Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorKarlsen, Leif Roger
dc.date.accessioned2018-10-12T11:19:59Z
dc.date.available2018-10-12T11:19:59Z
dc.date.created2017-04-04T13:18:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2143-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567830
dc.description.abstractLarsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold. - NINA Rapport 566. 39 s. Enningdalselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå undersøkt på nytt. Enningdalselva hører med blant vassdragene som fortsatt har en god bestand av elvemusling, men oppvekstforholdene innad i vassdraget varierer fra dårlig i øvre del til akseptabel i nedre del. Elvemusling forekommer på en ca 8,5 km lang elvestrekning, og bestanden er estimert til ca 323.600 individ i 2008. Dette var en økning i antall muslinger på om lag 14 % i løpet av de siste sju årene. Denne økningen var knyttet til nedre del (Berby og Sagholen) av elva der antall unge muslinger har økt de siste årene. I øvre del (ved Holtet) derimot var det en dramatisk nedgang i an-tall muslinger fra 2001 til 2008, og situasjonen er nå kritisk for denne delen av bestanden. Det var fortsatt en overvekt av store og gamle muslinger i Enningdalselva, og framtidsutsiktene til elvemuslingen i elva må betegnes som usikker. Bestanden kan ikke uten videre karakteriseres som livskraftig da andelen av individer yngre enn 20 år var for lav (bare 9 %). Det positive var likevel at det i nedre og midtre del av vassdraget ble funnet individer yngre enn 10 år, og at rekrutteringen nå ser ut til å ta seg opp igjen. I øvre del (Holtet) derimot var det ingen individer yngre enn 20 år, og bestanden står i fare for å forsvinne. Det er fortsatt for høy tilførsel av næringsstoff i Enningdalselva (konsentrasjon av nitrat og total fos-for på henholdsvis 253 og 9 μg/l i gjennomsnitt ved Berby). Men tilførselen av næringsstoff har av-tatt den siste 10-årsperioden, og det er antatt at det er et nært samsvar med funnet av små mus-linger ved Berby og denne reduksjonen i konsentrasjonen av nitrat og fosfor. Når medianverdien for nitrat og totalfosfor er lavere enn henholdsvis 125 og 5 μg/l beskrives det som god vannkvalitet for elvemusling. Dette er ikke oppfylt i Enningdalselva, og disse grenseverdiene er overskredet ved nesten alle stikkprøvene som er tatt i 1996-2008. Enningdalselva har også i perioder nokså høy turbiditet spesielt i nedre del med verdier større enn 1,5 FTU i 70 % av tilfellene som er målt i de siste årene. Det er derfor nødvendig å øke innsatsen mot erosjon slik at tilførselen av finpartikulært materiale avtar. I øvre del kan mangel på ørret være en flaskehals for elvemuslingens larver, og en styrking av ørretbestanden kan synes nødvendig. Det har vært en høy dødelighet av muslinger i flere år i dette området, men det er foreløpig usikkert hva dette skyldes. I handlingsplanen for elvemusling er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige po-pulasjoner skal opprettholdes eller forbedres. I et slikt perspektiv er det derfor viktig at nødvendige tiltak settes i verk umiddelbart i Enningdalselva for å hindre at elvemuslingen reduseres ytterligere i vassdragets øvre deler. I den sammenheng kan det være nødvendig å gjennomføre en mer omfat-tende problemkartlegging og utarbeide en egen tiltaksplan for elvemusling i vassdraget. En bestand av elvemusling som opprettholder naturlig rekruttering i Enningdalselva vil være det synlige beviset på god vannkvalitet og god økologisk status. Enningdalselva, elvemusling, overvåking, utbredelse, tetthet, lengde, muslinglarver, vertsfisk (laks og ørret), River Enningdalselva, freshwater pearl mussel, monitoring, distribution, density, length, mussel larvae, host fish (Atlantic salmon and brown trout)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;566
dc.titleOvervåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.identifier.cristin1463505
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel