Show simple item record

dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorBlindheim, Terje
dc.contributor.authorHofton, Tom Hellik
dc.date.accessioned2018-09-04T07:48:02Z
dc.date.available2018-09-04T07:48:02Z
dc.date.created2015-05-08T12:45:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-426-1957-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560597
dc.description.abstractFramstad, E., Blindheim, T. & Hofton, T.H. 2008. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 6 Sammenstilling av registreringene 2004-2007. – NINA Rapport 392. 134 s. I forbindelse med planene for skogvern på Statskog SFs arealer har BioFokus (tidligere Siste Sjanse), Miljøfaglig Utredning (MU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), FORAN Sverige AB og Reidar Haugan utført naturfaglige registreringer på 330 områder i 12 fylker med et samlet undersøkelsesareal på anslagsvis 3 000 km2. Områdenes naturverdi er beskrevet, basert på et sett kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (herunder rødlistearter) er sentralt. Lokalitetenes naturverdi er bedømt etter en femdelt skala, fra uten registrerte naturverdier (-) til naturverdier på nasjonalt, svært viktig nivå (****). I alt ble det registrert naturverdier på minst lokalt nivå for 284 lokaliteter med et samlet avgrenset areal på 2 507 km2. Flest lokaliteter med registrerte naturverdier finnes i Hedmark (21), Oppland (30), Telemark (25), Sør-Trøndelag (22), Nord-Trøndelag (56), Nordland (66) og Troms (41). Disse lokalitetene har et samlet areal varierende fra 45 km2 i Telemark til 694 km2 i Nord-Trøndelag, med størst areal pr lokalitet for Hedmark (14,8 km2) og minst for Telemark (1,8 km2). Nordland har flest lokaliteter (18) og mest areal (283,7 km2) med naturverdi på minst nasjonalt nivå. Alle aktuelle fylker har minst én lokalitet med naturverdi på nasjonalt nivå. Lokalitetene med nasjonal verdi har større snittareal (13,9 km2) enn lokalitetene med lokal (6,9 km2) eller regional (7,7 km2) verdi. Lokalitetene har størst andel av arealet (49%) i høydelaget 300-600 m oh, mens 34% av arealet ligger over 600 m oh og bare 17% under 300 m oh. For lokalitetene med nasjonal verdi ligger hele 50% av arealet over 600 m oh. Tilsvarende ligger 80% av arealet i nordboreal og alpin vegetasjonssone, med bare 2% i sørboreal og boreonemoral sone. For lokalitetene med nasjonal verdi ligger 76% av arealet i nordboreal og alpin sone og 2,5% i sørboreal og boreonemoral sone. Lokalitene er i hovedsak skogdekt (59% av arealet), med betydelig innslag av myr (13%) og lavalpin vegetasjon (22%). Av skogdekt areal utgjør barskog 63% (fordelt på granskog 27% og furuskog 36%), mens fjellbjørkeskog og annen boreal lauvskog utgjør 33%. Ulike rike eller spesielle skogtyper dekker nesten 14% av skogdekt areal, der bjørkeskog med høgstauder utgjør ca halvparten. Det er registrert i alt 952 kjerneområder med et samlet areal på 232 km2. Det er flest (48%) kjerneområder med verdi viktig (B). Svært viktige områder (A) dekker imidlertid 42% av områdenes areal. De fleste kjerneområdene er forholdsvis små (49% <100daa), men A-områdene er størst i snitt. Naturtypen gammel barskog dekker 68% av kjerneområdenes areal (herav gammel furuskog 51% og gammel granskog 46%). Ellers dekker bjørkeskog med høgstauder 12% og kalkskog 6,5%. Det er registrert over 11 000 funn av i alt 254 rødlistearter i lokaliteter med naturverdier; herav er 7 arter kritisk truet (CR), 27 arter sterkt truet (EN), 70 arter sårbare (VU) og 136 arter nær truet (NT). Det er funnet flest rødlistearter av vedboende sopp (80), markboende sopp (57) og lav (47). Rødlisteartene er ujamnt fordelt på lokalitetene; 77% av artene er registrert på <6 lokaliteter. Lokaliteter med nasjonal naturverdi har også høyere andel av de mest truete rødlisteartene, med 29,5% av alle registrerte CR-, EN- og VU-arter. skogvern, registreringer, verneverdier, Statskog SF, forest protection, inventories, conservation values, state forestsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;392
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/392.pdf
dc.titleNaturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 6 Sammenstilling av registreringene 2004-2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber134nb_NO
dc.identifier.cristin1241349
dc.relation.projectAkademikerne: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record