Show simple item record

dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorBlindheim, Terje
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorThingstad, Per Gustav
dc.contributor.authorSloreid, Svein Erik
dc.date.accessioned2018-09-21T10:00:20Z
dc.date.available2018-09-21T10:00:20Z
dc.date.created2010-08-04T13:48:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2110-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563864
dc.description.abstractFramstad, E., Blindheim, T., Erikstad, L., Thingstad, P.G. & Sloreid, S.-E. 2010. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. – NINA Rapport 535. 214 s. Opprettelse av verneområder etter naturvernloven har vært en prioritert oppgave for norsk naturforvaltning siden 1970-tallet. Som resultat av en rekke tematiske verneplaner og individuelle vernevedtak var 14,3% av Norges areal (utenom havområdene og Arktis) formelt vernet ved utgangen av 2008. I denne rapporten har vi gjennomført en naturfaglig evaluering av alle verneområder i Norge, samt områder som var foreslått vernet pr januar 2009 med status som gjorde endelig vernevedtak høyst sannsynlig. Naturminner og andre verneområder uten arealutstrekning er ikke tatt med, heller ikke rent marine verneområder og verneområder i Arktis. Til sammen utgjør dette 2688 områder med et samlet areal på 61 736 km2. Disse verneområdene dekker 17,7% av Norges areal (utenom havarealet). Verneområdene er evaluert i forhold til målene for områdevernet om å representere variasjonsbredden i norsk natur, fange opp alle viktige naturtyper og sikre leveområder for truete og fredete arter i tilstrekkelig grad. Dessuten har vi vurdert verneområdenes dekning av store sammenhengende områder. Vi har også vurdert verneområdenes bidrag til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser innen områdevern. Endelig har vi analysert manglene ved dagens nettverk av verneområder og foreslått hvordan disse kan suppleres for å oppfylle målene for områdevernet i større grad. Verneområdenes dekning av naturvariasjonen er basert på en kvantitativ analyse av tilgjengelig digital informasjon om høydelag, arealdekke, klima og geologi fra ulike kartverk og høydedatabaser, sammenholdt med data for verneområdenes geografiske lokalisering og avgrensning. Verneområdenes dekning av viktige naturtyper og truete og fredete arter er basert på en kvalitativ ekspertvurdering av registrerte forekomster av naturtyper og arter i databaser hos DN, Artsdatabanken og GBIF. Verneområdenes bidrag til å oppfylle internasjonale krav innen områdevern er basert på en kvalitativ vurdering av kravene i de mest sentrale internasjonale avtalene på naturområdet. Suppleringsbehov for nye verneområder er drøftet i lys av identifiserte mangler ved dagens verneområder, samt internasjonalt anerkjente prinsipper for utforming av nettverk av verneområder. De 2688 evaluerte verneområdene dekker en rekke ulike verneformer og vernetemaer. Naturreservatene utgjør 2118 områder med et samlet areal på 8 129 km2, mens de 39 nasjonalparkene dekker 33 903 km2 og 200 landskapsvernområder 17 971 km2. Blant de evaluerte områdene er det 813 skogvernområder (4767 km2), 484 sjøfuglområder (1789 km2), 329 våtmarksområder (917km2), 304 myrområder (1409 km2) og 149 geologiske verneområder (277 km2). Verneområdenes areal (inkludert sjøareal) fordeler seg med 19 091 km2 (31%) på Øst-Norge, 13 568 km2 (22%) på Vestlandet, 8 356 km2 (13,5%) på Trøndelag og 20 721 km2 (33,6%) på Nord-Norge. Nesten halvparten (48%) av vernet areal ligger over 900 m oh, mens vel 15% ligger under 300 m oh. NØKKELORD : Norge, verneområder, evaluering, naturvariasjon, naturtyper, truete arter, store områder, internasjonale forpliktelser, Norway, conservation sites, assessment, natural variation, nature types, threatened species, large areas, international obligationsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;535
dc.titleNaturfaglig evaluering av norske verneområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber214nb_NO
dc.identifier.cristin320575
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record