Show simple item record

dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorBay, Lars Arne
dc.date.accessioned2018-09-10T06:34:34Z
dc.date.available2018-09-10T06:34:34Z
dc.date.created2017-03-24T14:43:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1967-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561597
dc.description.abstractJordhøy, P., Strand, O. og Bay, L. A. 2008. Nye overføringar til Blåsjømagasinet – villreinfagleg vurdering. Blåfjelloverføringane. NINA Rapport 401. 34 s. Statkraft har planar om å gjennomføra tilleggsreguleringar i Blåsjøområdet Områda som vert påverka av utbygginga utgjer funksjonsareal innan leveområda til villreinbestanden i Setesdal Ryfylkeheiane villreinområde. Målet med denne rapporten er å få synt kva konsekvensar ein vidare vassdragsutbygging i dette området vil kunne ha for villreinen her. Gamle fangstsystem viser at området tidlegare har hatt betydeleg funksjonalitet. Anleggsperioden vil generere betydeleg uroing for reinen som nyttar området. Bukkeflokkane sin tradisjonbruk av området vil difor kunne opphøyre i kortare eller lengre tid. Røynsla viser at dyra tek opp at bruken etter ei tid, dersom uroinga opphøyrer etter ferdigstilling av anlegget. Dersom anlegget etterlet seg vegnett med betydeleg heva standard og brukstilgang, kan dette ha potensiale i seg til auka trafikk og såleis meir uroing for reinen på sikt. Bandlegging av aktuelt areal for rein i samband med ei heving av Stora Blåfjellvatnet utgjer knapt meir enn 500 m². Redusert bæreevne for bestanden som fylgje av dette vil sannsynlegvis vere minimal. Anna bandlegging av areal ved desse små inngrepa er og minimale. Området sin funksjon som trekkområde er og reell, og i ljos av trongen for utveksling av dyr områda imellom (innan vedtekne europeiske villreinregionar), må ein også påpeike den negative effekten inngrepa kan få i ein slik samanheng. På bakgrunn av det samla og aukande presset villreinen i Setesdal Ryfylkeheiane er utsett for, vil dette inngrepet vere eit negativt element, men av svært lite omfang. Det er viktig å sjå heilskapen av begrensingar for reinen i ein slik prosess, der kvar bit er med og dannar det totale inngreps- og uroingsbiletet. NØKKELORD : Blåfjelloverføringar, Rogaland fylke, villrein, fagleg utgreiing, forundersøkingnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;401
dc.titleNye overføringar til Blåsjømagasinet - villreinfagleg vurdering. Blåfjelloverføringanenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.source.issue401nb_NO
dc.identifier.cristin1460956
dc.relation.projectAndre: Statkraftnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record