2018, the National park management in corporation with NINA, conducted a visitor survey in Raet National Park. The survey included a two-step process: first, an on-site self-registration survey encouraged visitors to fill in a short questionnaire during their visit. Altogether 21 checkpoints were equipped with questionnaire cards – these locations being a mix of beaches, popular islets in the small-archipelago areas and along trails on the mainland. Second; the respondents in the on-site survey were asked to provide their e-mail addresses and participate in a more comprehensive web-based survey. We collected responses from 1667 respondents in the on-site survey and from 235 in the follow-up. This gives a response rate of 51 % in the follow-up survey, and the representativeness was considered good for comparable variables in both data sets. For age, percentage of local residents and Norwegians differences were small, how-ever there was somewhat fewer first-time visitors and women in the follow-up than in the on-site survey. The mean age was 47 years, and the gender balance was quite even – 57 % were women. Only 8 % of the respondents were foreigners, and as such most visitors were Norwegians. Among the Norwegians, residents from the local municipalities constituted a large proportion (58 % of all visitors). This also means that 42 % of the users were visitors that travelled a longer distance to the area. We also found that 23 % had a cabin or leisure home inside or nearby the national park. This is probably one explanatory factor for the finding that relatively few were first-time visitors – as many as 77 % had previously visited Raet. Seventy-six percent of the visitors were on a day-trip when filling in the on-site questionnaire. To visit the small-archipelago areas, experience special nature and nice swimming-areas were the most important motives for visiting Raet. Many of the visitors appreciated physical measures, especially information boards and parking lots at the entrance points, trash bins and traditional measures to ease accessibility in the terrain. Hiking was the activity most said they had done in Raet last year. A large proportion had also taken a swim or went on a boat-trip. These activities related to the sea, and that a larger proportion of visitors were interested in motorized outdoor activities, differs from mountain / forest national parks. A relatively low proportion obtained information about Raet prior to the visit. This may be because many of the visitors are familiar with the area because they are local inhabitants or have a cabin nearby. The most common sources to obtain information about the area, were through internet and from friends/relatives. If the management authority were to provide more information, the preferred places were clearly either at the parking lots/entrance points by using information boards or inside of the area using education trails or mobile phone-app. Nearly 90 % was aware that Raet is protected as a national park, but the protection status was generally not an important reason for visiting. For the most part the respondents were satisfied with the facilitation for outdoor recreation, but some pointed at poorly marked paths and that they wanted more berths/anchoring possibilities and more garbage bins available. Finally, we present some selected comparable indicators to show possible geographic variations in the area. We also include a short discussion concerning some of the most important and relevant issues in the management plan draft for Raet National Park.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1606
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1273|2019nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1908]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record