Show simple item record

dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.coverage.spatialBuskerud, Jevnakernb_NO
dc.date.accessioned2019-01-09T11:36:19Z
dc.date.available2019-01-09T11:36:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3353-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579914
dc.description.abstractFoldvik, A., Museth, J. & Sandlund, O.T. 2019. Vurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammen. NINA Rapport 1611. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2018 i oppdrag av Ringerike sportsfiskere å vurdere i hvilken grad en eventuell riving av Viuldammen i Randselva ville kunne føre til økt rekruttering til storørretbestanden i Tyrifjorden. Viuldammen stopper i dag vandringene til gytefisk av storørret fra Tyrifjorden og begrenser dermed arealene i elva som kan bidra i rekrutteringa til bestanden. Vurderingene er gjort gjennom en klassifisering av de neddemte elvehabitatene ved hjelp av flyfoto fra før Viuldammen ble bygd og andre bilder av den neddemte elvestrekningen. Dette ble vurdert opp mot resultatene av våre egne feltundersøkelser av elvestrekningen nedstrøms Viuldammen, og med tidligere gjennomført vurdering av denne elvestrekningens kvalitet som habitat for storørretgyting og oppvekst av ørretunger. Våre feltundersøkelser omfattet skjulmålinger i elvesubstratet og båtelfiske på strekningen i Randselva fra Viuldammen til Hovsenga. På bakgrunn av dette har vi beregnet at arealet av det elveløpet som nå ligger under Viulmagasinet utgjør ca. 180 daa, mens elvearealet fra Viuldammen til jernbanebrua ved Hovsenga er ca. 310 daa. Avhengig av hvordan kvaliteten på det neddemte elvearealet vurderes vil tilgang til denne elvestrekningen for gytefisk av storørret kunne bety en økning av tilgjengelig gyteareal på mellom 50 og 88 %, og en økning i oppvekstareal for yngel og ungfisk av ørret på mellom 59 og 81 %. Viulmagasinet inneholder en ukjent mengde finsediment fra ulike industriaktiviteter ved Kistefoss. Det er påvist at disse sedimentene inneholder ulike forurensende stoffer. En eventuell transport av store mengder finsedimenter nedover elva vil være negativt for elvestrekningen nedstrøms dammen der det i dag er habitat for gyting og oppvekst av ørret. Disse sedimentene må derfor håndteres på en forsvarlig måte før Viuldammen kan fjernes. Våre undersøkelser av elvestrekningen fra Viuldammen til Hovsenga viser imidlertid at det er et stort potensial for å forbedre habitatkvaliteten for storørret, både for gyting, og for oppvekst av yngel og ungfisk. Dette kan innebære tiltak som utlegging av stein av variabel størrelse som erstatning for det grove substratet som ble fjernet i forbindelse med tømmerfløtingen i vassdraget, og maskinell oppriving av substratet av grus og stein for å skape bedre gyteforhold og skjulmuligheter.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1611
dc.subjectØrretnb_NO
dc.subjectVassdragsrestaureringnb_NO
dc.subjectHabitatkvalitetnb_NO
dc.titleVurdering av Randselva som gyte- og oppvekstareal for ørret etter eventuell riving av Viuldammennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2057]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record