Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElgtvedt, Irene
dc.contributor.authorDervo, Børre
dc.coverage.spatialOslo kommunenb_NO
dc.date.accessioned2018-11-19T14:13:04Z
dc.date.available2018-11-19T14:13:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3313-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573595
dc.description.abstractElgtvedt, I. & Dervo, B. K. 2018. Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune. NINA Rapport 1574. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten beskriver resultatene av feltarbeidet som ble utført for å kartlegge forekomsten av småsalamander (Lissotriton vulgaris), storsalamander (Triturus cristatus) og frosk (Rana sp.) i utvalgte lokaliteter i Oslo kommune på oppdrag for Bymiljøetaten i 2018. Totalt ble 15 dammer undersøkt. Alle dammene er tidligere undersøkte ynglelokaliteter med unntak for dammen ved Grønmo golfbane. Informasjonen for mange av dammene er fra eldre feltundersøkelser, og må-let med kartleggingen har vært å oppdatere kunnskapen om disse utvalgte amfibielokalitetene. Det ble fanget voksne småsalamandre i 11 av de 15 dammene, til sammen 946 hanner og 736 hunner. I to av dammene uten fangst av voksne, Grønmo golfbane og Vadedammen, ble det kun funnet larver av småsalamander. Det ble fanget voksne storsalamander i 5 av de 15 dam-mene, til sammen 76 hanner og 91 hunner. I Vadedammen er det i tillegg et ubekreftet funn av larver til storsalamander. Det er behov for å gjennomføre skjøtselstiltak for storsalamander i en eller to av dammene, mens det er behov for å gjennomføre tiltak i 6-7 dammer for småsalamander. Behovet for skjøtsel ser ut til å være størst i Møllesvingen i forhold til storsalamander. For små-salamander synes behov for restaurering å være størst for alle dammene på Jomfrubråtveien, Øvre Ljan, Båntjernveien 5 og Andersendammen. Det ser ut til å være behov for både fjerning av kantvegetasjon, våtmarksvegetasjon og fjerning av noe sedimenter og vannvegetasjon.nb_NO
dc.description.abstractElgtvedt, I. & Dervo, B. K. 2018. Survey of amphibians in selected reproduction localities in Oslo municipality. NINA Report 1574. Norwegian Institute for Nature Research. This report describes the fieldwork performed to map the occurrence of smooth newt (Lissotriton vulgaris), great crested newt (Triturus cristatus) and frogs (Rana sp.) in selected localities in Oslo municipality on mission from Bymiljøetaten in 2018. In total were 15 ponds examined. All the selected breeding localities have been examined earlier, except from the pond by Grønmo golf course. The information about many of the ponds are from other field surveys, and the aim of this survey have been to update the knowledge about the selected amphibian localities. There were captured grown smooth newt in 11 of the 15 ponds, in total 946 males and 736 females. In the two ponds where no adults of smooth newt were observed, Grønmo golf course and Vadedammen, there was only found larva. There were captured grown great crested newt in 5 of the 15 ponds, in total 76 males and 91 females. In Vadedammen there was also an unconfirmed number of great crested newt larva. There is a need to carry through management plans for great crested newt in one or two of the ponds, while there is a need to carry out measures in 6-7 of the ponds for smooth newt. The need for management plans are highest in Møllesvingen in relations to great crested newt. For smooth newt, it is a hign need for restoration in all the ponds on Jomfrubråtveien, Øvre Ljan, Bånthernveien 5 and the pond Andersendammen. It looks like there are both needs to remove edge vegetation, wetland vegetation and to remove sediments and aquatic vegetation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1574
dc.subjectStorsalamandernb_NO
dc.subjectsmåsalamandernb_NO
dc.subjectspissnutefrosknb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectBiodiversitetnb_NO
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectDammernb_NO
dc.subjectgreat crested newtnb_NO
dc.subjectsmooth newtnb_NO
dc.subjectmoor frognb_NO
dc.subjectsurveysnb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectpondsnb_NO
dc.titleKartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel