Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorFlyen, Anne Cathrine
dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorOlsen, Siri Lie
dc.contributor.authorVeiberg, Vebjørn
dc.coverage.spatialSvea, Svalbardnb_NO
dc.date.accessioned2018-12-07T11:59:50Z
dc.date.available2018-12-07T11:59:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3317-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576596
dc.description.abstractHagen, D., Erikstad, L., Flyen, A.C., Hanssen, S.A., Moe, B., Lie Olsen, S. og Veiberg, V. 2018. Avslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljø. NINA rapport 1578. Norsk institutt for naturforskning Stortinget har vedtatt at kulldriften i Svea og Lunckefjell på Svalbard skal avvikles og at områdene skal ryddes. Oppryddingsarbeidet hjemles i § 64 i svalbardmiljøloven, der det slås fast at når en virksomhet opphører, har tiltakshaver ansvar for å fjerne installasjoner og avfall og «området skal så vidt mulig føres tilbake til sitt opprinnelige utseende». Økologisk restaurering tar inn over seg at natur er dynamisk, og at klima og andre forhold påvirker et område og må sette føringer for mål og gjennomføring av restaureringsprosjekter. Svea er også et område med en lang kulturhistorie og vernede kulturminner. Samspillet mellom dynamisk natur og kulturverdier er avgjørende for at det framtidige landskapet skal få høy kvalitet og integritet. Kunnskapssammenstillingen inneholder statusbeskrivelse fagtema naturmiljø og kulturmiljø. Landskap: Området har store landskapsverdier særlig knyttet til aktive og historiske bre-, skrånings-, elve- og frostprosesser. Gruvedriften i Svea har medført tekniske inngrep med uopprettelig effekt på deler av viktige landskapselementer. Landskapet har likevel fortsatt stor verdi. Vegetasjon og planteliv: Kjent kunnskap om artsforekomster og vegetasjonstyper viser at området er typisk for denne delen av Svalbard. Deler av området er naturlig uten vegetasjon, mens i andre deler er vegetasjonsdekket sterkt påvirket av inngrep og gruvedrift. Terrestrisk dyreliv: Det finnes data om rein, fjellrev og fugl fra pågående overvåking. Spesielt fjordsystemet utenfor Van Mijen er viktig for mange arter. Opphør av driften i Svea vil føre til redusert forstyrrelsen på dyrelivet. Kulturminner og kulturmiljø: Svea har kulturminner fra gruvehistorien, fra 1917 til i dag. Noen av disse er automatisk fredet (fra før 1946). Det gjenstår en rekke avklaringer omkring kulturminner, inkludert vedtaksvern og håndtering av sikringssoner, som vil ha betydning for nivå og løsninger på tilbakeføring av landskapet i Svea. Dokumentasjon og overvåking av prosjektet er viktig for planlegging, gjennomføring og evaluering. Tilbakeføring av Svea er et krevende prosjekt som opererer i stor skala og i et krevende miljø. Det er hensiktsmessig å formulere noen prinsipper som kan være overordna rettesnorer gjennom planlegging og gjennomføring: • Tilrettelegge for naturlige prosesser. Tiltakene må spille på lag med naturen gjennom å bidra til å gjenopprette og «bruke» naturlige prosesser. • Unngå nye inngrep eller negative effekter av selve anleggsfasen, inkludert forbud mot innføring av fremmede arter til ny vegetasjon • Noen tiltak skal ha rask effekt. Må tenke på både kortsiktige effekter og samtidig formidle det langsiktige perspektivet. • Bevissthet om forholdet mellom detaljer og det store bildet. For mye fokus på detaljer kan ta mye ressurser uten å ha betydning for det overordna målet. Inngrepsomfang, pågående naturprosesser og samspillet mellom natur og kulturminner /kulturmiljø må få betydning for målsetting og omfanget på tilbakeføringen. Med utgangspunkt i våre utredningstema anbefales mest tilbakeføring i områdene nord for Svea, dvs. med målsetting om mest naturlikt landskap. Områdene sør for Svea er i mye større grad omformet og preget av tyngre tekniske inngrep og vår anbefaling går i retning økologisk restaurering med forsiktig landskapstilpasning. I selve Svea legger kulturminner og kulturmiljø føringer på hvilken løsning som velges og tilbakeføring av terreng og vegetasjon må justeres når avklaringer foreligger.
dc.description.abstractHagen, D., Erikstad, L., Flyen, A.C., Hanssen, S.A., Moe, B., Lie Olsen, S. & Veiberg, V. 2018. Termination Plan for Svea. Knowledge assessment for nature and cultural heritage. NINA Report 1578. Norwegian Institute for Nature Research The Norwegian Parliament has decided that the mining activity in Svea and Lunckefjell at Svalbard will be terminated, and the areas restored according to §64 in The Svalbard Environmental Protection Act. This paragraph states that when industry or other activity ends the owner is responsible for removing remaining installations and infrastructure and restore the area into original appearance. Ecological restoration has adopted the idea of dynamic nature, and that areas are under influence of climate and other nature processes. This will influence the aim and implementation of restoration projects. Svea has a rich and long cultural history and protected cultural remains. The interaction between a dynamic nature and the cultural history must be essential for the development of quality and integrity in the future Svea landscape. This assessment includes nature and cultural heritage. Landscape: The area holds large land-scapes especially linked to glacial and fluvial processes. The mining activity has caused large and partly irreparable impact in several landscape elements, but the landscape still hold large natural values. Vegetation and plant life: Existing knowledge on species occurrence and plant communities show that this is a typical area for this part of Svalbard. Part of the area is barren land, while in other areas the vegetation has been strongly modified and destroyed by infrastructure and mining. Terrestrial wildlife: Data from ongoing monitoring programs for reindeer, arctic fox and birdlife cover this area. The Van Mijen fjord system is important for wildlife. The termination of permanent human presence in Svea will reduce the disturbance for wildlife. Cultural her-itage: Svea has rich cultural history and remnants from the mining era (year 1917 up to present). Some of these are automatically protected by law (those older than 1946). Formal decisions and clarifications are needed (including future protection and management of protection zones), and will have implications for the formulation of level of restoration in Svea. Svea is a demanding project, taking place in large and extreme environment. It is functional to formulate principles that can work as overall guidelines for planning and implementation: • Prepare for natural processes. The efforts must play together on natures premises and contribute to restoration and contribution from nature itself. • Avoid and mitigate negative impacts caused by the restoration activity itself, including the ban of introduced plant material for restoration • Some of the actions should have immediate effect. The short time output is important, as the longterm perspective must be clearly communicated. • Bear in mind the link between details and overall perspective. High focus on details might drain resources without necessarily have impact on the total outcome. The goal and level of restoration in the Svea-area must be decided by the level of technical infrastructure, ongoing nature dynamic, and the link between nature and cultural heritage. Based on our assessment we advise the highest level of restoration in the northern part of Svea, aiming for a future nature landscape. The areas south of Svea have been heavily modified, and we would suggest an ecological restoration with moderate landscaping efforts. Within the Svea village the decisions to be made about cultural history and remains will effect the aims and solutions. This area must be further discussed. Documentation and monitoring must be integrated in the total project, from planning during implementation and evaluation.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1578
dc.titleAvslutningsplan for Svea. Kunnskapsstatus for naturmiljø og kulturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel