Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorØrslien, Gina
dc.contributor.authorDervo, Børre
dc.contributor.authorLinløkken, Arne N.
dc.contributor.authorGrønlien, Tore
dc.coverage.spatialOppland, Gudbrandsdalslågennb_NO
dc.date.accessioned2018-09-26T12:16:33Z
dc.date.available2018-09-26T12:16:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564717
dc.description.abstractAndersen, O., Ørslien, G., Dervo, B. K., Linløkken, A. N. og Grønlien T. 2018. Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. NINA Rapport 1542. Norsk institutt for naturforskning Vi gjennomførte i 2017 et pilotprosjekt som skulle studere skarven som oppholdt seg i nedre deler av Lågen og nordenden av Mjøsa. Prosjektet hadde 3 mål: (1) Beskrive forekomsten av skarv i nedre deler av Lågen gjennom sommeren (2) Kartlegge skarvens diett gjennom analyse av gulpeboller og ved å studere mageinnhold av skutte individer (3) Informasjon og organisering; (a) organisere grunneiere med tanke på å legge til rette for jakt på skarv. (b) informere om, kurse jegere og organisere jakt på skarv. Forekomst De første observasjonene av skarv i Lågendeltaet ble gjort rundt 17. mai. Ved Hunderfossen ble det registrert 170 skarv i uke 39, mens i Lågendeltaet ble det registrert 80 skarv i uke 42. I uke 41 ble det registrert totalt 209 skarv ved Hunderfossen og i Lågendeltaet. Akkumulert fra uke 23 til uke 46 i 2017 ble det estimert totalt 10969 skarvedøgn i nedre deler av Lågen. Skarven trakk ut av området den 15. november 2017. Det er to sikre observasjoner av ringmerket skarv på Lillehammer i løpet av de siste årene. Det er nr. K6T som er fotografert den 17. september i 2016 og i perioden 23. august – 31. oktober 2017. Denne skarven ble ringmerket i Øra naturreservat 1. juli 2006 og er tidligere observert ved Linnestranda ved Lier (Drammensfjorden) den 29. april 2007. Den 28. oktober ble det fotografert en ny ringmerket skarv ovenfor Brunlaug bru (merke nr. L1V). Denne skarven ble merket den 18. juni 2007 på Øra ved Fredrikstad. Den er siden observert i Kappeln-området i Nord-Tyskland i januar 2012, februar 2016 og 2017, og også observert i Norge ved Øra naturreservat i mai 2015. Diettvalg Vi har analysert 364 gulpeboller, hvorav 247 gulpeboller inneholdt otolitter. Vi identifiserte i alt 471 individer av fisk. Sik var den mest forekommende arten (33,3%) og fordeler seg mer jevnt ut over sesongen, siden den finnes i vassdraget hele året. Lagesild (25,7%) var dominerende i uke 41 og 42 (i forbindelse med gytevandringen). Abbor er den tredje mest spiste arten 22,7%, og forekommer i gulpebollene gjennom hele sesongen. Harr og ørret forekommer i mindre grad i gulpebollene, henholdsvis 6,2 % og 3,8%. Øvrige arter var mort (3,0%), krøkle (1,5%) og lake 0,6%), mens 3,2 % av otolittene ikke var mulig å artsbestemme. Basert på artsfordelinga og antall skarvedøgn, er det mulig å beregne hvor mange kilo fisk av hver art som blir spist av skarv. Vi har estimert at skarv beitet ut om lag 2 454 kg sik og 629 kg lagesild i 2017. Når det gjelder abbor ble det beitet ut 1 115 kg, mens for harr og ørret beites det ut henholdsvis mellom 604 kg og 281 kg. I alt beitet skarven ut 5 485 kg fisk. Organisering og jakt Prosjektet fikk organisert grunneierlagene på strekningen fra øvre grense til naturreservatet og opp til Bårdsengbekken i Øyer på vestsiden av Lågen og fra øvre grense til naturreservatet opp til Hunderfossen på østsiden av Lågen. Grunneierne utarbeidet et gratis jaktkort som kunne hen-tes ut på en sportsbutikk i Lillehammer. I 2018 er denne ordningen videreført og lagt ut på nett-portalen «Inatur.no». Under sju organiserte jakter i september og oktober 2017 ble det kun felt 4 skarv. Basert på erfaringene fra sesongen 2017, er individuell posteringsjakt