Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorFlåten, Magne
dc.date.accessioned2019-01-07T09:47:33Z
dc.date.available2019-01-07T09:47:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579407
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2018. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017. NINA Rapport 1477. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet i Tønsberg i 2008. Den er listet i kategori «kritisk truet» (CR) i Norsk rødliste for arter 2015, og er en prioritert art (fredet) i Norge. I tillegg er den listet på vedlegg til EUs habitatdirektiv og vurdert som «nær truet» (NT) på global rødliste. Handlingsplanen for eremitt ble publisert av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 2011, og eremitt ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne rapporten beskriver resultatene av et oppdrag vedrørende eremitt i 2017, som ble definert gjennom tre deloppdrag; A) Overvåking (Tønsberg gamle kirkegård), B) Avl under kontrollerte forhold, og C) Eikehagen ved Berg fengsel, inkludert introduksjon av eremitt der. Etter en undersøkelse av de aktuelle trærne på Tønsberg gamle kirkegård ble det funnet spor etter eremitt i 20 trær - de samme som i 2016. Antall trær på kirkegården med påvist yngling er dermed fortsatt 23. Vintersprekkene var i sesongen 2017/2018 noe utviklet etter en periode i februar med lave vintertemperaturer. I løpet av vinteren 2015/2016 ble skjøtselstiltak gjennomført i eikehagen ved Berg fengsel etter veiledning fra NINA. Etter en nærmere vurdering i 2017 anbefales det å avvente videre større skjøtselstiltak, utover å sikre noen av de svake og store eiketrærne mot brekkasje. Etter 2016-sesongen var fremdeles 10 larver av eremitt under overvåking i separate bokser. Vi antok at en del av disse ville klekke i 2017, og fire individer (en hunn og tre hanner) klekket da også i slutten av juli 2017. Disse ble supplert med to hunner fra Tønsberg gamle kirkegård og overført til ei hul eik ved Berg fengsel. Sammen med disse tre eremittparene, ble det også satt ut fire 2-årige larver. De resterende individene i avl vil trolig klekke til voksne individer i 2018, som også bør settes ut ved Berg, eventuelt med suppleringer fra Tønsberg gamle kirkegård. Vi anbefaler en videre overvåking av populasjonen på Tønsberg gamle kirkegård, samt en videreføring av arbeidet med avl under kontrollerte forhold og utsetting av ytterligere individer på den nye lokaliteten ved Berg i 2018.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2018. Mapping and monitoring of the Hermit Beetle Osmoderma eremita in Norway 2017. NINA Report 1477. Norwegian Institute for Nature Research. The Hermit Beetle Osmoderma eremita is a large, brown beetle in the family Scarabaeidae. It lives in old, hollow trees and is considered endangered in many parts of Europe. In Norway, it was thought to be extinct until it was rediscovered in Tønsberg municipality in Vestfold county in 2008. It is listed as critically endangered (CR) in the Norwegian Red List for species in 2015 and is protected by law in Norway. In addition, it is listed in Appendix II and IV of the EU Habitat Directive and is considered Near Threatened (NT) on the Global Red List. An Action Plan for the Hermit Beetle was published by the Norwegian Directorate for Nature Management in 2011 (now The Norwegian Environment Agency). On 20th May 2011, the Hermit Beetle was pronounced a «Prioritized Species» according to the «Biodiversity Act». This report describes the results of a project on the Hermit Beetle in Norway in 2017. The project was divided into three subprojects; A) Monitoring (Tønsberg old cemetery in Tønsberg municipality), B) Breeding under controlled conditions, and C) The oak forest at Berg penitentiary, including the introduction of the Hermit Beetle there. After searching the trees on Tønsberg old cemetery in 2017, traces of the Hermit Beetle were found in 20 trees - the same trees as in 2016. It is therefore still proven breeding in 23 trees. The wintercracks were to some degree developed in the winter season 2017/2018 due to low winter temperatures in February. During the winter of 2015/2016 specific management measures were implemented at Berg penitentiary. Following an assessment in 2017, it is recommended to abstain from further large management measures, except to secure some of the weak and large oak trees in the area from breaking. After the 2016 season, there were still 10 larvae of Hermit Beetles under control in separate boxes. We assumed that some of these would hatch in 2017, and four individuals (one female and three males) hatched at the end of July. These were supplemented with two females from Tønsberg old cemetery and transferred to a hollow oak at Berg penitentiary. Together with these three adult pairs, four 2-year-old larvae were also released in the same oak. The remaining individuals in captivity will probably hatch to adult individuals in 2018, and these ought to be released at Berg, possibly with supplements from Tønsberg old cemetery. We recommend further monitoring of the population at Tønsberg old cemetery, as well as a continuation of the breeding program and a follow-up release of additional beetle individuals at the new location at Berg in 2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1477
dc.subjectEremittnb_NO
dc.subjectOsmoderma eremitanb_NO
dc.subjectHule trærnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectutsetting/flyttingnb_NO
dc.subjectHollow treesnb_NO
dc.subjectHermit beetlenb_NO
dc.subjectDistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectintroduction/relocatingnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel