Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBerggren, Kai
dc.date.accessioned2018-10-16T10:35:35Z
dc.date.available2018-10-16T10:35:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3277-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568191
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Berggren, K. 2018. Insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdatering. NINA Rapport 1539. Norsk institutt for naturforskning. Bygdøy er en halvøy i Oslo kommune på omkring 3,6 km2 lokalisert innerst i Oslofjorden. Den har derfor et godt klima (med milde vintre og høye sommertemperaturer) og gunstige geologiske forhold. Geologisk er Bygdøy en del av Oslofeltet, med lagvise skifer og kalkbergarter av ordovicisk alder (500–440 millioner år siden). På tross av en sentral- og gunstig beliggenhet som legger til rette for for et høyt artsmangfold, er det gjort relativt få entomologiske undersøkelser av denne halvøya. Flertallet av artene som er registrert på Bygdøy er biller. De fleste ble funnet for nærmere 100 år siden. Det er derfor et stort behov for å gjøre oppdaterte kartlegginger av insektfaunaen som bedre beskriver dagens situasjon. Rapporten oppsummerer resultatene av en supplerende insektundersøkelse gjort på Bygdøy i 2016–2017. I perioden er det gjort innsamlinger med to lysfeller og tre malaisefeller. Samtidig gis det en oppsummering på ordensnivå av de entomologiske registreringene som er gjort på Bygdøy gjennom tidene. Undersøkelsen har påvist 752 arter av insekter og edderkoppdyr på Bygdøy, hvorav 503 arter var nye for halvøya. Fra tidligere var det kjent 1641 arter fra Bygdøy. Denne relativt beskjedne undersøkelsen har dermed bidratt til en betydelig utvidelse av artslista for Bygdøy. Pr. oktober 2018 er det dermed kjent 2144 arter av insekter og edderkoppdyr fra Bygdøy. Dette er omkring 10 % av antall kjente arter i Norge innen disse gruppene. Av de 752 artene som ble påvist i denne undersøkelsen, er minst 70 nye for Oslo kommune og 10 er nye for den entomologiske regionen region AK (Oslo og Akershus fylker). Seks arter er nye for Norge. Fremdeles er det artsrike insektsgrupper som er dårlig kartlagt på Bygdøy, og denne undersøkelsen viser at potensialet for å finne nye arter der er stort. Undersøkelsen viser samtidig at Bygdøy har høy verdi når det gjelder entomologisk mangfold, med blant annet 116 registrerte rødlistearter av insekter og edderkoppdyr. Det er vanskelig å peke på hvilke områder som er de viktigste på Bygdøy i forhold til det entomologiske mangfoldet, men til syvende og sist er det heterogeniteten av naturtyper, sammen med klimatiske og geologiske forhold, som gjør Bygdøy til et område med nasjonal verdi for det entomologiske mangfoldet. Vi anbefaler at kartleggingen av insekter og edderkoppdyr videreføres på Bygdøy, og at metodikken legger opp til å inkludere deler av den entomologiske faunaen som er dårlig kartlagt, eksempelvis edderkoppdyr, tovinger og veps.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Berggren, K. 2018. Insects and spiders at Bygdøy, Oslo municipality - Supplementary survey and status update. NINA Report 1539. Norwegian Institute for Nature Research. Bygdøy is a peninsula in Oslo municipality, about 3.6 km2 and located in the inner part of the Oslo fjord. It therefore has good climatic conditions (with mild winters and high summer temperatures) and favorable geological conditions. Geologically, Bygdøy belongs to the Oslo Rift (Oslo-feltet), with layers of slate and limestone of Ordovician age (500–440 milliones years old). These conditions should promote a high diversity of species. In spite of this, relatively few entomological studies have been conducted on this peninsula. Most of the species registered on Bygdøy are beetles, mainly registered almost 100 years ago. There is therefore a great need to do up-to-date surveys of the insect fauna that better describes the current situation. This report summarizes the results of a supplementary insect survey conducted on Bygdøy in 2016–2017. During the period, insects have been collected using two light traps and three malaise traps. In addition, all the entomological registrations ever reported from Bygdøy are summarized at order level. This survey documented 752 species of insects and spiders from Bygdøy, of which 503 species were new to the peninsula. From before, 1641 species were known from Bygdøy. This relatively modest supplementary entomological survey has thus contributed to expand the species list for Bygdøy substantially. By October 2018, there are 2144 species of insects and spiders known from Bygdøy. This is about 10 % of the number of species known from Norway of these groups. Of the 752 species documented in this survey, at least 70 were new to Oslo municipality and nine new to the entomological region AK (Oslo and Akershus counties). Six species are new to Norway. There are still species-rich insect groups that are poorly investigated on Bygdøy, and this survey shows that the potential for finding new species for Bygdøy is large. The survey also shows that Bygdøy has high value in terms of entomological diversity, including 116 registered red-list species of insects and spiders. It is difficult to point out which areas are the most important on Bygdøy in relation to entomological diversity, but ultimately the heterogeneity of habitats and the climatic and geological conditions makes Bygdøy an area of national value regarding entomological diversity. We recommend that the investigations of insects and spiders at Bygdøy should be continued, and that the methodology should be adapted to include parts of the entomological fauna that are poorly documented, such as spiders, flies and wasps.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1539
dc.subjectinsekternb_NO
dc.subjectsommerfuglernb_NO
dc.subjectlepidopteranb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectinsectsnb_NO
dc.subjectsurveynb_NO
dc.titleInsekter og edderkoppdyr på Bygdøy, Oslo kommune - Supplerende kartlegging og statusoppdateringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record