langs elva den mest effektive måten å jakte skarv på. I alt ble det rapportert inn 80 felte skarv, hvorav 18 ble felt på øya Fluren ved Biri. I selve Lågen-deltaet ble det felt 62 skarv. Disse fordelte seg mest rundt perioden fra uke 34-40. Etter uke 40 (når antall skarv i nedre deler av Lågen var på det høyeste) ble det kun rapportert inn 4 felte skarv. Jaktuttaket tilsvarer 5124 skarvedøgn eller drøyt 2,5 tonn med fisk dersom man legger til grunn at en skarv spiser om lag 0,5 kg fisk per dag. Jaktuttaket utgjør 32 % av det bestanden kunne ha vært uten jakt (målt i antall skarvedøgn), og viser at det har vært mulig å redusere skarvebestanden i nedre deler av Lågen gjennom ordinær jakt.nb_NO
dc.description.abstractAndersen, O., Ørslien, G., Dervo, B. K., Linløkken, A. N. og Grønlien T. 2018. Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. NINA Rapport 1542. Norsk institutt for naturforskning We conducted a pilot study of great cormorants in the lower parts of river Gudbrandsdalslågen (hereafter Lågen). The project aims was: 1. Weekly count the number of great cormorants in the lower parts of Lågen during summer and autumn 2017. 2. Map diet by analysing regurgitated pellets and stomach content of great cormorants from June- November. 3. (a) Facilitate for and establish a hunting permit for great cormorants and (b) inform hunters about hunting possibilities in the lower parts of Lågen. This part of the project was carried out by the Norwegian association for hunters and anglers (NJFF) department in Oppland county. Abundance The first cormorants arrived the Lågen estuary at 17th. May. In week 39, 170 cormorants was counted at Hunderfossen and in week 42, 80 cormorants was counted in the estuary. A total of 209 cormorants was registered in week 41. We estimated 10 969 cormorant days from week 23 to 46. All cormorants had left the area at November 15th. Two ring-marked individuals has been observed. K6T was ring-marked in Øra in 2006 and observed in the Lågen estuary in 2016 and 2017. L1V was ring-marked in Øra in 2007 and has been observed in Kappeln, Germany, during winters 2012, 2016 and 2017. Diet We analysed 364 regurgitated pellets, where 247 pellets contained otoliths. In total, we identified 471 fish. Whitefish was the most common specie (33,3%) and occurred in diet all season. Vendace (25,7%) dominated during spawn migration in week 41-42. Perch (22,7%) occurred in diet all times of season. Grayling and brown trout occurred to lesser extent, 6,2% and 3,8 % respectively. Based on the species distribution and the accumulated cormorant days, we estimated the specie-wise predation from great cormorants. We found that cormorants consumed 2 454 kg withefish, 629 kg vendace, 1 115 kg perch, 604 kg grayling and 281 kg brown trout during 2017 season. In total, cormorants in the lower parts of Lågen consumed 5 485 kg fish biomass. Hunting The landowners established a free hunting permit for great cormorants covering parts of Lillehammer and Øyer municipality. The project run 7 organised hunts during September and October, but only 4 cormorants was shot during these organised hunts. In total, 80 cormorants where shot during hunting season. Out of these, 18 cormorants where shot in lake Mjøsa, and 62 in the river. After week 40, only four cormorants where reported shot. Based on these experiences, it seems like individual hunting are more efficient than the organised ones.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1542
dc.subjectstorskarvnb_NO
dc.subjectmellomskarvnb_NO
dc.subjectfritidsfiskenb_NO
dc.subjectjaktnb_NO
dc.subjectnæringsvalgnb_NO
dc.subjectrecreational anglingnb_NO
dc.subjecthuntingnb_NO
dc.subjectfish predationnb_NO
dc.titleStorskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record