Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorHalvorsen, Rune
dc.contributor.authorStoraunet, Ken Olaf
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.date.accessioned2018-10-18T12:02:36Z
dc.date.available2018-10-18T12:02:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3178-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568667
dc.description.abstractFramstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert fastsetting av naturverdi for skog-områder som vurderes for vern. Målsettingen er å komme fram til et system som er operativt og mest mulig objektivt, der kriteriene er spesifisert ved variabler i naturtype- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Vi foreslår 12 kriterier knyttet til henholdsvis naturgitt mangfold (variasjon i naturtyper, landformer, treslag), naturskogsnærhet (død ved mengde og variasjon, gamle/store trær, trær med spesielt livsmedium) og områdets skogareal (størrelse). Vi har foreløpig ikke funnet å kunne anbefale et kriterium for faktiske eller potensielle artsforekomster, siden dette krever ytterligere utviklingsarbeid for å sikre tilstrekkelig objektiv bruk av et slikt kriterium. Også NiNs variabler for skogbestandsdynamikk, spesielt for naturskog, trenger mer utviklingsarbeid før disse kan brukes som kriterier for naturverdi i skogvernarbeidet. I tillegg til kriterier for naturverdi forslår vi også at svak arrondering av området og ev. påvirkning fra nyere hogster, teknisk infrastruktur eller fremmede arter skal kunne gi et fratrekk i samlet verdi. Systemet angir både en verdirangering for de enkelte kriteriene og en sammenstilling av disse til en samlet verdiangivelse for området. For de enkelte kriteriene viderefører vi den firedelte verdiskalaen (0-3) som er brukt tidligere i skogvernarbeidet. For hvert trinn på denne skalaen spesifiseres en grenseverdi for hvert kriterium. Der det finnes et egnet datagrunnlag for kriteriene, foreslår vi at disse grenseverdiene legges til prosentilene 50, 80 og 95 i fordelingen av mulige kriterieverdier i norsk skog. Alternativt bør man skjønnsmessig tilstrebe en tilsvarende prioritering av forholdsvis høye grenseverdier for å skille ut de beste områdene fra de mer ordinære. For samlet verdi for område basert på kvantitativ bruk av kriteriene, foreslår vi også en firedelt skala (0-3), men her åpner vi for at en mer subjektiv tilleggsvurdering kan gi ett trinn høyere verdi for områder av særlig høy nasjonal eller internasjonal naturverdi. Vi foreslår at samlet verdi beregnes som et veid gjennomsnitt av verdiskårene for de enkelte kriteriene, først som samlet verdi for kriteriene for henholdsvis naturgitt mangfold og naturskogsnærhet, dernest ved et veid gjennomsnitt av verdiene for naturgitt mangfold, naturskogsnærhet og størrelse. Denne samlete verdien er skalert til verdier mellom 0 og 3. Deretter vurderes om områdets arrondering eller ulike negative påvirkninger bør tilsi et fratrekk i verdien på inntil 1 verdienhet. Systemet er laget for å angi samlet naturverdi for enkeltområder, basert på kriterier med felles verditrinn for hele landet. Det innebærer at ev. regionale forskjeller i forutsetninger for å tilfredsstille de ulike kriteriene, ikke er tatt hensyn til. Vi anser at vurdering ev. gitte skogområder i en regional sammenheng er en oppgave for forvaltningen. Det er behov for nærmere vurdering av hvordan samlet verdi for et område avhenger av grenseverdiene for de ulike kriteriene og av vektene som ev. både kan differensieres mellom enkeltkriterier og mellom hovedgrupper av kriterier (naturgitt mangfold, naturskogsnærhet, størrelse). Dessuten bør systemet testes mot allerede vurderte områder for å se hvordan grense-verdier og vekter bør fastlegges for å få resultater som er tilstrekkelig konsistente med tidligere vurderinger.nb_NO
dc.description.abstractFramstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Criteria for conservation values in forests. NINA Report 1447. Norwegian Institute for Nature Research In this report we present a proposal for criterion-based determination of natural value for forest areas that are considered for protection. The objective is to arrive at a system that is operational and as objective as possible, where the criteria are specified by variables in the nature typology and description system Nature in Norway (NiN). We propose 12 criteria related to inherent natural diversity (variety in nature types, landforms, tree species), closeness to natural forest characteristics (dead wood quantity and variety, old/big trees, trees with special habitats) and the forest area (size). We are currently not able to recommend a criterion for actual or potential species diversity, as such a criterion requires further development to ensure adequate objective use. Also, NiN's variables for natural forest dynamics need more development work before they can be used as criteria for natural value in forest protection. In addition to criteria for natural value, we also suggest that a low proportion of core area as well as possible im-pacts from recent clearcuts, technical infrastructure or alien species should lead to a deduction in total value. The system sets both a value ranking for the individual criteria and a combination of these to a total value for the area. For the individual criteria, we continue the four-level value scale (0-3) previously used in assessments of potential conservation areas. For each step on this scale, a limit value is specified for each criterion. Where suitable data exist for the criteria, we propose that these limit values be allocated to the 50, 80 and 95 percentiles in the distribution of all possible criteria values in Norwegian forests. Alternatively, one should approach a corresponding prioritization of relatively high limit values to distinguish the best forest areas from the more ordinary. For the total value for an area based on the quantitative criteria, we also suggest a four-level scale (0-3), but here we suggest that a more subjective additional assessment may provide a one-step higher value for areas of particularly high national or international natural value. We propose that the total value is calculated as a weighted average of the values of the individual criteria, in a two-step process where the last step combines average values for inherent natural diversity, natural forest characteristics and size. This aggregate value is scaled to values between 0 and 3. Finally, one should assess if the core area or various negative influences should warrant a deduction in the value of up to 1 value unit. The system is designed to result in an aggregated value for individual forest areas, based in criteria with common limit values for the whole country. This implies that we have not considered any regional differences in prerequisites for satisfying the various criteria. We consider that an assessment of given for-est areas in a regional context is a task for the management authorities. There is a need for further assessment of how the overall value for an area depends on the limit values for the indivdual criteria and the weights that may vary between individual criteria and between the main groups of criteria (inherent natural diversity, natural forest characteristics, size). In addition, the system should be tested against previously evaluated areas to see how limit values and weights should be determined to get results that are sufficiently consistent with previous assessments.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1447
dc.subjectNaturverdinb_NO
dc.subjectkriteriernb_NO
dc.subjectskognb_NO
dc.subjectskogvernnb_NO
dc.subjectConservation valuenb_NO
dc.subjectcriterianb_NO
dc.subjectforestnb_NO
dc.subjectforest protectionnb_NO
dc.titleKriterier for naturverdi i skognb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-941|2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2329]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel