Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorSkjerping, Nina
dc.coverage.spatialErstadelva, Sunndal kommunenb_NO
dc.date.accessioned2018-08-30T11:03:44Z
dc.date.available2018-08-30T11:03:44Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn978-82-426-1743-9
dc.identifier.isbn82-426-1743-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560064
dc.description.abstractHagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 185, 18 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, Sunndal kommune. Den berørte elvestrekningen er mellom 1,5 og 2 km lang og renner ut i elva Usma. Det skal bygges inntaksdam i betong, rørgate i ca. 500 høgdemeter og kraftstasjon like før elva når dalbunnen. Konsekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Den delen av elveløpet som vil bli påvirket av regulering er sårbart landskapsmessig fordi det er svært synlig og eksponert mot sentrale deler av Øksendalen. På den annen side er elveløpet bratt og vidt, og det er usikkert i hvilken grad ulike vannføringsreduksjoner vil påvirke det visuelle inntrykket. Dersom elva tørrlegges deler av sommeren kan de negative konsekvensene vurderes som store, men dersom vannføringen opprettholdes er konsekvensene for landskap middels. Eventuell vei opp Erstadbotn vil kunne forsterke de negative konsekvensene betydelig. Naturtyper og plantesamfunnene langs elva er delvis fuktighetskrevende, og det vil trolig være gunstig for lauvskogen og vegetasjon ved og i elveløpet at det forblir ei minstevassføring gjennom deler av sommersesongen. Konsekvensene av tiltaket i forhold til vegetasjon langs elva vurderes som små negative. Det er registrert en rekke nyere tids kulturminner i området. Tiltaket er vurdert å ha liten til middels konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. Minstevannføring i fossen vil være viktig avbøtende tiltak for å opprettholde estetiske verdier i omkringliggende kulturlandskap. Samlet vurdering: Tiltaket vil ha små til middels negative konsekvenser på landskap og kulturmiljø, avhengig av hvor mye vann som kommer til å gå i fossen på ulike tidspunkter. Konsekvensene for naturtyper og vegetasjon vil være små negative. Restvannføring (omfang, frekvens eller mengde) er ikke beskrevet i prosjektet, og generelt er kunnskapen om hvor mye vann som trengs for å opprettholde verdier knyttet til natur- eller kulturlandskap langs fosser og elveløp er svært mangelfull.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturfoskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;185
dc.subjectkonsekvensvurderingnb_NO
dc.subjectkulturminnernb_NO
dc.subjectlandskapnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectsmåkraftverknb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectcultural heritagenb_NO
dc.subjecthydropowernb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectlandscapenb_NO
dc.titleSmåkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminnernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.identifier.cristin1470806


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record