Show simple item record

dc.contributor.authorSkoglund, Sigrid
dc.contributor.authorNæsje, Tor F.
dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel
dc.contributor.authorSaksgård, Laila
dc.coverage.spatialAltaelva, Repparfjordelvanb_NO
dc.date.accessioned2018-12-07T11:29:45Z
dc.date.available2018-12-07T11:29:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-426-3326-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576590
dc.description.abstractSkoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har pågått årlig siden 1989. Klassifisering av laks med tanke på opphav er basert på en kombinasjon av ytre kjennetegn og analyser av skjellkarakterer. I 2018 ble det sendt inn 392 skjellprøver fra sportsfisket i Altaelva, som ut fra skjellanalyser ble klassifisert som 383 villaks og ni laks med usikkert opphav. Det ble ikke funnet noe innslag av oppdrettslaks i skjellmaterialet fra sportsfisket i Altaelva. I laksefangsten fra sportsfisket i Altaelva ble det registrert mye storlaks (> 7 kg, 45 % av totalfangst), men også mye smålaks (< 3 kg, 43 %). Skjellanalysene viste at smoltalder hos tilbakevandrende laks varierte mellom tre og fem år, og at en overvekt (59 %) av laksesmolt hadde vandret ut i sjøen etter fire år i elva. Sjøalder varierte mellom ett og fem år, dominert av laks med ett år i sjøen (47 %) før oppvandring i elv. I siste halvdel av september 2018 ble det gjennomført overvåkingsfiske (høstfiske) i Altaelva. På grunn av lave sportsfiskefangster var det et sterkt lokalt ønske om at det ikke skulle fiskes i Sautso under høstfisket. I denne sona ble det derfor gjennomført visuelle undersøkelser ved bruk av dykkere. I de andre sonene i elva ble det fisket 63 laks med stang, hvorav 61 villaks og to oppdrettslaks (3 % innslag). Én av oppdrettslaksene hadde skjellkarakterer til nylig rømt fisk, mens den andre hadde vært minimum én vinter i sjøen etter rømming. Fiskefella ved utløpet til kraftverket i Sautso ble holdt i drift august-oktober. Det ble tatt skjellprøver fra ti laks tatt i fella, der alle var villaks. Ved drivtellingene i Sautso i oktober ble det observert 104 laks (40 % smålaks, 20 % mellomlaks og 40 % storlaks). Det ble ikke observert åpenbare oppdrettslaks. Det skal imidlertid bemerkes at drivtellingen ble gjennomført med få dykkere og forholdene under tellingen var relativt dårlige med redusert sikt. Andelen oppdrett i Sautso i 2018 ansees derfor som meget usikker. I Altaelva er beregnet årsprosent for rømt oppdrettslaks i 2018 på 0,8 %. Årsprosenten har dermed holdt seg stabil de tre siste år, og var 0,3 % i 2017 og 1,0 % i 2016. Fra sportsfisket i Repparfjordelva ble det tatt skjellprøver fra 839 laks, som ut fra skjellanalyser ble klassifisert som 822 villaks, ni rømte oppdrettslaks og åtte laks med usikkert opphav. Usikkerheten kommer av dårlige eller manglende skjellprøver. Andelen oppdrettslaks i skjellprøvene fra Repparfjordelva var lav under sportsfiskesesongen, med et innslag på 1 %. Dette er i samme størrelsesorden med det som er registrert i sportsfiskefangstene de siste tre årene. Av villaks fanget under sportsfisket i Repparfjordelva utgjorde smålaks den klart dominerende størrelsesgruppen med 80 % av samlet fangst. Smoltalder hos villaks varierte mellom to og seks år, der flest laks hadde vandret ut av elva etter fire (46 %) og fem år (40 %). Sjøalder på villaks varierte mellom ett og seks år, der de fleste vandret opp i elva etter ett år i sjøen (79 %). De ni oppdrettslaksene som ble fanget under sportsfisket i Repparfjordelva i 2018 bestod av én smålaks og åtte mellomlaks (3-7 kg). Smålaksen målte 47 cm og de åtte mellomlaksene målte 69-76 cm. Fangsten av oppdrettslaks under sportsfisket i Repparfjordelva i 2018 var i likhet med foregående år størst mot slutten av fiskesesongen. Mesteparten (67 %) av oppdrettslaksene fanget i sportsfisket hadde rømt i inneværende år. De to gjenstående individene hadde henholdsvis ett år og to år i sjøen etter rømming. Per 25.11.2018 var det ikke mottatt skjellprøver fra høstfisket i Repparfjordelva i 2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1587
dc.subjectVillaksnb_NO
dc.subjectRømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectAndeler i fangstnb_NO
dc.subjectSportsfiskenb_NO
dc.subjectHøstfiskenb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.titleInnslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record