Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.date.accessioned2018-09-10T06:25:49Z
dc.date.available2018-09-10T06:25:49Z
dc.date.created2017-03-27T09:00:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1968-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561594
dc.description.abstractJohnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2008. Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2007. - NINA Rapport 402. Bævra er et sterkt regulert vassdrag og 43 % av nedslagsfeltet ble ved reguleringen i 1963 overført til kraftverket som ligger ca 4 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den lakseførende strekningen er ca. 20 km hvorav de øverste 4 km er uregulert. En elvestrekning på ca. 12 km nedstrøms Lille Bævra, har imidlertid fått svært liten vannføring som følge av reguleringen. I 2005 ble det påbegynt fiskebiologiske undersøkelser med formål å kartlegge bestandsstatus for laks og sjøaure i vassdraget. Prosjektet har videre som formål å vurdere effekter av reguleringen på fiskebestandene, tilrå aktuelle kompensasjonstiltak som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk i vassdraget og vurdere virkningen av utsetting av en-somrige laksunger og smolt i vassdraget. Laksefangstene i vassdraget har i senere år vært på et historisk lavmål, mens de rapporterte fangstene av sjøaure har økt. Som følge av den lave vannføringen i området ovenfor kraftverket, fanges lite fisk i dette området. Det er også mulig at de mange tersklene i et parti av elva ovenfor kraftverket er vandringshindre på de vannføringer som forekommer i fiskese-songen. Ut fra vurderinger av vannføringsforhold og fangstregistreringer i 2005 og 2006 så det ut til at få laks og sjøaure var oppvandringsklare i Bævra i juni. Etter at fiskeopp-vandringen var begynt, gav økende vannføringer som følge av nedbør, et bedre fiske selv om kraftverket ble driftet ved tilnærmet full slukeevne. Det settes ut laksesmolt og en-somrige laksunger i Bævra i henhold til et pålegg om årlige utsettinger på 10 000 smolt og 30 000 en-somrige, men det ble satt ut få fisk i 2006 og ingen i 2007. Gjenfangster av slik fisk utgjorde en vesentlig andel av sportsfiskefangstene i 2006 (19 %) og en mindre andel i 2005 (7 %). I 2007 ble det ikke funnet utsatt fisk i sports-fiskefangstene. Gjenfangstraten for utsettinger av laksesmolt i 2004 og 2005 ble vurdert til å være henholdsvis god og dårlig. Gjenfangstene av en-somrige laksunger utsatt i 2003 var lavere enn tilsvarende utsettinger i nabovassdraget Surna. De svært lave ungfisktetthetene i elva nedenfor kraftverket i 2006 og 2007 har sannsynligvis sammenheng med raske vannstandsreduksjoner ved driften av kraftverket. I 2005, 2006 og 2007 ble det registrert mange driftstans ved kraftverket. I de fleste av disse situasjonene ble kraftverket avstengt fra vannføringsnivåer på 4-6 m3/s over et to-timers intervall. Det var lave tettheter av ville laksunger i områdene ovenfor kraftverket i 2006 og svært lave tettheter i 2007, mens tettheten av eldre aureunger på denne strekningen var middels i 2006 og lav i 2007. Fravær og svært lave tettheter av årsyngel av laks i betydelige deler av vassdraget ovenfor kraftverket både i 2006 og 2007 kan ha sammenheng med for liten gytebestand, men det kan også indikere begrenset tilgang på gyteområder for laks og/eller dødelighet som følge av tørrlegging/innfrysing av rogn og yngel ved lave vannføringer. I den uregulerte delen av vassdraget ovenfor utløpet av Lille Bævra, ble det ikke funnet årsyngel av laks verken i 2006 eller 2007. Bævra, laks, sjøaure, vannkraftregulering, fisketetthet, vekst, produksjon, gytebestand, fiskeutsettinger, tiltak, The river Bævra, salmon, sea trout, hydro power development, parr density, growth, production, spawning stock, stocking of fish, mitigating measuresnb_NO
dc.description.abstractJohnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2008. Atlantic salmon and sea trout popula-tions in the river Bævra, Møre and Romsdal county. Surveys in the years 2005 - 2007. - NINA Report 402 The river Bævra is regulated for hydro power purposes. In 1963, 43 % of the catchment area was transferred to the hydro power station situated 4 km upstream of the river outlet. As a cosequende the water discharge of the anadromous stretch above the hydro power station (16 km) was heavily reduced. In 2005 fish biological studies were commenced to improve the knowledge of status of the Atlantic salmon and sea trout populations in the river. The aims of the project are to consider effects of the regulation on the populations, recommend mitigating measures to improve the natural recruitment of the populations and to consider the effects of annual releases of one summer old, marked salmon parr (30 000 ind.) and smolts (10 000 ind.) in the river. The annual salmon catches in the river have been at historical low level in recent years, while sea trout catches have been increasing. Due to the low discharge above the hydro power station, few fish are caught in this area. The many weirs above the power station may also be obstructive to fish migration at the water discharges available during the fishing season. Based on considerations of the water discharge and catch records, it seemed that few salmon and sea trout were ready to ascend the river Bævra in June. After the commence-ment of the upstream migration, increasing water discharge as a consequence of precipita-tion, resulted in increased catches even though the power station was drifted at nearly full capacity. Recaptures of smolts and one-summer parr constituted a substantial part of the angling catches in 2006 (19 %) and a lesser proportion in 2005 (7 %) while there was none in 2007. The recapture rates of the smolt releases in 2004 and 2005 were considered to be good and low respectively. The recapture rate of one-summer old parr realesed in 2003 was lower than corresponding results from the neighbouring river Surna. The very low parr density in the river below the power station may be due to rapid changes of the water level by the running of the power station. In 2005, 2006 and 2007 numerous drift cessations of the power station were recorded. In most of these situations the drift was shut down from water discharges levelling 4-6 m3/sec during two ours intervals. Above the power station there were very low densities of both salmon parr both in 2006 and 2007, while the density of brown trout was moderate in 2006 and low in 2007. Absence of or very low densities of salmon fry in substantial parts of the river above the power station both in 2006 and 2007 may indicate too few spawners. But it also may be due to limited areas of suitable spawning grounds for salmon and/or increased mortality of eggs or young fish as a consequence of drying/freezing at low water levels. In the unregulated part of the river upstream the outlet of the tributary Lille Bævra, no salmon fry was found neither in 2006 nor in 2007. Compared to the spawning target which is supposed to be about 2 eggs per m² for Atlantic salmon, the egg density for salmon was too low both in 2006 and 2007. The exploitation rates estimated for salmon (35 %, 22 % and 26 % in 2005, 2006 and 2007 respectively were significantly lower than recorded in many other rivers in Norway. However, when considering the egg density of salmon, the exploitation rates seemed to be too high in all three years related to the spawning target. The exploitation rate of sea trout was high in 2005 (58 %) and low in 2006 (8 %). Both in 2006 and 2007 the river above the power station was the main area of presmolt production both for salmon and brown trout.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;402
dc.titleLaks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.identifier.cristin1461214
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
dc.relation.projectAndre: Svorka Energi ASnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record